Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Läkemedelskommittén

Kommitténs övergripande mål är att, som expertorgan inom områdena läkemedel och läkemedelsterapi, verka för en rationell, säker och kostnadseffektiv hantering av läkemedel sedd ur ett helhetsperspektiv, där patientens och samhällets bästa beaktas.

Enligt lag om läkemedelskommittéer (SFS 1996/97:1157) skall inom varje region finnas en eller flera läkemedelskommittéer. Kommitténs arbetsområde omfattar såväl offentlig som privat hälso- och sjukvård inom länet. Kommittén utses av regionstyrelsen. Om kommittén finner att det förekommer brister i läkemedelsanvändningen inom verksamhetsområdet ska kommittén göra de påpekanden som behövs och vid behov erbjuda hälso- och sjukvårdspersonalen utbildning för att avhjälpa bristerna. Lag (2013:102).

Uppgifter

Kommitténs uppgift är att övergripande arbeta med kunskapsstyrning inom läkemedelsområdet genom att:

 • upprätta övergripande riktlinjer och styrande dokument inom läkemedelsområdet
 • initiera och stödja att lokala rekommendationer för läkemedelsbehandling fortlöpande utarbetas och förankras, varvid nyttan av icke farmakologisk behandling beaktas
 • kontinuerligt värdera nya och gamla läkemedel, samt deras plats i terapin och att i denna värdering väga in ålders-, genus- och miljöperspektiv samtt att följa upp och utvärdera resultaten
 • följa utfall av framtagna läkemedelsrekommendationer och ge förskrivarna återkoppling avseende förskrivningsmönster inklusive medicinska och ekonomiska konsekvenser
 • göra de påpekanden som behövs om kommittén finner brister i läkemedelsanvändningen inom verksamhetsområdet och vid behov erbjuda hälso- och sjukvårdspersonal utbildning för att avhjälpa bristerna
 • medverka till att förskrivare och övrig sjukvårdspersonal vidareutbildas i läkemedelsfrågor
 • utgöra remissorgan för övergripande vårdriktlinjer som innefattar läkemedelsbehandling inom Region Örebro län
 • initiera utarbetandet av riktlinjer för säkerheten i läkemedelshanteringen
 • stimulera rapportering av läkemedelsbiverkningar
 • initiera uppföljning av patienternas användning av läkemedel
 • verka för god patientinformation utarbetas
 • informera allmänheten om läkemedels för- och nackdelar
 • ha en öppen men obunden relation till läkemedelsindustin

Kommittén utses av regionsstyrelsen och består av:

Maria Palmetun Ekbäck, ordförande, överläkare
Hudkliniken, Universitetssjukhuset
701 85  Örebro

Louise Olsson, vice ordförande, överläkare
Enhetschef HTA-enheten, CAMTÖ
Universitetssjukhuset
701 85 Örebro

Maria Calles, sekreterare, apotekare
Läkemedelscentrum, Universitetssjukhuset
701 85 Örebro

Eva Ackefelt Frick, distriktsläkare
Skebäcks vårdcentral
702 18 Örebro

Michael Andresen, klinisk farmakolog (adjungerad)
Läkemedelscentrum, Universitetssjukhuset
701 85 Örebro

Maria Engström, sjuksköterska
stab ANIVA-kliniken, Universitetssjukhuset
701 85 Örebro

Mia von Euler, professor i neurologi  (adjungerad)
Fakulteten för medicin och hälsa, Örebro Universitet
701 82 Örebro

Ahmed Hamza Hameed, överläkare
Karlskoga lasarett
691 81 Karlskoga

Michael Holmér, överläkare (adjungerad)
Geriatriska kliniken, Universitetssjukhuset
701 85 Örebro

Spyridon Kilaidakis, cheföverläkare (adjungerad)
Beroendecentrum, Region Örebro län, Slottsgatan 10
701 85 Örebro

Martin Larsson, Specialistläkare   
Lindesbergs lasarett
711 82 Lindesberg

Kristina Bohlin, informationsläkare och distriktsläkare (adjungerad)
Lillåns vårdcentral
71016 Örebro

Cecilia Lundberg, Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Örebro Kommun, Box 30045,
701 35 Örebro

Emese Molnar, cheföverläkare
BUV, Universitetssjukhuset
701 85 Örebro

Katarina Palm, privatläkare
Läkargruppen
701 46 Örebro

Izis Seric, distriktsläkare
Lindesbergs vårdcentral
711 31 Lindesberg

Sofia Varsami, distriktsläkare
Lekebergs vårdcentral
716 31 Fjugesta

Per-Ola Sundin, Specialistläkare (adjungerad)
Geriatriska gemensam,
Universitetssjukhuset
701 85 Örebro

*ej hela (fet stil = sammankallande)

Öl Svante Hugosson, Öron- näsa och halsmottagningen USÖ
Spec-läk Erik Eklund, Anestesi- och intensivvård USÖ
Öl Östen Jonsson, Barn- och ungdomshabiliteringen USÖ
Öl Maria Palmetun Ekbäck, Läkemedelscentrum USÖ
Öl Amanj Saber, Öron- näsa och halsmottagningen USÖ
Apotekare Maria Calles, Läkemedelscentrum HS

Spec-läk Martin Zötterman, Onkologiska klin USÖ
Öl Peter Lindell, VO hjärt lung klin fys USÖ
Öl Aron Sztaniszláv VO hjärt lung klin fys USÖ
Apotekare Stefan Wallén, Läkemedelscentrum HS

Öl Martin Johansson, Med Ger Lindesbergs lasarett
Öl Fredrik Calais, Hjärt-Lungklin USÖ
Öl Espen Fengsrud, Hjärt-Lungklin USÖ
Öl Julio Loayza, Med Gerklin Karlskoga lasarett
Öl Jakob Baianstovu Ström, Neuro reh USÖ
Dl Lars Hellbacher, Tybble vårdcentral Örebro
Apotekare Stefan Wallén, Läkemedelscentrum HS

Öl Michael Holmér, Ger gem USÖ
Dl Mikko Hellgren, Kumla vårdcentral
Dl Ulrika Josefsson, Skebäcks vårdcentral Örebro
Ssk Maria Hälleberg Nyman, Universitetssjukvårdens forskningscentrum FOU
Apotekare Marie Eriksson, Läkemedelscentrum HS

Dl Stefan Jansson, Brickebackens vårdcentral Örebro
Öl Erik Schvarcz, Medicin gemensam USÖ
Spec-läk Elin Andersson, Medicin gemensam USÖ
ST-läk Athanasios Venetis, Medicin gemensam Karlskoga lasarett
Spec-läk Martin Jansson, Medicin gemensam USÖ
Dl Kristina Bohlin, Lillåns vårdcentral Örebro
Dl Jacques Shebehe, Kopparbergs vårdcentral
Apotekare Maria Calles, Läkemedelscentrum HS

Öl Louise Olsson Camtö FOU

Specialistfysioterapeut Kerstin L Angergård, Utvecklingsenheten USÖ          
Specialistfysioterapeut Jenny Forsberg, Lillåns vårdcentral Örebro
Dl Björn Strandell, Skebäcks vårdcentral Örebro
Apotekare Helén Merkell, Läkemedelscentrum HS

MHV-Öl Ann-Christine Nilsson, Hälsoval MHV USÖ
Dl Susanne Falk, Ängens vårdcentral Örebro
Apotekare Maria Calles, Läkemedelscentrum HS

Öl Anna Nordenskjöld, Hjärt- lungmedicin och klinisk fysiologi USÖ
Spec-läk Carl Bring, Medicinkliniken Lindesbergs lasarett
Spec-läk Mitra Sadeghi, Kärl- och thorax USÖ
Öl Ahmed Hamza Hameed, Medicinkliniken Karlskoga lasarett
Öl Barna Szabó, Hjärt- lungmedicin och klinisk fysiologi USÖ
Dl Jens Lindqvist, Lillåns vårdcentral  Örebro
Apotekare Stefan Lycken, Läkemedelscentrum HS
Apotekare Magnus Olsson, Läkemedelscentrum HS

Öl Christian Steczkó Nilsson, Hud gemensam USÖ
Öl Helena Pellrud, Hud- och reumatologi gemensam USÖ
Öl Karolina Evenhamre, Hud gemensam USÖ
Dl Åsa Vidlund, Capio vårdcentral Hallsberg
Ssk Josefina Löfstrand, Hudmottagningen USÖ
Öl Maria Palmetun Ekbäck, Läkemedelscentrum HS
Apotekare Maria Calles, Läkemedelscentrum HS

Hälsoekonom Petros Nousios, Camtö FOU

Öl Anja Rosdahl, Infektion USÖ
BHV-Öl Leif Ekholm, Hälsoval BHV
Öl Johanna Furberg, Vårdhygien Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Smittskyddsläkare Gunlög Rasmussen, Hälso- och sjukvårdsförvaltning gemensamt
Öl Christian Steczkó Nilsson, Hud USÖ
Apotekare Felix Pettersson, Läkemedelscentrum HS

Prof Hans Hjelmqvist, Anestesi- och intensivvård USÖ
Öl Bayar Baban, Kirurgiska kolorektalsektionen USÖ
Öl Nils-Gunnar Levein, Anestesi- och intensivvården Lindesbergs lasarett
Öl Anna Wickbom, Medicin gemensam USÖ
Apotekare Stefan Wallén, Läkemedelscentrum HS

Öl Michael Holmér, Ger gem USÖ
Öl Peter Lindell, Hjärt-lungmedicin USÖ
Öl Áron Jószef Sztaniszláv, Hjärt-lungmedicin USÖ

Spec-läk Simon Jarrick (USÖ)
Dl Eva Ackefelt Frick (Skebäcks vårdcentral, Örebro)
Apotekare Ulrika Ekström (Läkemedelscentrum) 

Miljöcontroller Susanne Keiter, Säkerhet- beredskap- och miljöenheten HS
Miljöingenjör Karin Saverman, Örebro kommun
Öl Anja Rosdahl, Infektion USÖ
Apotekare Felix Pettersson, Läkemedelscentrum HS

Öl Michael Holmér, Ger gem USÖ

Öl Carl Eriksson, Med gem USÖ
Öl Daniel Bergemalm, Medicin gemensam USÖ
Öl Tobias Franz, Medicin gemensam Karlskoga
Öl Erik Stenberg, Kir övre gastro sekt USÖ och Lindesbergs lasarett
Dl Jens Lindqvist, Lillåns vårdcentral Örebro
Apotekare Stefan Wallén, Läkemedelscentrum HS

Övertandläkare Anna Hartwig, Plastik Käkkir klin USÖ
Övertandläkare Jenny Wiik, Regionkansliet Tandvårdsenheten 
Övertandläkare Jesper Zakrisson, Folktandvården Parodontologi Implantat
Apotekare Sara Fors, Läkemedelscentrum HS

Öl Réka Ivancsó, Hjärt- lungmedicin och klinisk fysiologi USÖ
Öl Josefin Sundh, Hjärt- lungmedicin och klinisk fysiologi USÖ
Dl Åsa Athlin, Capio vårdcentral Lekeberg
Apotekare Maria Calles, Läkemedelscentrum HS

Öl Matz Larsson, Hjärt- lungmedicin och klinisk fysiologi USÖ
Dl Åsa Athlin, Capio vårdcentral Lekeberg
Hälsoutvecklare Jesper Hellberg, Lungmottagningen USÖ
Apotekare Maria Calles, Läkemedelscentrum HS

Öl Birgitta Magnuson, Neuro och rehabiliteringsmedicin USÖ
Öl Madeleine Stackelberg, Neuro och rehabiliteringsmedicin USÖ
Öl, Simon Gepertz, Barn- och ungdomshabiliteringen USÖ
Dl Martin Lundvall Capio vårdcentral Lekeberg
Öl Eric Stenninger, Barn- och ungdomsmedicin gemensam USÖ
Apotekare Eva Wallén, Läkemedelscentrum HS

Öl Khalid Ibrahim, Medicin gemensam USÖ
Öl Martin Ferletta, Medicin gemensam Karlskoga lasarett
Öl Piotr Jakuszewski, Med gemensam USÖ
Apotekare Maria Calles, Läkemedelscentrum HS

Apotekare Ulrika Ekström, Läkemedelscentrum HS USÖ
Dietist Jonna Björkegren, Neuro rehabiliteringsmedicin paramedicinska team USÖ
Dietist Angelica Johansson, Vårdcentraler södra länsdelen gemensam
Dietist Martina Johansson, Medicinmottagningen Karlskoga lasarett
Dl Åsa Lundgren, Olaus Petri vårdcentral Örebro
Dietist Karin Westher, Läkemedelscentrum HS
Dietist Pia Rigdahl, Dietist direkt, Region Örebro län och Örebro läns kommuner

Öl Marije Galavazi, Med gem USÖ
Spec-läk Jenny Bergemalm, Barn ungd med gem USÖ
Dietist Mikael Karlsson, Paramedicinska teamet Lindesbergs lasarett
Öl Ryberg John, Förstärkt barnhälsovård nära vård
Öl Stenberg Erik, Kirurgiska övre gastrosektionen
Öl Åkerman Anna-Karin, Med gem USÖ
Apotekare Maria Calles, Läkemedelscentrum HS

Öl Ann Dalius Isenberg, Geriatriska kliniken USÖ
Öl Mats Breiwald, Med gem Karlskoga lasarett
Dl Ulrika Gustavsson, Laxå vårdcentral
Dl Maria Nyström, Olaus Petri vårdcentral Örebro
Apotekare Marie Eriksson, Läkemedelscentrum HS

Öl Michael Andrésen, Läkemedelscentrum HS
Öl Georgios Alexopoulos, Allmänpsykiatrisk öppenvård
Chöl Spyridon Kilaidakis, Beroendecentrum
ST-läk Sofia Sigra Stein, Läkemedelscentrum HS 
Öl Mussie Msghina, Allmänpsykiatrisk öppenvård
Öl Axel Nordenskjöld, Allmänpsykiatrisk öppenvård
Öl Björn Sundberg, BUV-PSYK
Öl Athanasios Tournavitis, Beroendecentrum
Dl Erik Blomberg, Skebäcks vårdcentral Örebro
Dl Gustaf Joachimsson, Läkemedelscentrum HS
Apotekare Erik Fredholm, Läkemedelscentrum HS

Dl Björn Strandell, Skebäcks vårdcentral Örebro
Spec-läk Maria Berglund Reumatologi USÖ
Dl Zbigniew Dzialanski, Kumla vårdcentral 
Öl John Henriksson, Anestesi- och intensivvård USÖ
Apotekare Maria Calles, Läkemedelscentrum HS

ST-läkare Sebastian Jarl, Urologi gemensam USÖ
Dl Eva Ackefelt Frick, Skebäcks vårdcentral, Örebro
Apotekare Maria Calles, Läkemedelscentrum HS

Öl Susanna Sagerfors, Ögon USÖ 
Dl Zbigniew Dzialanski, Kumla vårdcentral
Apotekare Eva Wallén, Läkemedelscentrum HS

Öl Svante Hugosson, Öron- näsa och halsmottagningen USÖ
Öl Zahir Esa, Öron- näsa och halsmottagningen Lindesbergs lasarett
Öl Amanj Saber, Öron- näsa och halsmottagningen USÖ
Dl Niklas Sjölander, Nora vårdcentral
Apotekare Sara Fors, Läkemedelscentrum HS
Apotekare Maria Calles, Läkemedelscentrum HS

Övriga expertgrupper

Öl Jonsson Östen, Barn ungd med gem USÖ
Öl Andresen Michael, Läkemedelscentrum USÖ
BMA Bertilsson Lena, Klinisk immunologi USÖ
Apotekare Calles Maria, Läkemedelscentrum USÖ
Sjuksköterska Eriksson Irene, Askersunds VC
Spec-läk Esa Zahir, Öron- näsa och halsmottagningen USÖ
Öl Guerra Andersson Ana, Barn ungd med gem USÖ
Dl Hellbacher Lars, Skebäcks VC
Öl Hugosson Svante, Öron- näsa och halsmottagningen USÖ
Öl Hultgren Olof, Klinisk transfusionsmedicin USÖ
Öl Ivancsó Réka, Hjärt- lungmedicin och klinisk fysiologi USÖ
Spec-läk Jamil Wasim, Hud gemensam USÖ
Öl Josefson Anna, Hud gemensam USÖ
ST-läk Karlsson Sofia, Läkemedelscentrum USÖ
Sjuksköterska Larsson Margaretha, Lungmott USÖ
Öl Löfstedt Håkan, Arb miljömed USÖ
Sjuksköterska Murstam Jenny, Öron plast kir mott USÖ
Öl Palmetun Ekbäck Maria, Läkemedelscentrum USÖ
Öl Saber Amanj, Öron- näsa och halsmottagningen USÖ
ST-läk Sigra Sofia, Läkemedelscentrum USÖ
Sjuksköterska Werner Tove Stina, Barn ungd mott USÖ

Öl Maria Palmetun Ekbäck, Läkemedelscentrum HS
Öl Daniel Bergemalm, Medicin gemensam USÖ
Öl Annika Söderbergh, Reumatologi USÖ
Öl Henrik Eliasson, Infektion USÖ
Öl Carl Eriksson, Medicin gemensam USÖ
Öl Tobias Franz, Med gem Karlskoga lasarett
Öl Olof Hultgren, Klinisk transfusionsmedicin USÖ
Öl Urban Jerlström, Onkologi USÖ
Spec-läk Niclas Lange, Neuro och rehabiliteringsmedicin USÖ
Spec-läk Martin Larsson, Medicin gemensam USÖ
Öl Helena Pellrud, Hud- och reumatologi gemensam USÖ
Öl Anja Rosdahl, Infektion USÖ
Öl Martin Sundqvist, Mikrobiologi USÖ
Öl Amanj Saber, Öron- näsa och halsmottagningen USÖ
ST-läk Sofia Karlsson, Läkemedelscentrum HS
Apotekare Erik Fredholm, Läkemedelscentrum HS

Receptarie Anna Thörn, Läkemedelscentrum USÖ
Sjuksköterska Anna Vellet,  Patientsäkerhetscentrum
Sjuksköterska Maria Engström, Anestesiavdelningen USÖ
Apotekare Sara Fors, Läkemedelscentrum USÖ

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, February 9, 2022