Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Matvanor

Maten har stor betydelse för människans hälsa, välmående och prestationsförmåga, på kort och lång sikt. Med hälsosamma matvanor är sannolikheten större att behovet av näringsämnen tillgodoses, samtidigt som goda matvanor kan skydda mot vissa sjukdomar. Ohälsosamma matvanor kan däremot ge en kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död. Ohälsosamma matvanor ökar risken att drabbas av obesitas, hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes och vissa cancersjukdomar.

Definition av ohälsosamma matvanor

Ohälsosamma matvanor definieras som matvanor där energiintag, näringsintag, livsmedelsval inklusive drycker, tillagningsform eller måltidsmönster inte motsvarar individens behov. Intaget av energi, näringsämnen eller livsmedel kan vara både för stort och för litet i förhållande till det individuella behovet. Definitionen är densamma för friska barn över två år, unga, gravida, vuxna och äldre.

Socialstyrelsen har utarbetat ett Kostindex baserat på Livsmedelsverkets näringsrekommendationer, för att kunna identifiera vad som är ohälsosamma matvanor. Man har definierat betydande ohälsosamma matvanor som låga på kostindexet (0-4 poäng av 12 möjliga). Kostindexet tar inte hänsyn till energiintag, det vill säga hur mycket man äter, som också är en viktig del av matvanorna. Personer med ett för högt energiintag har dock ofta en ohälsosam sammansättning av sin kost.

Den allmänna rekommendationen för att motverka kostrelaterade sjukdomar är Livsmedelsverkets kostråd.

Livsmedelsverket har konkretiserat Nordiska näringsrekommendationer 2012 (NNR) till Svenska kostråd till friska personer från två års ålder. Kostråden ligger till grund för råd om hälsosamma matvanor och bör anpassas till aktuell anamnes samt individens preferenser, förutsättningar och mål. För barn under 2 år och äldre personer finns specifika kostråd.

  • Vuxna med särskild risk (exempelvis en sjukdom, fysisk-, psykisk- eller kognitiv funktionsnedsättning, social sårbarhet eller biologiska riskmarkörer)
  • barn och unga
  • gravida.

Uppmärksamma

Bedömning av matvanor är komplex och omfattar flera olika dimensioner. För att identifiera eventuella ohälsosamma matvanor och behov av rådgivning, kan frågorna i regionens levnadsvaneformulär ställas (Kostindex).

Kostindex ger ingen heltäckande bild av en persons matvanor, utan bör ses som ett screeninginstrument och som en del i en bredare bedömning av patientens matvanor. Kostindexet fångar dem med störst behov att förändra sina matvanor. Undernäring är en annan sida av ohälsosamma matvanor och fångas inte upp av Kostindex.

Dokument:

Åtgärda

Socialstyrelsens rekommendationer gällande åtgärder:

  • Erbjuda kvalificerat rådgivande samtal till vuxna med särskild risk som har ohälsosamma matvanor (prioritet 1).
  • Erbjuda familjestödsprogram till barn och unga under 18 år som har ohälsosamma matvanor och/eller är otillräckligt fysiskt aktiva (prioritet 5).
  • Erbjuda kvalificerat rådgivande samtal till gravida som har ohälsosamma matvanor och som är otillräckligt fysiskt aktiva (prioritet 2).

Rådgivaren för kvalificerat rådgivande samtal ska vara legitimerad dietist eller annan legitimerad personal med fördjupad ämneskunskap inom matvanor och nutrition. 

Kvalificerat rådgivande samtal till personer med sjukdom som behöver specifik nutritionsbehandling bör ges av legitimerad dietist.

Följ upp

Utvärdera åtgärd utifrån målsättning och effekt på hälsotillstånd. Uppföljning ingår som en naturlig del av det kvalificerade rådgivande samtalet och kan behövas under längre tid.

Stöd i samtalet

Som stöd i samtalet kring matvanor finns en kortversion som hjälp.

Regionens broschyr ”Din väg mot bättre hälsa – Matvanor” kan ges till patient som stöd till förändring.       

matvanor.png

Om du vill skriva ut broschyren är det bäst att först spara ner den på din dator. Du kan sedan öppna filen i Acrobat och välja att skriva ut som häfte. För dig som är regionanställd kan broschyren beställas via Stöd för förändring av levnadsvanor - broschyr (orebroll.se)

De åtgärder som utförs för att stödja patienternas förändring av ohälsosamma matvanor ska KVÅ-registreras vid varje besök.

Diagnos och KVÅ-koder:

  • Z72.4 - olämplig diet och olämpliga matvanor
  • DV141 - enkla råd om matvanor
  • DV142 - rådgivande samtal om matvanor
  • DV143 - kvalificerat rådgivande samtal om matvanor.

Det finns möjlighet att hänvisa patienter till nedanstående enhet för att få hjälp med levnadsvaneförändring. 

Region Örebro läns Digitala levnadsvanemottagning
En länsövergripande mottagning som ger stöd att förändra levnadsvanor via videosamtal. Invånare kan söka utan remiss och sjukvårdspersonal kan hänvisa patienter hit. 

Digitala levnadsvanemottagningen (regionorebrolan.se)

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 16 april 2024