Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Ditt samtal kan göra skillnad

Hälsosamma levnadsvanor kan förhindra sjukdom och behandla sjukdom som uppstått. Levnadsvanor ska uppmärksammas metodiskt och strukturerat. Syftet är att identifiera om och på vilket sätt levnadsvanorna kan ha betydelse för patientens nuvarande hälsoläge, eventuell diagnos och behandling samt att uppmuntra och stärka hälsosamma levnadsvanor. Vi ska även stödja patienter som vill förändra sina levnadsvanor.

I samtalet kring levnadsvanor används ofta motiverande samtal (MI) som är en samarbetsinriktad samtalsmetodik och ett förhållningssätt med syfte att locka fram och stärka en persons egen motivation och åtagande till förändring. Att känna sig sedd, förstådd och lyssnad på leder till en känsla av delaktighet och en ökad tilltro till sin egen förmåga, vilket är viktigt för att vilja och kunna genomföra förändringar.

Uppmärksamma 

Fråga

Det finns flera ingångar till att prata om levnadsvanor så att patienten upplever det lämpligt och relevant. Använd gärna regionens levnadsvaneformulär.

Bedöm

Bedöm levnadsvanornas betydelse för patientens hälsa, diagnos och eventuella behandling. Vid vissa tillstånd och sjukdomar kan andra gränser gälla än de generella.

Erbjud stöd

Föreligger ohälsosam levnadsvana? Om ja – ge enkla råd utifrån hälsotillstånd och erbjud stöd till förändring. Om nej – uppmuntra till bibehållande av hälsosamma levnadsvanor.

Åtgärda

Erbjud råd och stöd utifrån rekommenderad åtgärd för respektive levnadsvana. Planera åtgärd och mål tillsammans med patienten.

Åtgärdsnivåer

  • Enkla råd: Information och korta standardiserade råd. Detta bör utgöra en självklar del i bedömningssamtal för att kartlägga och uppmärksamma ohälsosamma levnadsvanor. Det är en grund för fortsatt behandling och bör kunna ges på alla nivåer inom hälso- och sjukvården. Dessa standardiserade råd bedöms ta mindre än fem minuter per levnadsvana.
  • Rådgivande samtal: Innebär en personcentrerad dialog med patienten, att man anpassar samtalet till den specifika individens ålder, hälsa, risknivåer, med mera. Motiverande strategier kan användas, till exempel motiverande samtal, och kan kompletteras med olika verktyg och hjälpmedel. Bedöms ta 5-15 minuter per levnadsvana. Rådgivande samtal bör kompletteras med uppföljning vid ett eller flera tillfällen i form av fysiskt återbesök, telefonsamtal eller digital kontakt. Denna behandling rekommenderas vid riskbruk av alkohol och otillräcklig fysisk aktivitet.
  • Kvalificerat rådgivande samtal: Innebär en personcentrerad dialog med patienten, att man anpassar samtalet till den specifika individens ålder, hälsa, risknivåer, med mera. Motiverande strategier kan användas,  till exempel motiverande samtal, och kan kompletteras med olika verktyg och hjälpmedel. Åtgärden är teoribaserad och strukturerad och förutsätter att personalen har fördjupad ämneskunskap samt är utbildad i metoden som används i samtalet. Kvalificerat rådgivande samtal är tidsmässigt mer omfattande än rådgivande samtal och återkommande sessioner eller kontakter sker vid ett eller flera tillfällen. Åtgärden kan ges individuellt eller i grupp. Denna behandling rekommenderas vid bruk av tobak och ohälsosamma matvanor.

Följ upp

Utvärdera åtgärd utifrån målsättning och effekt på hälsotillståndet. Det kan behövas uppföljning under längre tid för att stödja motivation och etablera hälsosamma vanor genom nya rutiner och beteendeförändringar.

Dokumentation

De åtgärder som utförs för att stödja patienternas förändring av ohälsosamma levnadsvanor ska KVÅ-registreras. Dessa åtgärder ska registreras vid varje besök. Koder finns för samtliga rådgivningsnivåer och för respektive levnadsvana, var god se riktlinje ”Åtgärdsregistrering för prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor”.

Under respektive levnadsvana (Alkohol, Fysisk aktivitet, Matvanor och Tobak/nikotin) finns dokument och verktyg som du kan ha nytta av i ditt arbete.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 24 augusti 2023