Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Anmälningspliktig sjukdom

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om nephropathia epidemica, inklusive smittvägar. Se smittskyddsblad för läkare.

Förhållningsregler

Inga, smittar inte mellan människor.

Smittspårning

Inte aktuellt, men viktigt att ta noggrann anamnes för att fastställa smittort och misstänkt smittväg. Aktuella frågor; Djurkontakt, framförallt gnagare, har sorkspillning setts inomhus, jakt, bärplockning, skogsarbete, vedhantering?

Anmälan

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Ange smittort, samt misstänkt smittväg enligt ovan.

SmiNet, elektronisk anmälan av smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen

Kostnadsfrihet

Sorkfeber omfattas inte av kostnadsfrihet (ej allmänfarlig sjukdom). 

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, March 24, 2021