Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Levnadsvaneformuläret

De flesta som har en ohälsosam levnadsvana vill förändra denna och många vill ha stöd för att åstadkomma förändring.

Ett sätt att ta upp levnadsvanorna (alkohol, fysisk aktivitet, matvanor, tobak/nikotinbruk) är att patienten inför sitt besök i vården får fylla i ett formulär med frågor om levnadsvanor och att frågorna sedan diskuteras vid besöket. Detta leder till: 

  • Förberedda patienter.
  • Effektivare besök där man kan fokusera på det som behöver förändras.
  • Att medvetandegöra levnadsvanornas betydelse utifrån olika sjukdomstillstånd.
  • Att underlätta för personal att ta upp frågorna till diskussion.

Frågorna är framtagna av Socialstyrelsen tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och professionsförbund.

Frågorna är screeningfrågor och ska ses som ett diskussionsunderlag i mötet med patienten och de kan behöva kompletteras med ytterligare frågor om levnadsvanor och om livssituationen som helhet.
En lathund med frågorna och hur svaren ska tolkas finns framtagen.

Dokument:

Formuläret kan antingen skickas via brev tillsammans med kallelsen eller som ett webbformulär i 1177 via respektive journalsystem (endast svenska versionen).

Formulär för pappersutskrift finns på åtta olika språk.  Om patienten svarat på formuläret via pappersutskrift ska svaren sedan föras in i eyedoc-formuläret i journalen för att bli en journalhandling.

Lathundar finns framtagna som beskriver tillvägagångssättet med att skicka formulär via journalsystemet.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 17 april 2024