Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Utbildningar - levnadsvanor

All hälso- och sjukvårdspersonal med individuell patientkontakt, det vill säga du som vårdar och behandlar patienter, bör kunna

  • uppmärksamma ohälsosamma levnadsvanor
  • ge enkla råd
  • vid behov remittera/hänvisa vidare för ytterligare stöd.

De som ska kunna ge ytterligare stöd bör även kunna ge rådgivande och kvalificerat rådgivande samtal beroende på levnadsvana.

Utbildningarna erbjuds först och främst till personal inom regional hälso- och sjukvård, men i mån av plats kan personal inom kommunal hälso- och sjukvård erbjudas platser. Enskilda utbildningsinsatser kan erbjudas riktat mot kommunal hälso- och sjukvård.

Återkommande utbildningar som erbjuds är:

  • Motiverande samtal – grundutbildning.
  • Levnadsvanor och hälsa – webbutbildning för enkla råd.
  • Fysisk aktivitet – rådgivande samtalet.
  • Ohälsosamma matvanor – kvalificerade rådgivande samtalet.
  • Riskbruk alkohol – rådgivande samtalet.
  • Tobaksavvänjning diplomeringsutbildning – kvalificerade rådgivande samtalet.  

Anmälan till utbildningarna görs via regionens Utbildningsportal pingpong.  

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 17 april 2024