Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Verksamhetsområde anestesi- och intensivvård

Verksamhetsområde anestesi- och intensivvård är en länsverksamhet och finns på Universitetssjukhuset Örebro, Karlskoga lasarett och Lindesbergs lasarett.

Vård av patient på ANIVA

Vid alla tre sjukhusen finns verksamhet med anestesi, intensivvård (IVA) och operationsservice med postoperativ och dagkirurgisk övervakning. neurointermediärvårdsavdelning. Det finns även akut postoperativ smärtservice och en smärtsektion.

 

Anestesin på våra tre sjukhus servar flera olika kliniker på våra sjukhus. Vi medverkar framförallt vid operationer men vi är också med vid röntgenundersökningar och vid olika onkologiska behandlingar. 
På USÖ ingår anestesiläkare och anestesisjuksköterska i traumateamet på akuten vid olyckor.

Vid Karlskoga lasarett och Lindesbergs lasarett kommer våra patienter framförallt från kirurgiska kliniken, ortopediska kliniken, kvinnokliniken, öron- näsa- halskliniken, sjukhustandvården och lliniken för medicin och geriatrik.

Vid Universitetssjukhuset Örebro är anestesiavdelningen uppdelad på tre enheter:

I O-huset finns O1 

I O-huset finns O2 

H-huset finns H1 

I regionen finns intensivvårdsavdelningar vid våra tre sjukhus, Universitetssjukhuset Örebro, Karlskoga och Lindesbergs lasarett. 

Runt patienten arbetar ett team bestående av intensivvårdsläkare, specialistutbildad sjuksköterska, undersköterska och fysioterapeut.

Det finns också en uppföljande IVA-mottagning vid alla tre avdelningarna. 

ASI - allmänsjuksköterska inom intensivvård

På USÖ kan du som är allmänutbildad sjuksköterska söka det som vi kallar ASI - allmänsjuksköterska inom intensivvård. Allmänsjukskötersketjänsten ska dels ska leda till goda förberedelser inför specialistsjuksköterskeutbildning i intensivvård men även ge möjlighet att jobba vidare på avdelningen med särskilda arbetsuppgifter utan att påbörja specialistutbildning. Läs mer om ASI

På IMA vårdas patienter med olika instabila tillstånd. Det är patienter som är i behov av extra övervakning men som inte behöver intensivvård. Patienterna kan komma från olika avdelningar beroende på vilken sjukdom eller skada patienten har.

IMA delar lokal med neurokirurgiska intermediärvårdsavdelningen, NIMA, som har patienter på samma vårdnivå men med en neurokirurgisk åkomma.

Utbildningsprogram för sjuksköterskor

Är du sjuksköterska och tycker intermediärvård verkar spännande? Vi har ett utbildningsprogram där vi ger kontinuerlig utbildning och mentorsträffar under en termin. Vi berör ämnen som neurokirurgi, respiration, cirkulation, elimination och medicinsk teknik. Allt för att skapa en trygg sjuksköterska inom intermediärvård.

Operationsservice innefattar anestesimottagning, pre- och postoperativ vård och dagkirurgi. Den här verksamheten finns vid alla tre sjukhusen i länet. På USÖ är detta samlat i en enhet medan vid Karlskoga och Lindesbergs lasarett är det knutet till anestesiavdelningen.

Avdelningen för operationsservice, USÖ 

Preoperativa enheten

Hit kommer patienter före operation. Här läggs olika former av bedövningar, CVK eller annan optimering innan operation. 

Anestesimottagningen

Anestesimottagningen tar emot patienter för narkosläkarbedömning innan operation. 

Akut postoperativ smärtservice (APS)

Arbetar med smärtbehandling efter operationer och olycksfall. Vi följer löpande upp och utvärderar den smärtbehandling som ges på post-op och opererande klinikers vårdavdelningar.

Vi har även en rådgivande funktion både när det gäller behandling av enskild patient och handhavande av teknisk utrustning i form av smärtpumpar. Vårt uppdrag inkluderar också personalutbildning.

Akut postoperativ smärtservice är en uppsökande verksamhet vilket innebär att vi med automatik besöker de patienter som opererats och får olika typer av smärtbehandling med hjälp av en smärtpump.

Dagkirurgiska enheten (DKE)

Dagkirurgen är en serviceenhet till kirurg-, hand-, ortopedkliniken och till urologklinikens barn.

Våra patienter kommer till oss via respektive mottagning som kallar patienterna. De kommer till oss före och efter operation. Vid behov och efter önskemål kontaktar vi patienterna följande dag. 

Eventuella återbesök och senare behov av telefonrådgivning sköts av respektive mottagning.

Patientinformation från dagkirurgiska enheten (regionorebrolan.se)

Postoperativa enheter

Postop 1 övervakar de patienter som opereras i O-huset, det vill säga på kirurg-, ortoped-, hand-, gyn- och urologoperation.

Postop 2 övervakar patienter som opereras i A-huset, det vill säga på käkkirurg-, plastik-, öron- och ögonoperation.

Vi övervakar patienternas EKG, puls, blodtryck och andning, kontrollerar förband, operationsområde, urinproduktion och blödning samt ersätter blodförluster. Likaså kontrollerar vi regelbundet om smärta uppstår efter operationen. Om det behövs, ger vi läkemedel och sätter dropp. Vi har kontakt med vårdavdelningar och anhöriga.

Patienter med komplicerad smärta som inte kan lindras med rutinmetoder kan remitteras till smärtsektionen.

På smärtsektionen kan vi hjälpa till att prova andra behandlingar eller preparat som kan hjälpa dessa patienter. De flesta patienter som vi har kontakt med är inneliggande på sjukhusets vårdavdelningar.

När vi fått remiss besöker vår läkare och/eller sjuksköterska den avdelning patienten är inlagd på för att träffa patienten och avdelningspersonalen. Läkaren eller sjuksköterskan gör en smärtanalys och lyssnar på patientens egen berättelse.

Vi lämnar ett förslag på smärtbehandling till behandlande läkare på avdelningen och gör sedan uppföljningar efter behov. Vi har ett nära samarbete med patientansvarig läkare och sjuksköterska på aktuell avdelning. 

Jobba hos oss!

I regionen finns bland annat tre sjukhus, 29 vårdcentraler, psykiatri och habiliteringsverksamhet där nästan 8000 personer arbetar. Universitetssjukhuset i Örebro är ett av sju sjukhus i landet som bedriver och utvecklar högspecialiserad vård. Sedan 2011 har vi läkarutbildning vilket även fört oss till en position som en etablerad aktör inom klinisk forskning i Sverige och internationellt. Läs mer på:  Jobb och utbildning 

Verksamhetschef

Peter Asplund

Kontakt via sekreterare

ST-läkare kontaktperson

Thomas Widmark

Specialistläkare

AT-läkare kontaktperson

Susanna Charboti

ST-läkare

Forskningen vid verksamhetsområde anestesi- och intensivvård i Region Örebro län bedrivs inom områden anestesi och intensivvård. Vi har en bred kunskap avseende forskningsmetoder. Forskarna på kliniken driver egna projekt men medverkar även i forskningssamarbeten nationellt och internationellt både drivna av universitet, sjukhus eller företag. All forskning på kliniken oavsett samarbete följer de uppsatta regulatoriska krav med etikprövning etcetera.

Forskningsprojekt vid Verksamhetsområde anestesi- och intensivvård

Kontakt

Carolina Widing

Forskningsadministratör

Professor

Hans Hjelmqvist

Klinisk forskning inom Region Örebro län

Region Örebro län befinner sig i en spännande fas när det gäller forskning och utveckling. Regionens forskningsstrategi lyfter fram vikten av en omfattande och högkvalitativ forskning för att kunna erbjuda medborgarna de bästa förutsättningarna för hälsa, vård och omsorg.

Läs mer på vår forskningswebb

I Region Örebro län utbildar vi vårdpersonal som kan möta och förena framtidens krav på yrkeskunnande baserat på teoretisk kunskap, forskningsanknytning och praktiskt handlag.

Utbildningstjänster (regionorebrolan.se)

Kurser och kompetensutveckling för yrkesverksamma

ASI - allmänsjuksköterska inom intensivvård

På USÖ kan du som är allmänutbildad sjuksköterska söka det som vi kallar ASI - allmänsjuksköterska inom intensivvård. Allmänsjukskötersketjänsten ska dels ska leda till goda förberedelser inför specialistsjuksköterskeutbildning i intensivvård men även ge möjlighet att jobba vidare på avdelningen med särskilda arbetsuppgifter utan att påbörja specialistutbildning. Läs mer om ASI

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 1 juni 2022