Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Alkohol

Alkoholkonsumtion ökar risken för ohälsa och förtidig död. Ju mer man dricker desto mer ökar risken för negativa effekter av alkohol, men även måttlighetskonsumenter kan drabbas. Personer är olika känsliga för alkohol. Det går därför inte att fastställa en konsumtionsnivå som är säker för alla.

Riskbruk av alkohol

Riskbruk av alkohol är ett bruk som medför ökad risk för skadliga fysiska, psykiska och sociala konsekvenser, men där det inte finns ett missbruk eller ett beroende. Förenklat kan man säga att vid riskbruk är alkoholbruket en riskfaktor för sjukdom, medan vid beroende är alkoholbruket sjukdomen. Ett riskbruk av alkohol innebär för vuxna en kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död.

 • 10 standardglas eller mer per vecka, gäller för både män och kvinnor.
 • Intensivkonsumtion motsvarande fyra glas eller mer vid ett och samma tillfälle en gång i månaden eller oftare. Gäller för både män och kvinnor.
 • För gravida kvinnor, barn och unga definieras all alkoholkonsumtion som riskbruk.

Ett standardglas innehåller 12 gram alkohol och finns exempelvis i:

50cl folköl, 33cl starköl, 1 glas rött eller vitt vin (10-15cl), 1 litet glas starkvin (8cl) eller 4cl sprit (whisky). 

Alkohol.gif

All alkoholkonsumtion innebär en hälsorisk. Ur hälsosynpunkt gäller ”ju mindre desto bättre”. Alkohol upplevs av många som ett positivt inslag i livet, kopplat till njutning och socialt umgänge. Även om så ofta är fallet är det en viktig uppgift för hälso- och sjukvården att förmedla saklig information om alkohol och ge människor ett bra underlag för sitt beslutsfattande.

 • Vuxna med särskild risk (exempelvis en sjukdom, fysisk-, psykisk- och kognitiv funktionsnedsättning, social sårbarhet eller biologiska riskmarkörer).
 • Vuxna som ska genomgå en operation (alkoholstopp 4-8 veckor inför och efter operation).
 • Gravida (all alkoholkonsumtion ses som riskbruk).
 • Unga under 18 år  (all alkoholkonsumtion definieras som riskbruk).

Uppmärksamma

För att identifiera eventuellt riskbruk av alkohol och behov av rådgivning kan frågor i levnadsvaneformuläret användas.

Dokument: 

För en fördjupad kartläggning rekommenderas screeningformuläret AUDIT

Läs mer om AUDIT och hitta formulär på flera språk.

Åtgärda

Socialstyrelsens rekommendationer gällande åtgärder:

 • Erbjuda rådgivande samtal till vuxna med särskild risk som har ett riskbruk av alkohol (prioritet 3).
 • Erbjuda rådgivande samtal till vuxna som ska genomgå en operation och har ett riskbruk av alkohol (prioritet 3).
 • Erbjuda rådgivande samtal till unga under 18 år med bruk av alkohol (prioritet 5).
 • Erbjuda rådgivande samtal till gravida med bruk av alkohol (prioritet 2).

Utvärdera åtgärd utifrån målsättning och effekt på hälsotillstånd. Uppföljning kan behövas under längre tid.

Stöd i samtalet

Som stöd i samtalet kring alkohol finns en kortversion som hjälp.

Regionens broschyr ”Din väg mot bättre hälsa – Alkohol” kan ges till patient som stöd till förändring. 

Alkohol.png

Om du vill skriva ut broschyren är det bäst att först spara ner den på din dator. Du kan sedan öppna filen i Acrobat och välja att skriva ut som häfte. För dig som är regionanställd kan broschyren beställas via Stöd för förändring av levnadsvanor - broschyr (orebroll.se)

De åtgärder som utförs för att stödja patienternas förändring av alkoholbruk ska KVÅ-registreras vid varje besök.

Diagnos och KVÅ-koder:

 • Z72.1 – Alkoholbruk
 • DV121 - Enkla råd om alkohol
 • DV122 - Rådgivande samtal om alkohol
 • DV123 - Kvalificerat rådgivande samtal om alkohol

Det finns möjlighet att hänvisa patienter till nedanstående enheter för att få hjälp med levnadsvaneförändring.

Maria Ungdom
Ungdomar 13–25 år som har frågor om eller problem med alkohol eller droger kan få hjälp och stöd via Maria ungdom. Stöd erbjuds även till närstående samt till den som känner oro för en ung människa i sin omgivning. Man kan ringa anonymt och ställa frågor. Besök på mottagningen är kostnadsfria. Maria Ungdom drivs tillsammans av Örebro kommun och Region Örebro län.

Maria Ungdom Örebro (regionorebrolan.se)

Region Örebro läns Digitala levnadsvanemottagning

En länsövergripande mottagning som ger stöd att förändra levnadsvanor via videosamtal. Invånare kan söka utan remiss och sjukvårdspersonal kan hänvisa patienter hit.

Digitala levnadsvanemottagningen (regionorebrolan.se)

Alkoholhjälpen

Alkoholhjälpen erbjuder stöd via telefon och nätet till personer som funderar över sina egna eller någon annans alkoholvanor. Här erbjuds rådgivande samtal, rådgivning via meddelande, tillgång till självhjälpsmaterial och ett digitalt forum med andra användare. Stödet är kostnadsfritt, anonymt och tillgängligt i hela landet.

Alkoholhjälpen 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 16 april 2024