Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Att skicka in blanketter till CFH

Förskrivning och specialanpassning

För ökad läsbarhet och patientsäkerhet ska dessa blanketter:

 1. Fyllas i digitalt
 2. Skrivas ut
 3. Undertecknas
 4. Skickas till CFH med vanlig post, alternativt internpost

Postadress

Centrum för hjälpmedel

Box 1515

701 15 Örebro

Konsultationer

För ökad läsbarhet och patientsäkerhet ska dessa blanketter:

 1. Fyllas i digitalt
 2. Sparas ner temporärt på din dator
 3. Skickas till CFH via Förskrivarportalen

Inloggning till Förskrivarportalen

Konsultationer från dig som jobbar i Örebro och Kumla kommun

Förskrivare i Örebro kommun (Hemsjukvård och HSE) och Kumla kommun ska från och med 2 april delta i ett projekt tillsammans med CFH. Projektet pågår under ett par månader och handlar om Säker Digital Kommunikation (SDK). Din uppgift som förskrivare är att du ska skicka in aktuella konsultationer via SDK istället för Förskrivarportalen under projekttiden.

Det finns en framtagen rutin, se nedan

Du som förskrivare kan begära hjälp av hjälpmedelskonsulent och tekniker i ett enskilt ärende genom att skicka in en konsultation till Centrum för hjälpmedel.

Priogrupp

Max väntetid till första besök

Behov/Syfte

1 14 dagar Tillgodose hjälpmedelsbehov i livets slutskede.
Möjliggöra mobilisering inom slutenvården.
Möjliggöra sittande och förflyttning trots allvarliga sår eller smärttillstånd.
2 35 dagar Möjliggöra aktivitetsutförande i den personliga livsföringen vid betydande försämring i sjukdomsförloppet.
Möjliggöra aktivitetsutförande i den personliga livsföringen vid förväntad snabb försämring i sjukdomsförloppet.
Möjliggöra aktivitetsutförande i den personliga livsföringen vid betydande förändring i livet.
Möjliggöra aktivitetsutförande utifrån sin roll som förälder.
Möjliggöra för person att tillgodogöra sig studier (gäller samtliga utbildningsnivåer).
Ersätta befintligt hjälpmedel från annan vårdgivare som CFH inte övertar.
Ersätta befintligt hjälpmedel som inte går att reparera eller uppgradera och tekniskt byte inte är möjligt och där tekniker/hjälpmedelskonsulent anser att bytet behöver ske skyndsamt.
3 56 dagar Förnyad utbildning kring befintligt hjälpmedel.
Justering av befintligt hjälpmedel i nyligen avslutat ärende.
Komplettering/Uppdatering av befintligt hjälpmedel med begränsad insats för att bibehålla aktivitetsnivån.
4 90 dagar Övriga ärenden.

Ett konsultationsärende innefattar

 • Behovsanalys som förskrivare och patient gör inför att konsultationsblanketten ska fyllas i.
 • Analys och utprovning av hjälpmedel tillsammans med hjälpmedelskonsulent och vid behov också tekniker.
 • Inprovning och träning/utbildning av förskrivet hjälpmedel.
 • Uppföljning av utprovat hjälpmedel.

Att skicka in en konsultation

Konsultationer ska skickas in digitalt via Centrum för hjälpmedels förskrivarportal.

 1. Fyll i blanketten digitalt
 2. Spara ner den temporärt på din dator
 3. Skicka in den till CFH via Förskrivarportalen

Inloggning till Förskrivarportalen

Skicka konsultationer i SDK - Pilotprojekt

Ett Pilotprojekt för Säker Digital Kommunikation (SDK) kommer att genomföras under våren med start den 2 april. Det är förskrivare i Örebro kommun (Hemsjukvården och HSE) och Kumla kommun som kommer delta i projektet tillsammans med CFH. Din uppgift som förskrivare är att du ska skicka in aktuella konsultationer via SDK istället för Förskrivarportalen under projekttiden.

Med specialanpassad produkt menas att, utöver tillverkarens tillbehörssortiment och inställningsanvisningar, ändra eller utrusta hjälpmedel med andra leverantörers tillbehör. Det kan också krävas att en ny produkt konstrueras i syfte att användas som tillbehör på ett hjälpmedel.

Det är hjälpmedel som tillhandahålls från CFH som kan utrustas med en specialanpassad produkt. CFH gör inga anpassningar på patienters egeninköpta hjälpmedel.

Det är endast förskrivare som har rätt att upprätta en anvisning för en specialanpassad produkt.

Det finns flera olika blanketter; en standard och flera förenklade. De förenklade blanketterna är delvis förifyllda och är framtagna för vanligt förekommande specialanpassningar.

Förordning för medicintekniska produkter (MDR) reglerar krav utifrån bland annat säkerhet, information och spårbarhet gällande specialanpassad produkt.

Ärendegång

 1. Förskrivare tar kontakt med hjälpmedelskonsulent för rådgivning i ärendet.
 2. En anvisningsblankett fylls i och skickas per post till Centrum för hjälpmedel.
 3. Tekniker går igenom anvisningen och gör en specialanpassning utifrån den. En riskanalys görs på specialanpassningen.
 4. Specialanpassning levereras till förskrivare för inprovning.
 5. Teknikers dokumentation skickas via Adobe Sign för elektronisk signering och godkännande av tekniker och förskrivare.
 6. Den undertecknade dokumentationen arkiveras i ärendets aktivitet i Sesam2.

Ärendegång vid förenklad specialanpassning

 1. Förskrivare fyller i en förenklad anvisningsblankett och skickar in den till Centrum för hjälpmedel. Förskrivaren godkänner med sin underskrift specialanpassningen utifrån den förifyllda dokumentationen och riskanalysen.
 2. Tekniker gör en specialanpassning utifrån anvisningen.
 3. Den specialanpassade produkten levereras till förskrivare för inprovning.

Grundprincipen vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län är att ett (1) hjälpmedel förskrivs för att tillgodose ett behov eller göra det möjligt att utföra en aktivitet. Om enbart ett hjälpmedel är otillräckligt för att möjliggöra en specifik aktivitet, kan undantag göras av särskilda skäl, och ytterligare ett hjälpmedel med samma funktion förskrivas.

Om det finns behov av förflyttningshjälpmedel både inom- och utomhus, förskrivs i första hand ett hjälpmedel för kombinerat bruk.

I respektive produktgrupps riktlinje och kriterie för förskrivning kan du se vilka kriterier som kan ligga till grund för en dubbel- eller trippelförskrivning. Du hittar dem under Riktlinjer och regelverk.

Exempel på skäl för dubbelutrustning

 • Fast installerade hjälpmedel.
 • Skrymmande hjälpmedel som används på olika platser och som kräver extra transport. Som skrymmande hjälpmedel betraktas hjälpmedel i storleksklassen arbetsstol, gåbord, gåstol och dylikt.
 • Hjälpmedel som används på olika våningsplan, där det inte är möjligt att flytta hjälpmedlet mellan våningsplanen på ett för patient/anhöriga säkert sätt.
 • Hygienhjälpmedel som används på olika ställen (till exempel speciella toalettsitsar).

Detta är inte skäl för dubbelutrustning

 • Nedsmutsning är inte ett skäl för dubbelutrustning. Detta gäller även förskrivning av dubbel uppsättning drivhjul.
 • Alternativa styrsätt till dator, till exempel tangentbord och möss, betraktas inte som fast installation eller skrymmande hjälpmedel.
 • Utrustning på arbetsplats, det är arbetsgivarens ansvar.
 • Utrustning för fritidsboende, det är patientens ansvar.

Ändrade förutsättningar

Beslutet gällande dubbel-/trippelutrustning ska omprövas vid förändrade förutsättningar. Vid exempelvis flytt eller storleksbyte.

Förskrivning

När patienten uppfyller kriterier för dubbel-eller trippelförskrivning och där hjälpmedlet är förskrivningsbart i webSESAM läggs förskrivningen direkt i systemet av förskrivaren.

Då hjälpmedlet inte är förskrivningsbart skickas blanketten nedan in till CFH för hantering av hjälpmedelskonsulent innan förskrivning.

Contacts

Kundtjänst Centrum för hjälpmedel

Did the content help you?

Last updated: Thursday, April 4, 2024