Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom

Behandlande läkares ansvar

Apkoppor är en ovanlig sjukdom som orsakas av apkoppsvirus. Infektionen förekommer naturligt i Väst- och Centralafrika där vanligaste smittvägen tidigare varit kontakt med infekterade djur.

Under våren 2022 har flera länder i Europa, Nordamerika och andra världsdelar rapporterat anhopning av fall av apkoppor, främst bland män som har sex med män (MSM). Smitta har framför allt setts vid sexuella kontakter och i enstaka fall vid andra nära hudkontakter. Smittan bedöms inte som högsmittsam, utan nära kontakt krävs för att den ska överföras.

De vanligaste symtomen är feber, svullna lymfkörtlar, allmän sjukdomskänsla samt hudutslag med blåsor. Vid smitta i samband med sexuell kontakt är utslagen och blåsorna lokaliserade till könsorgan, hud runt analöppningen och runt munnen. I vissa fall har symtombilden dominerats av proktit eller rektala symtom i kombination med feber och allmän sjukdomskänsla utan samtidigt synliga hud- eller slemhinnelesioner.

Medicinskt omhändertagande

Vid misstanke om apkoppor kontaktas infektionsbakjour och smittskyddsläkare. Misstänkta fall handläggs primärt via infektionskliniken enligt särskilt upprättad rutin.

Länk till rutin på infektion (intranätet)

Kontakt med smittskyddsenheten sker dagtid vardagar via telefon 019-602 11 30. Helger, kvällar nås smittskyddsläkare via växel.

Förhållningsregler

Ges muntligt och skriftligt. Se smittskyddsblad nedan. 

Smittsamhet

Inkubationstiden är vanligen 6-13 dagar men kan variera mellan 5-21 dagar. Apkoppor smittar framför allt vid fysisk nära kontakt med en person som är infekterad. Fysiska sexuella kontakter eller andra nära hudkontakter med en smittsam person som har blåsor utgör en särskilt hög risk. Smittspridning kan också ske från person till person via luftvägarna, eller genom indirekt kontaktsmitta via kontaminerade föremål.

Patienten ska tas direkt in på behandlingsrum samt vårdas på enkelrum med negativt lufttryck alternativt rum med stängd dörr.

Vid vistelse i vårdrum ska smittförebyggande åtgärder vidas vilket innebär följsamhet till basala hygienrutiner, andningsskydd (FFP2), visir, långärmat förkläde samt handskar.

Vårdhygieniska riktlinjer, apkoppor - Vårdhygien

Vägledning för vårdhygieniska rutiner i sjukvården gällande apkoppor - Folkhälsomyndigheten

Provtagning

Provtagning sker enligt Folkhälsomyndighetens provtagningsindikation.

Provtagningsindikation vid misstanke om apkoppor - Folkhälsomyndigheten

Provtagning utförs via infektionskliniken. Vid misstanke om apkoppor och innan provtagning tas kontakt med Klinisk mikrobiolog i beredskap, Folkhälsomyndigheten, telefon 020-205 24 00 (knappval till KMiB). Folkhälsomyndigheten utför PCR för Orthopoxvirus (variola, monkeypox, cowpox, vaccinia).

Patientprover som innehåller, eller misstänks innehålla, apkoppsvirus ska klassificeras som UN 3373, Biologiskt ämne, kategori B vid transport. Packa provet rätt - Folkhälsomyndigheten

Smittspårning

Apkoppor är en allmänfarlig och därmed smittspårningspliktig sjukdom. Behandlande läkare är primärt ansvarig för smittspårning som sker i samråd med smittskydd. Vid misstanke kontakt med smittskyddsläkare, se ovan.

Anmälan

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Telefonkontakt med smittskydd, se ovan.

SmiNet, elektronisk anmälan av smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen

Kostnadsfrihet

Provtagning och vård för apkoppor ska vara kostnadsfri för patienten (allmänfarlig sjukdom)

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, July 12, 2022