Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Anmälningspliktig sjukdom

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om VRE, inklusive hur det smittar, se smittskyddsblad för läkare. Vårdhygien märker journalen med VRE.

Förhållningsregler

Inga tvingande förhållningsregler, men råd ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter.

Smittspårning

MRB-teamet sköter eventuell smittspårning.

Anmälan

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet.

SmiNet, elektronisk anmälan av smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen

Kostnadsfrihet

VRE omfattas inte av kostnadsfrihet (ej allmänfarlig sjukdom).

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, March 23, 2021