Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Remittera patient inom Örebro län

Remissblanketter, riktlinjer och instruktioner för remittering av patienter till Region Örebro läns verksamheter.

Elektronisk remiss

För provtagningsremisser används det elektroniska remiss- och svarssystemet används alltid i första hand.

Remiss kan skickas av till exempel vårdcentral, annan specialistklinik eller företagshälsovård.

Om du har frågor om hur du skickar remiss och lämnar remissunderlag kan du kontakta Logopedmottagningen på USÖ.

Postadress

Logopedmottagningen
Universitetssjukhuset Örebro
701 85 Örebro

Logopedmottagningen
Karlskoga lasarett
691 81 Karlskoga

Logopedmottagningen
Lindesbergs lasarett
711 82 Lindesberg

För remisser vid misstanke om tal- och språkstörning och dyslexi finns särskild remissinformation, se i flikarna nedan.

Remiss för förskolebarn kan skickas från BVC eller skolhälsovård (gäller utredning av tal- och språkstörning). 

För personer under 18 år som önskar göra språk- läs och skrivutredning på Logopedmottagningen krävs remiss, egen vårdbegäran gäller inte.

Innan remissen skrivs bör elevens skolsituation ha lyfts i elevhälsoteamet. Det är önskvärt att hela elevhälsan är delaktig.

Innan ställningstagande till remiss skall eleven ha fått riktade insatser som har utvärderats. Om insatserna inte nått förväntad effekt kan remiss skickas.

Remissen skall vara skriven av personal som har journalföringsplikt. Det skall finnas en tydlig frågeställning och syfte.

Remissen består av ett underlag med flera delar. Se mer information i filerna nedan. Remissen och allt underlag skall skickas i sin helhet. Om remisskriterierna inte uppfylls eller om remissen inte är komplett kommer den att återsändas.

Dyslexi

Tal- och språkstörning

Remiss till Logopedmottagning för utredning av vuxna med misstanke om språkstörning och eller dyslexi. Remissen skall innehålla information om:

 • Frågeställning
  Vad är frågeställning och syfte med utredningen?
 • Språklig förmåga
  Information om patientens tal- och språkutveckling samt språkliga förmågor idag (förstå vad som sägs och uttrycka sig muntligt). Har patienten haft kontakt med logoped/talpedagog för tal- eller språksvårigheter?
 • Flerspråkighet
  Talar patienten fler språk än svenska, i så fall vilket/vilka? Vilket är patientens starkaste språk? Var är patienten född? Hur många år har patienten bott i Sverige? Hur många år har patienten gått i skola i Sverige/annat land? Hur uppfattar patienten sin förmåga att förstå och uttrycka sig på modersmålet? Kan patienten läsa och skriva på sitt modersmål?
 • Läs- och skrivförmåga
  Beskrivning av patientens läs- och skrivförmåga (läshastighet, läsförståelse, stavning).
 • Skolgång
  Har svårigheterna uppmärksammats under skoltiden? Har  patienten fått extra träning eller stöd under sin skoltid?
 • Allmän hälsa
  Beskriv patientens allmänna hälsa, väsentliga medicinska uppgifter. Har patienten koncentrationssvårigheter, ADHD eller autism? Har eller har patienten haft kontakt med annan vårdinstans, till exempel BUP, habilitering, psykiatri eller liknande?  Uppgifter om syn och hörsel samt eventuella syn- och hörselhjälpmedel.
 • Ärftlighet
  Finns det någon i patientens familj eller släkt som har eller har haft läs- och skrivsvårigheter, språkstörning, ADHD eller autism?

Remisser om psykisk ohälsa/sjukdom hos barn och unga (0-17 år) hanteras av Första kontakten psykisk ohälsa barn och unga oavsett om det är BUP eller primärvård som kommer att ta emot patienten. Remisser som gäller neuropsykiatrisk problematik ska alltid medföljas av en nulägesbeskrivning från skolan.

OBS! Postadressen står på blanketten.
 

För råd och stöd kan du ringa vår samverkanstelefon-kontaktuppgifter hittar du här.

Diagnostisk enhet (patologen) vid MCÖ tar emot muskelbiopsier för undersökning avseende sjukdomar med muskelengagemang. MCÖ tar emot patienter neuromuskulära sjukdomar såsom inflammatoriska myopatier, muskeldystrofier, kongenitala myopatier som metabola myopatier.

Det underlättar om remisserna vi får är rätt ifyllda. Ange:

 • remittentens namn och remitterande klinik.
 • om patienten är inneliggande eller ska kallas från hemadressen.
 • telefonnummer till avdelningen (om patienten är inneliggande) och till patienten.
 • diagnos och diagnoskod.
 • patientens aktuella funktion och problem.
 • målsättning och syfte med det ortopedtekniska hjälpmedlet.
 • eventuellt förslag på hjälpmedel.
 • tolkbehov - för att ett patientbesök hos Ortopedteknik ska kunna genomföras på ett patientsäkert sätt ber vi er notera eventuella tolkbehov på remissen.
 • övrig information som kan vara viktig för förskrivaren och som kan påverka behandlingen eller prioriteringen.

Postadress

Ortopedteknik
Universitetssjukhuset Örebro
701 85 Örebro

Kriterier för skoinlägg

Som ett led i att kunna erbjuda vård inom rimlig tid till patienter med stort behov av ortopedteknisk specialkompetens finns det kriterier för vem som kan få skoinlägg utprovade hos Ortopedteknik.

Se information om kriterier för skoinlägg:

Kriterier för knäortos

Sedan 2015 är verksamhetsområde urologi, tillsammans med urologiska kliniken i Malmö, en nationell enhet för peniscancerkirurgi. Samtliga nyupptäckta peniscancerfall och recidiv ska anmälas till nationell multidisciplinär konferens (MDK) som hålls digitalt en gång i veckan. Ansvaret för ronden alternerar mellan dessa enheter med två års intervall.
 
Tidpunkt: måndagar kl 14.45-15.45

Information till remittent

Remiss

Viktigt att tänka på när du skriver remiss:

 • Bifoga utredningsunderlag. Vuxenhabiliteringen har inget utredningsuppdrag för fastställande av diagnos.
 • För att göra prioriteringar behöver vi veta vilka behov personen önskar insatser för. Skriv därför tydligt i remissblanketten under ”frågeställning” personens önskemål.
 • Remissen skickas till Vuxenhabiliteringen.

OBS! Postadressen står längst ner på blanketten.

Så här gör du:

 1. Fyll i blanketten och skriv ut.

 2. Underteckna och skicka blanketten till Verksamhetsområde Ögon USÖ.

OBS! Postadressen står längst ner på blanketten.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 16 december 2022

Läs mer om Remittera till oss