Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Inför operation - levnadsvanor

Patientsäkerheten kan förbättras genom att optimera patientens förutsättningar innan operation då ett komplikationsfritt förlopp många gånger är helt avgörande för ett lyckosamt resultat. Ohälsosamma levnadsvanor ökar komplikationsrisken i samband med kirurgi. Genom att avstå från rökning och undvika alkohol 4-8 veckor före samt efter operation minskar risken för komplikationer avsevärt.

Patienter ska tillfrågas om sina levnadsvanor inför operation, informeras om komplikationsrisker och vilka vinster som kan uppnås med att förändra sina levnadsvanor, samt erbjudas stöd och behandling.

Riktlinje Rök- och alkoholfri operation

Syftet med riktlinjen är att alla i vårdkedjan ska samverka för att patienter ska vara rök-och alkoholfria 4-8 veckor före och efter operation. Den medicinska bedömningen avgör om patienten kan opereras trots rök- och/eller alkoholbruk.

Dokument:

Som stöd i samtalet inför operation finns en kortversion som hjälp. 

Du kan också få mer information och praktiska råd under respektive levnadsvana (alkohol och tobak)

I socialstyrelsens nationella riktlinjer Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor rekommenderas att hälso- och sjukvården bör:

  • Erbjuda kvalificerat rådgivande samtal med erbjudande om tillägg med nikotinläkemedel till vuxna som ska genomgå en operation och som röker (prioritet 1).
  • Erbjuda rådgivande eller kvalificerat rådgivande samtal med tillägg av läkemedel för rökavvänjning till vuxna som ska genomgå en operation och som röker (prioritet 2).
  • Erbjuda rådgivande samtal till vuxna som ska genomgå en operation och har ett riskbruk av alkohol (prioritet 3).

I nationella vårdprogrammet Ohälsosamma levnadsvanor – prevention och behandling, lyfts även vikten av att optimera patientens förutsättningar gällande fysisk aktivitet och matvanor/nutrition.  

Som komplement till samtalet finns regionens patientbroschyr Rök- och alkoholfri inför operation samt affischer framtagna.

Operation.png

Broschyr/affisch:

Broschyren finns också översätt till åtta olika språk:

Om du vill skriva ut broschyren är det bäst att spara ner filen på din dator. Du kan sedan öppna filen i Acrobat och välja att skriva ut som häfte. För dig som är regionanställd kan broschyren beställas via Stöd för förändring av levnadsvanor - broschyr (orebroll.se)

Det finns möjlighet att hänvisa patienter till nedanstående enheter för att få hjälp med levnadsvaneförändring.

Digitala levnadsvanemottagningen

En länsövergripande mottagning som ger stöd att förändra levnadsvanor via videosamtal. Invånare kan söka utan remiss och sjukvårdspersonal kan hänvisa patienter hit.

Digitala levnadsvanemottagningen (regionorebrolan.se)

Tobakspreventiva mottagningen USÖ

En specialistresurs i tobaksprevention och tobaksavvänjning. Hit kan sjukvårdspersonal remittera patienter och invånare kan söka hit via egen vårdbegäran.

Tobakspreventiva mottagningen USÖ (regionorebrolan.se)

Sluta-röka-linjen

En statligt finansierad nationell och kostnadsfri stödlinje som drivs av Region Stockholm och erbjuder individanpassat stöd och handledning via telefon och chatt. Det gäller både svensktalande och andra språkgrupper.

Sluta-röka-linjen för dig som vill sluta med tobak (slutarokalinjen.se)

Telefonnummer: 020-84 00 00 

Alkoholhjälpen

Alkoholhjälpen erbjuder stöd via telefon och nätet till personer som funderar över sina egna eller någon annans alkoholvanor. Här erbjuds rådgivande samtal, rådgivning via meddelande, tillgång till självhjälpsmaterial och ett digitalt forum med andra användare. Stödet är kostnadsfritt, anonymt och tillgängligt i hela landet.

Alkoholhjälpen 

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 17 april 2024