Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Tobak och nikotin

Rökning är den enskilt största riskfaktorn för sjukdomar i lungor, hjärta och kärl. Nikotin är en gemensam ingrediens för all tobak. Varannan rökare dör i förtid och i genomsnitt förkortar rökningen livet med tio år. Även personer som utsätts för miljötobaksrök, även kallad passiv rökning, drabbas av hälsorisker då 75% av röken från en cigarett sprids till omgivningen.

Risker utifrån olika tobaks- och nikotinprodukter

Snus ökar risken för diabetes typ 2, vissa typer av cancer och kan ge skador på slemhinnor i munnen. För de som snusar ökar risken för allvarlig händelse vid hjärtinfarkt och stroke.

Vid vattenpiprökning skapas stora mängder rök vilket ger höga nivåer av skadliga partiklar i luften. En session på en timme motsvarar röken från cirka 100 cigaretter enligt WHO.

Elektroniska cigaretter (e-cigaretter) innehåller oftast nikotin. Nivån av cancerframkallande ämnen är lägre, dock ses liknande negativa effekter på hjärta-kärl som man ser vid rökning av konventionella cigaretter.

För nya tobaks- och nikotinprodukter, som heat-not-burn eller vitt snus, finns det hälsorisker. Det är däremot svårt att gradera riskerna då innehållet varierar från produkt till produkt och det ännu inte finns kännedom om långtidseffekter. 

Vid rökstopp blir det snabbt positiva förändringar. Redan första dygnet minskar trombocyternas klibbighet, blodtryck och puls sjunker (även vid snusstopp), syresättningen förbättras och risken för hjärt- och kärlsjukdom minskar. Inom kort förbättras immunförsvaret, cirkulationen, lungfunktionen och sårläkningen. Ett rökstopp kan också ha positiva effekter på den psykiska hälsan genom förbättring avseende depression, ångest och stress.

Tobaksbruk

Konsumtion av röktobak (cigarett, pipa, cigarill, cigarr) eller rökfri tobak (snus eller tuggtobak). Vattenpipa räknas som tobaksbruk i det fall tobak ingår i den blandning som inhaleras.

Nikotinbruk

Konsumtion av nikotinprodukter i någon form.

Rökning

Begreppet rökning används vid allt tobaksbruk där rök inhaleras.

Med daglig rökning avses rökning dagligen, oavsett mängd cigaretter. För gravida, unga under 18 år och personer som ska opereras inkluderas även mer sporadisk rökning. Med före detta rökare avses person som slutat röka för mer än sex månader sedan.

Hälso- och sjukvården bör råda alla att avstå från tobaks- och nikotinbruk. Kunskapen om effekterna av snus är inte heltäckande, men tillräckligt omfattande för att avråda från bruk av snus. I det allmänna rådet ingår även vattenpipa och e-cigarett.

 • Vuxna med särskild risk (exempelvis en sjukdom, fysisk-, psykisk- och kognitiv funktionsnedsättning, social sårbarhet eller biologiska riskmarkörer) som röker eller snusar dagligen.
 • Vuxna som ska genomgå en operation (rökstopp 4-8 veckor inför och efter operation rekommenderas).
 • Gravida som använder tobak.
 • Unga under 18 år som använder tobak.

Uppmärksamma 

För att identifiera eventuellt bruk av tobak och behov av rådgivning kan frågor i levnadsvaneformuläret användas.

Dokument:

Åtgärda

Socialstyrelsens rekommendationer gällande åtgärder:

 • Erbjuda kvalificerat rådgivande samtal till vuxna med särskild risk som röker dagligen (prioritet 1). Eventuellt med tillägg av nikotinläkemedel eller läkemedel för rökavvänjning (prioritet 2).
 • Erbjuda kvalificerat rådgivande samtal med erbjudande om tillägg med nikotinläkemedel till vuxna som ska genomgå en operation och som röker (prioritet 1).
 • Erbjuda rådgivande eller kvalificerat rådgivande samtal med tillägg av läkemedel för rökavvänjning till vuxna som ska genomgå en operation och som röker (prioritet 2).
 • Erbjuda rådgivande samtal (prioritet 1) eller kvalificerat rådgivande samtal (prioritet 2) till gravida som röker.
 • Erbjuda rådgivande samtal till gravida som snusar(prioritet 3).
 • Erbjuda kvalificerat rådgivande samtal till unga under 18 år  som har ett tobaksbruk  (prioritet 3).
 • Erbjuda webbaserad intervention till unga under 18 år som har ett tobaksbruk (prioritet 3).

De kvalificerade rådgivande samtalen utförs av tobaksavvänjare eller personal med motsvarande utbildning.

Följa upp

Utvärdera åtgärd utifrån målsättning och effekt på hälsotillstånd. Uppföljning ingår som en naturlig del av det kvalificerade rådgivande samtalet och kan behövas under längre tid.

Stöd i samtalet

Som stöd i samtalet kring tobak och nikotin finns en kortversion som hjälp.

Regionens broschyr ”Din väg mot bättre hälsa – Tobak och nikotin” kan ges till patient som stöd till förändring.   

tobak och nikotin.png

Om du vill skriva ut broschyren är det bäst att spara ner filen på din dator. Du kan sedan öppna filen i Acrobat och välja att skriva ut som häfte. För dig som är regionanställd kan broschyren beställas via Stöd för förändring av levnadsvanor - broschyr (orebroll.se)

Informationsmaterial på olika språk finns att ladda ner via Psykologer mot tobak.

De åtgärder som utförs för att stödja patienternas förändring av tobak- och nikotinbruk ska KVÅ-registreras vid varje besök.

Diagnos och KVÅ-koder:

 • Z72.0 – tobaksbruk
 • DV111 - enkla råd om tobak
 • DV112 - rådgivande samtal om tobak
 • DV113 - kvalificerat rådgivande samtal om tobak.

Det finns möjlighet att hänvisa patienter till nedanstående enheter för att få hjälp med levnadsvaneförändring.

Tobakspreventiva mottagningen Universitetssjukhuset Örebro

En specialistresurs i tobaksprevention och tobaksavvänjning. Hit kan sjukvårdspersonal remittera patienter och invånare kan söka hit via egen vårdbegäran.

Tobakspreventiva mottagningen USÖ (regionorebrolan.se)

Digitala levnadsvanemottagningen

En länsövergripande mottagning som ger stöd att förändra levnadsvanor via videosamtal. Invånare kan söka utan remiss och sjukvårdspersonal kan hänvisa patienter hit.

Digitala levnadsvanemottagningen (regionorebrolan.se)

Sluta-röka-linjen

En statligt finansierad nationell och kostnadsfri stödlinje som drivs av Region Stockholm och erbjuder individanpassat stöd och handledning via telefon och chatt. Det gäller både svensktalande och andra språkgrupper.

Sluta-röka-linjen för dig som vill sluta med tobak (slutarokalinjen.se)

Telefonnummer:  020-84 00 00

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 16 april 2024