Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Anestesi- och intensivvårdskliniken (ANIVA), länsklinik

Anestesi- och intensivvårdskliniken är en länsklinik med verksamhet på Universitetssjukhuset Örebro, Karlskoga lasarett och Lindesbergs lasarett.

Vård av patient på ANIVA

Vid alla tre sjukhusen finns verksamhet med anestesi, intensivvård (IVA) och operationsservice med postoperativ och dagkirurgisk övervakning. På USÖ bedrivs såväl akut som planerad neurokirurgi med tillhörande neurointermediärvårdsavdelning. Det finns även akut postoperativ smärtservice och en smärtsektion.

 

Anestesin på våra tre sjukhus servar flera olika kliniker på våra sjukhus. Vi medverkar framförallt vid operationer men vi är också med vid röntgenundersökningar och vid olika onkologiska behandlingar. 
På USÖ ingår anestesiläkare och anestesisjuksköterska i traumateamet på akuten vid olyckor.

Vid Karlskoga lasarett och Lindesbergs lasarett kommer våra patienter framförallt från kirurgiska kliniken, ortopediska kliniken, kvinnokliniken, öron- näsa- halskliniken, sjukhustandvården och lliniken för medicin och geriatrik.

Vid Universitetssjukhuset Örebro är anestesiavdelningen uppdelad på tre enheter:

I O-huset finns O1 

I O-huset finns O2 

H-huset finns H1 

I regionen finns intensivvårdsavdelningar vid våra tre sjukhus, Universitetssjukhuset Örebro, Karlskoga och Lindesbergs lasarett. 

Runt patienten arbetar ett team bestående av intensivvårdsläkare, specialistutbildad sjuksköterska, undersköterska och fysioterapeut.

Det finns också en uppföljande IVA-mottagning vid alla tre avdelningarna. 

ASI - allmänsjuksköterska inom intensivvård

På USÖ kan du som är allmänutbildad sjuksköterska söka det som vi kallar ASI - allmänsjuksköterska inom intensivvård. Allmänsjukskötersketjänsten ska dels ska leda till goda förberedelser inför specialistsjuksköterskeutbildning i intensivvård men även ge möjlighet att jobba vidare på avdelningen med särskilda arbetsuppgifter utan att påbörja specialistutbildning. Läs mer om ASI

Operationsservice innefattar anestesimottagning, pre- och postoperativ vård och dagkirurgi. Den här verksamheten finns vid alla tre sjukhusen i länet. På USÖ är detta samlat i en enhet medan vid Karlskoga och Lindesbergs lasarett är det knutet till anestesiavdelningen.

Avdelningen för operationsservice, USÖ 

Preoperativa enheten

Hit kommer patienter före operation. Här läggs olika former av bedövningar, CVK eller annan optimering innan operation. 

Anestesimottagningen

Anestesimottagningen tar emot patienter för narkosläkarbedömning innan operation. 

Akut postoperativ smärtservice (APS)

Arbetar med smärtbehandling efter operationer och olycksfall. Vi följer löpande upp och utvärderar den smärtbehandling som ges på post-op och opererande klinikers vårdavdelningar.

Vi har även en rådgivande funktion både när det gäller behandling av enskild patient och handhavande av teknisk utrustning i form av smärtpumpar. Vårt uppdrag inkluderar också personalutbildning.

Akut postoperativ smärtservice är en uppsökande verksamhet vilket innebär att vi med automatik besöker de patienter som opererats och får olika typer av smärtbehandling med hjälp av en smärtpump.

Dagkirurgiska enheten (DKE)

Dagkirurgen är en serviceenhet till kirurg-, hand-, ortopedkliniken och till urologklinikens barn.

Våra patienter kommer till oss via respektive mottagning som kallar patienterna. De kommer till oss före och efter operation. Vid behov och efter önskemål kontaktar vi patienterna följande dag. 

Eventuella återbesök och senare behov av telefonrådgivning sköts av respektive mottagning.

Patientinformation från dagkirurgiska enheten (regionorebrolan.se)

Postoperativa enheter

Postop 1 övervakar de patienter som opereras i O-huset, dvs på kirurg-, ortoped-, hand-, gyn- och urologoperation.

Postop 2 övervakar patienter som opereras i A-huset, dvs på käkkirurg-, plastik-, öron- och ögonoperation.

Vi övervakar patienternas EKG, puls, blodtryck och andning, kontrollerar förband, operationsområde, urinproduktion och blödning samt ersätter blodförluster. Likaså kontrollerar vi regelbundet om smärta uppstår efter operationen. Om det behövs, ger vi läkemedel och sätter dropp. Vi har kontakt med vårdavdelningar och anhöriga.

Patienter med komplicerad smärta som inte kan lindras med rutinmetoder kan remitteras till smärtsektionen.

På smärtsektionen kan vi hjälpa till att prova andra behandlingar eller preparat som kan hjälpa dessa patienter. De flesta patienter som vi har kontakt med är inneliggande på sjukhusets vårdavdelningar.

När vi fått remiss besöker vår läkare och/eller sjuksköterska den avdelning patienten är inlagd på för att träffa patienten och avdelningspersonalen. Läkaren eller sjuksköterskan gör en smärtanalys och lyssnar på patientens egen berättelse.

Vi lämnar ett förslag på smärtbehandling till behandlande läkare på avdelningen och gör sedan uppföljningar efter behov. Vi har ett nära samarbete med patientansvarig läkare och sjuksköterska på aktuell avdelning. 

Är du läkare inom anestesi- intensivvård och vill jobba på ett mindre sjukhus?

Då kan du söka tjänsten som specialistläkare/överläkare här hos oss på AnIVA-kliniken i Karlskoga eller Lindesberg!

Läs mer om tjänsterna

Tf verksamhetschef

Stina Gerdevåg

Kontakt via sekreterare

Neurokirurgi

Zandra Olivecrona

Specialistläkare

ST-läkare kontaktperson

Erik Noppa

Specialistläkare

ST-läkare kontaktperson

Diana Larsson

Överläkare

AT-läkare kontaktperson

Erik Eklund

Specialistläkare

Forskningen på AnIVA-kliniken Region Örebro län bedrivs inom områden anestesi och intensivvård. Vi har en bred kunskap avseende forskningsmetoder. Forskarna på kliniken driver egna projekt men medverkar även i forskningssamarbeten nationellt och internationellt både drivna av universitet, sjukhus eller företag. All forskning på kliniken oavsett samarbete följer de uppsatta regulatoriska krav med etikprövning etcetera.

Forskningsprojekt vid ANIVA-kliniken

Kontakt

Docent och forskningssamordnare

Pether Jildenstål

Professor

Hans Hjelmqvist

Klinisk forskning inom Region Örebro län

Region Örebro län befinner sig i en spännande fas när det gäller forskning och utveckling. Regionens forskningsstrategi lyfter fram vikten av en omfattande och högkvalitativ forskning för att kunna erbjuda medborgarna de bästa förutsättningarna för hälsa, vård och omsorg.

Läs mer på vår forskningswebb

I Region Örebro län utbildar vi vårdpersonal som kan möta och förena framtidens krav på yrkeskunnande baserat på teoretisk kunskap, forskningsanknytning och praktiskt handlag.

Utbildningstjänster (regionorebrolan.se)

Kurser och kompetensutveckling för yrkesverksamma

ASI - allmänsjuksköterska inom intensivvård

På USÖ kan du som är allmänutbildad sjuksköterska söka det som vi kallar ASI - allmänsjuksköterska inom intensivvård. Allmänsjukskötersketjänsten ska dels ska leda till goda förberedelser inför specialistsjuksköterskeutbildning i intensivvård men även ge möjlighet att jobba vidare på avdelningen med särskilda arbetsuppgifter utan att påbörja specialistutbildning. Läs mer om ASI

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 11 oktober 2021