Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Provtagning covid-19

Här hittar du som är vårdgivare information som rör provtagning för aktuell (PCR) och genomgången (antikroppar) covid-19.

Provtagningsindikation vid covid-19

Uppdaterad: 31 mars 2022

Testning vid symtom på covid-19

Följande grupper rekommenderas testning vid symtom på covid-19, även milda symtom:

Personer med medicinsk indikation där läkare bedömer att diagnos har betydelse för fortsatt handläggning.

 • Personal och patienter inom hälso- och sjukvård.
 • Personal och omsorgstagare inom omsorgsverksamheter för personer med hög risk att bli allvarligt sjuka i covid-19 (såsom SÄBO, hemtjänst, dagverksamheter och LSS-verksamheter)

Efter genomgången covid-19 är förnyad provtagning inom tre månader från infektionstillfället i allmänhet inte indikerad, man kan vara aktuellt om särskilda skäl föreligger utifrån läkarbedömning, tex immunosuppression. Personal som haft bekräftad covid-19 under de senaste 3 månaderna behöver inte testa sig för covid-19 vid symtom, men ska stanna hemma när de är sjuka.

Testning i samband med smittspårning i vård- och omsorgsmiljö kan också vara aktuellt fortsättningsvis se: Smittspårning/Screening covid-19 • Vårdgivare Region Örebro län (regionorebrolan.se)

Eventuell screening, exempelvis inför inskrivning i omsorgsboende eller slutenvård, görs baserat på riskbedömning och utifrån regionala och lokala direktiv.

Mer information

Provtagningsindikation för påvisning av pågående covid-19 - Folkhälsomyndigheten

Provtagning vid aktuell covid-19

Uppdaterad: 9 februari 2022

Vård- och omsorgspersonal som har e-legitimation, uppmanas i första hand att hämta och lämna test via Region Örebro läns lådor. Ingen tidbokning behövs för att hämta testkit eller lämna in sitt prov. Det finns flera lådor runt om i länet.  E-legitimation behövs för att kunna koppla sitt prov till sig på 1177.se, där provregistreringen sker.

Personal som inte har e-legitimation kan boka tid på sin vårdcentral.

Mer information om provtagning, tidsbokning och lådor finns på 1177.se

Uppdaterad: 26 januari 2022

Provtagning är prioriterad för att identifiera och på så sätt skydda de utsatta grupperna inom äldreomsorg, andra omsorgsboenden (inte barnomsorg), hemsjukvård men även de med endast hemtjänst.

När?

Vid symtom som medför misstanke om covid-19. Låg tröskel avseende symtom för misstanke. Beakta hygienrutiner under tiden. Tills provsvar föreligger behandlas personen som smittad avseende hygienrutiner.

Särskilda direktiv vid smittspårning och screening.

 • På kvällar tas inga prover utan patient betraktas som smittad tills prov tagits dagen efter.
 • På helger tas prov i samråd med primärvårdens bakjour.

Vem?

Dagtid vardagar: Vid misstanke kontaktar sjuksköterska på boende/hemsjukvård läkare på vårdcentralen (PAL) för att få ordination på provtagning. Beställande läkare tillser att kontaktuppgifter till sjuksköterska finns dokumenterat samt att bevakning av provsvar sker, se svarsrutin. Provtagning görs av kommunsjuksköterska och material hämtas på vårdcentral.

Dagtid helger: vid misstanke kontaktar sjuksköterska bakjouren som beställer provet*. Sjuksköterskan bevakar resultatet via NPÖ och kontaktar vid positivt svar primärvårdens bakjour för att kunna påbörja smittspårning, Provresultaten omfördelas av MVA till behandlande läkare på hemmavårdcentralen nästkommande vardag för fortsatt smittspårning.

*Bakjouren i Örebro kan få hjälp vid beställning enligt denna rutin:   
Covid-19 - Provtagning SÄBO/LSS/Hemsjukvård - Örebro/Öster/Väster

Hur ska provet tas?

Se provtagningsanvisning Sök via: C eller S COVID-19 RNA/SARS-CoV-2 RNA

Följ hygienriktlinjer och använd skyddsutrustning (plastförkläde, 2 par handskar och visir) vid proceduren. Provta* med ett par handskar, kasta handskarna, sprita händerna, nya handskar, torka transportröret med yt-desinfektion, sätt på RoS-etikett, lägg i märkt transportkuvert.

* Provtagningspinnen ska efter provtagning snurras runt i transportvätskan i några sekunder och pinnen ska sedan slängas i samma avfallspåse/låda som skyddskläder sedan slängs i.

Hur ska provet skickas?

Helgdag kan extra transport beställas via Budpartner, tel 019–20 92 50. Vid beställning uppges vilken typ av transport samt referens/ansvarsenhet, vilket är den vårdcentral som står bakom provet. Provet skickas/lämnas in på laboratoriemedicins provinlämning, USÖ, Lindesberg och Karlskoga.

Läkare, beställning i RoS

Vardagar: beställ enligt rutin.
Diverse-SARS-CoV-2 RNA i RoS.
Helgdag Bakjour: Välj patientens vårdcentral som "Medicinsk enhet" och "Vårdenhet"  samt "Remittent"- "Jour VC, Läkare (PRIM06).
Diverse-SARS-CoV-2 RNA i RoS.

Anamnes/Frågeställning: skriv in vilket boende samt telefonnummer till SSK vid kontakt.

Svarsrutin

Sjuksköterska i kommunal verksamhet:

Provsvar SARS-CoV-2 visas i NPÖ/1177. Sjuksköterska bevakar och informerar övrig personal när svaret kommer. Angeläget utifrån om personal ska betrakta den provtagna personen som fortsatt smittad eller inte avseende hygienrutiner. Primärvårdens bakjour kontaktas helger för att kunna påbörja smittspårning som sedan övertas av ansvarig primärvårdsläkare (PAL).

PAL kontaktas alltid kommande vardag för samråd kring vårdplan och smittspårning.

Vårdcentral:

Medicinsk vårdadministratör (MVA) bevakar och fördelar inkommande provsvar SARS-CoV-2 till läkare i tjänst om remittent saknas eller är Jour VC (PRIM06). Dessa svar måste hanteras samma dag av läkare.
MVA tar direktkontakt,  ring/internmeddelande till läkaren som blir ansvarig.

Behandlande läkare är ansvarig för uppföljning, information om förhållningsregler och initiering av smittspårning - Behandlande läkares ansvar

Förutsättningar

 • Obduktion eller rättsmedicinsk undersökning bedöms inte vara indicerad.
 • Rimlig misstanke finns om att personen varit sjuk i covid-19, dvs patienten har varit i kontakt med sjukvård pga feber och/eller luftvägssymtom, eller baserat på uppgifter från anhörig.
 • Medgivande från anhörig krävs innan provtagning.

Provtagningsrutin

Prov tas från nasofarynx enligt provtagningsanvisning.

Remittent är den läkare som konstaterar dödsfallet.

Skyddsutrustning vid provtagning

Efter konstaterat dödsfall upphör risken för aerosolsmitta av naturliga skäl. Vid handhavande av den avlidne rekommenderas följande skyddsutrustning:

 • Plastförkläde
 • Handskar
 • Vid provtagning från luftvägarna rekommenderas även skydd mot droppsmitta i form av visir.
 • Avfall hanteras enligt sedvanlig rutin.

Vid positivt svar

Mer information om covid-19.

Provtagning för genomgången covid-19 (antikroppar)

I vissa sammanhang kan det vara medicinskt indicerat att undersöka om en person har antikroppar mot covid-19.

Provtagningsanvisningar - Laboratoriemedicinska kliniken
skriv sökord: corona antikroppar

Antikroppstestning för allmänhet

Möjligheten för allmänheten att boka en tid för antikroppstestning för covid-19 upphörde i Region Örebro län från och med den 1 april 2021.

Did the content help you?

Last updated: Thursday, March 31, 2022