Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Att skicka in blanketter till CFH

Förskrivning och specialanpassning

För ökad läsbarhet och patientsäkerhet ska dessa blanketter:

 1. Fyllas i digitalt
 2. Skrivas ut
 3. Undertecknas
 4. Skickas till CFH med vanlig post, alternativt internpost

Postadress

Centrum för hjälpmedel

Box 1515

701 15 Örebro

Konsultationer

För ökad läsbarhet och patientsäkerhet ska dessa blanketter:

 1. Fyllas i digitalt 
 2. Sparas ner temporärt på din dator
 3. Skickas till CFH via Förskrivarportalen

Inloggning till Förskrivarportalen

Du som förskrivare kan begära hjälp av hjälpmedelskonsulent och tekniker i ett enskilt ärende genom att skicka in en konsultation till Centrum för hjälpmedel.

Ett konsultationsärende innefattar

 • Behovsanalys som förskrivare och patient gör inför att konsultationsblanketten ska fyllas i.
 • Analys och utprovning av hjälpmedel tillsammans med hjälpmedelskonsulent och vid behov också tekniker.
 • Inprovning och träning/utbildning av förskrivet hjälpmedel.
 • Uppföljning av utprovat hjälpmedel.

 

Nytt sätt att skicka in konsultationen

Konsultationer ska skickas in digitalt via Centrum för hjälpmedels förskrivarportal.

 1. Fyll i blanketten digitalt
 2. Spara ner den temporärt på din dator
 3. Skicka in den till CFH via Förskrivarportalen

Inloggning till Förskrivarportalen

I de fall då en leverantörs sortiment inte motsvarar individens behov kan tekniker på Centrum för hjälpmedel skräddarsy hjälpmedlet, göra en så kallad specialanpassning. Det är du som förskrivare som startar ett specialanpassningsärende genom att kontakta en hjälpmedelskonsulent för rådgivning i ärendet. Efter det skickar du in en anvisningsblankett.

Det finns flera olika blanketter; en standard och flera förenklade. De föranklade blanketterna är delvis förifyllda och är framtagna för vanligt förekommande specialanpassningar.

 

Ärendegång specialanpassning

 1. Förskrivare tar kontakt med hjälpmedelskonsulent för rådgivning i ärendet.
 2. Efter det fylls en anvisningsblankett i. Den skickas in per post till Centrum för hjälpmedel.
 3. Tekniker går igenom anvisningen och gör en specialanpassning utifrån den. En riskanalys görs på specialanpassningen.
 4. Specialanpassning och teknikerns dokumentation levereras till förskrivare för inprovning.
 5. Blir specialanpassningen bra ska den godkännas genom förskrivarens underskrift på dokumentationen.
 6. Den undertecknade dokumentationen skickas tillbaka till Centrum för hjälpmedel för arkivering i patientjournal.

Ärendegång förenklad specialanpassning

 1. Förskrivare fyller i en förenklad anvisningsblankett och skickar in den till Centrum för hjälpmedel. Förskrivaren godkänner med sin underskrift specialanpassningen utifrån den förifyllda dokumentationen och riskanalysen.
 2. Tekniker gör en specialanpassning utifrån anvisningsblanketten.
 3. Specialanpassning levereras till förskrivare för inprovning.

Grundprincipen vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län är att ett (1) hjälpmedel förskrivs för att tillgodose ett behov eller göra det möjligt att utföra en aktivitet. Om enbart ett hjälpmedel är otillräckligt för att möjliggöra en specifik aktivitet, kan undantag göras av särskilda skäl, och ytterligare ett hjälpmedel med samma funktion förskrivas.

Om det finns behov av förflyttningshjälpmedel både inom- och utomhus, förskrivs i första hand ett hjälpmedel för kombinerat bruk.

I respektive produktgrupps riktlinje och kriterie för förskrivning kan du se vilka kriterier som kan ligga till grund för en dubbel- eller trippelförskrivning. Du hittar dem under Riktlinjer och regelverk.

Exempel på skäl för dubbelutrustning

 • Fast installerade hjälpmedel.
 • Skrymmande hjälpmedel som används på olika platser och som kräver extra transport. Som skrymmande hjälpmedel betraktas hjälpmedel i storleksklassen arbetsstol, gåbord, gåstol och dylikt.
 • Hjälpmedel som används på olika våningsplan, där det inte är möjligt att flytta hjälpmedlet mellan våningsplanen på ett för patient/anhöriga säkert sätt.
 • Hygienhjälpmedel som används på olika ställen (till exempel speciella toalettsitsar).

Detta är inte skäl för dubbelutrustning

 • Nedsmutsning är inte ett skäl för dubbelutrustning. Detta gäller även förskrivning av dubbel uppsättning drivhjul.
 • Alternativa styrsätt till dator, till exempel tangentbord och möss, betraktas inte som fast installation eller skrymmande hjälpmedel.
 • Utrustning på arbetsplats, det är arbetsgivarens ansvar.
 • Utrustning för fritidsboende, det är patientens ansvar.

Ändrade förutsättningar

Beslutet gällande dubbel-/trippelutrustning ska omprövas vid förändrade förutsättningar. Vid exempelvis flytt eller storleksbyte.

Förskrivning

När patienten uppfyller kriterier för dubbel-eller trippelförskrivning och där hjälpmedlet är förskrivningsbart i webSESAM läggs förskrivningen direkt i systemet av förskrivaren.

Då hjälpmedlet inte är förskrivningsbart skickas blanketten nedan in till CFH för hantering av hjälpmedelskonsulent innan förskrivning.

Contacts

Kundtjänst Centrum för hjälpmedel

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, December 21, 2021