Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Provtagning covid-19

Här hittar du som är vårdgivare information som rör provtagning för aktuell (PCR) och genomgången (antikroppar) covid-19.

Från och med 1 november 2021 gäller nya rekommendationer om provtagning för covid-19. Sidan kommer att uppdateras inom kort. 

Provtagningsindikation vid covid-19

Uppdaterad: 29 januari 2021

Efter genomgången infektion är förnyad provtagning inom ett halvår från infektionstillfället i allmänhet inte indikerad.

Förnyad provtagning bör oberoende av nyligen genomgången infektion, övervägas om det föreligger en misstanke om covid-19 som kräver vård och behandling, vid immunsuppression samt exempelvis inför hälso- och sjukvård, särskilt med aerosolbildande moment.

Viruset kan i det flesta fall påvisas tidigt i infektionsförloppet. Vid bedömning om förnyad provtagning bör man beakta att kvarstående PCR-positivitet finns rapporterat upp till flera månader efter genomgången infektion.

Indikation för provtagning

Gäller oberoende av vaccinationsstatus.

 • Vid symtom på covid-19
 • Vid smittspårning
 • Vid eventuell screening. Exempelvis inför inskrivning i omsorgsboende eller slutenvård görs baserat på riskbedömning och utifrån regionala och lokala direktiv och kan i vissa situationer vara oberoende av klinisk bild
 • Inresande från utlandet (från förskoleklass och uppåt)

Provtagningsindikation för påvisning av pågående covid-19, version 18 - Folkhälsomyndigheten

Personal uppmanas hämta testkit för covid-19 från regionens lådor

Från och med den 24 maj finns 32 lådor med testkit för covid-19 utplacerade runt om i länet. Vård-, omsorgs- och samhällsviktig personal som har e-legitimation uppmanas hämta testkit från någon av lådorna vid behov av provtagning. 

Mer information om personal och provtagning >>

Provtagning vid aktuell covid-19

Uppdaterad: 24 maj 2021

I Örebro län erbjuds vård-, omsorgs- och samhällsviktig personal  egenprovtagning för pågående infektion med covid-19, så kallat PCR-prov. 

Personal uppmanas att i första hand använda Region Örebro läns lådor med testkit vid behov att testa sig för covid-19. Ingen tidbokning behövs för att hämta testkit eller lämna in sitt prov. Från och med den 24 maj finns 32 lådor runt om i länet, bland annat utanför varje vårdcentral under dagtid. I varje länsdel finns minst en låda som är öppen till 21.00 under kvällar och helger. E-legitimation behövs för att kunna koppla sitt prov till sig på 1177.se, där provregistreringen sker.

Bokning av speciella provtagningstider för personal tas bort
I samband med breddinförandet av lådorna tas det separata bokningserbjudandet för personal bort från 1177.se. Lådan medför totalt sett snabbare tid till provsvar för alla, vilket gör att personalspåret bedöms ha spelat ut sin roll. Med det nya flödet via en låda vinner man tid eftersom ingen behöver vänta på att få komma till en bokad provtagningstid.

För personal som inte har e-legitimation, eller av andra skäl inte kan hämta ett testkit för egenprovtagning, finns det fortfarande möjlighet att boka tid på en bemannad provtagningsmottagning. Men man får då göra det som allmänhet.

Mer information om provtagning och tidsbokning finns på 1177.se

Det kan vara olika rekommendationer och regler som gäller beroende på vart du vill åka eller var du befunnit dig när du reser in i Sverige.

Mer information om resor och covidbevis via 1177.se

Mer information på Folkhälsomyndighetens webbplats om rekommendationer för resenärer.

Mer information om testning för covid-19 i Örebro län på 1177.se.

Uppdaterad: 2 september 2020

Provtagning är prioriterad för att identifiera och på så sätt skydda de utsatta grupperna inom äldreomsorg, andra omsorgsboenden (inte barnomsorg), hemsjukvård men även de med endast hemtjänst.

När?

Vid symtom som medför misstanke om covid-19. Låg tröskel avseende symtom för misstanke. Beakta hygienrutiner under tiden. Tills provsvar föreligger behandlas personen som smittad avseende hygienrutiner.

Särskilda direktiv vid smittspårning och screening.

 • På kvällar tas inga prover utan patient betraktas som smittad tills prov tagits dagen efter.
 • På helger tas prov i samråd med primärvårdens bakjour.

Vem?

Dagtid vardagar: Vid misstanke kontaktar sjuksköterska på boende/hemsjukvård läkare på vårdcentralen (PAL) för att få ordination på provtagning. Beställande läkare tillser att kontaktuppgifter till sjuksköterska finns dokumenterat samt att bevakning av provsvar sker, se svarsrutin. Provtagning görs av kommunsjuksköterska och material hämtas på vårdcentral.

Dagtid helger: vid misstanke kontaktar sjuksköterska bakjouren som beställer provet. Sjuksköterskan bevakar resultatet via NPÖ och kontaktar vid positivt svar primärvårdens bakjour för att kunna påbörja smittspårning, Provresultaten omfördelas av MVA till behandlande läkare på hemmavårdcentralen nästkommande vardag för fortsatt smittspårning.

Hur ska provet tas?

Se provtagningsanvisning

Instruktion om hur NP-provtagning går till - vårdhandboken.

Följ hygienriktlinjer och använd skyddsutrustning (plastförkläde, 2 par handskar och visir) vid proceduren. Provta* med ett par handskar, kasta handskarna, sprita händerna, nya handskar, torka transportröret med yt-desinfektion, sätt på RoS-etikett, lägg i märkt transportkuvert.

*) Provtagningspinnen ska efter provtagning snurras runt i transportvätskan i några sekunder och pinnen ska sedan slängas i samma avfallspåse/låda som skyddskläder sedan slängs i.

Hur ska provet skickas?

Helgdag kan extra transport beställas via Budpartner, tel 019–20 92 50. Vid beställning uppges vilken typ av transport samt referens/ansvarsenhet, vilket är den vårdcentral som står bakom provet. Provet skickas/lämnas in på laboratoriemedicins provinlämning, USÖ, Lindesberg och Karlskoga.

Läkare, beställning i RoS

Vardagar: beställ enligt rutin.
Npsekr-SARS-CoV-2 RNA.
Helgdag Bakjour: Välj patientens vårdcentral som "Medicinsk enhet" och "Vårdenhet"  samt "Remittent"- "Jour VC, Läkare (PRIM06).
 Npsekr-SARS-CoV-2 RNA

Svarsrutin

Sjuksköterska i kommunal verksamhet:

Provsvar SARS-CoV-2 visas i NPÖ/1177. Sjuksköterska bevakar och informerar övrig personal när svaret kommer. Angeläget utifrån om personal ska betrakta den provtagna personen som fortsatt smittad eller inte avseende hygienrutiner. Primärvårdens bakjour kontaktas helger för att kunna påbörja smittspårning som sedan övertas av ansvarig primärvårdsläkare (PAL).

PAL kontaktas alltid kommande vardag för samråd kring vårdplan och smittspårning.

Vårdcentral:

Medicinsk vårdadministratör (MVA) bevakar och fördelar inkommande provsvar SARS-CoV-2 till läkare i tjänst om remittent saknas eller är Jour VC (PRIM06). Dessa svar måste hanteras samma dag av läkare.
MVA tar direktkontakt,  ring/internmeddelande till läkaren som blir ansvarig.

Behandlande läkare är ansvarig för uppföljning, information om förhållningsregler och initiering av smittspårning - Behandlande läkares ansvar

Förutsättningar

 • Obduktion eller rättsmedicinsk undersökning bedöms inte vara indicerad.
 • Rimlig misstanke finns om att personen varit sjuk i covid-19, dvs patienten har varit i kontakt med sjukvård pga feber och/eller luftvägssymtom, eller baserat på uppgifter från anhörig.
 • Medgivande från anhörig krävs innan provtagning.

Provtagningsrutin

Prov tas från nasofarynx enligt provtagningsanvisning.

Remittent är den läkare som konstaterar dödsfallet.

Skyddsutrustning vid provtagning

Efter konstaterat dödsfall upphör risken för aerosolsmitta av naturliga skäl. Vid handhavande av den avlidne rekommenderas följande skyddsutrustning:

 • Plastförkläde
 • Handskar
 • Vid provtagning från luftvägarna rekommenderas även skydd mot droppsmitta i form av visir.
 • Avfall hanteras enligt sedvanlig rutin.

Vid positivt svar

 • Ring smittskyddsenheten och rapportera dödsfallet tel 019-602 11 30.
 • Tag ställning till om smittspårning skall göras, se information om covid-19.

Smittskyddsenheten har tillsammans Klinisk Mikrobiologi tagit fram rekommendationer för hur antigentest för covid-19 kan användas i screeningsammanhang på arbetsplatser.

Nedan finns rekommendation för användning av antigentest (snabbtest) för covid-19 på arbetsplatser och förslag på information som bör framgå till personer som antigen testas positivt eller negativt med antigentest.

 

Screening på arbetsplatser och skolor, Folkhälsomyndigheten

Provtagning för genomgången covid-19 (antikroppar)

I vissa sammanhang kan det vara av värde att se om en person har antikroppar mot covid-19. Detta är särskilt aktuellt vid misstanke om reinfektion med SARS-CoV-2 eller om det finns misstanke om att ett positivt RNA-test orsakas av kvarvarande PCR-positivitet snarare än aktuell covid-19-infektion.

Provtagningsanvisningar - Laboratoriemedicinska kliniken
skriv sökord: corona antikroppar

Antikroppstestning för allmänheten upphör

Möjligheten för allmänheten att boka en tid för antikroppstestning för covid-19 upphör i Region Örebro län från och med den 1 april. Läs mer om beslutet.

Did the content help you?

Last updated: Friday, October 22, 2021