Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Vårdcentralen har ansvar för samverkan med Smittskydd Region Örebro län. Detta innebär bland annat att vårdcentralen skall vara Smittskyddsenheten behjälpliga vid utbrott av smittsamma sjukdomar.

Vid utbrott, ex. matförgiftning, skall provtagning erbjudas av vårdcentralerna. Remittent är alltid läkare på Vårdcentralen. Prov som oftast tas vid okänd smitta är analys av bakterier och virus i faeces (Faeces odling och Faeces virus gastroenterit PCR). Provtagning i samband med smittspårning skall sändas för analys till av Regionen anvisade laboratorier.

Vid de tillfällen då Smittskyddsenheten har information om vilken/vilka patienter som berörs informeras Vårdcentralen.

Did the content help you?

Last updated: Monday, March 22, 2021