Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Kliniskt träningscenter KTC

Kliniskt träningscenter, KTC, är ett center för kliniskt träning och medicinsk simulering. Här kan enskilda medarbetare och team inom hälso-och sjukvården utveckla och fördjupa sina kunskaper.

Scenario-övning barn

 

Hos oss finns både enklare övningsrum och större simuleringsenheter där medarbetare kan träna och vidareutveckla sin kompetens inför mötet med patienter. Här får medarbetarna ta del av allt från repetitionskurser i hjärt- lungräddning och hur man sätter olika infarter, till att öva sig på hur man ska agera i olika teamträningar tillsammans med kollegor från andra yrkeskategorier.

KTC:s övergripande mål är att bidra till ökad patientsäkerhet och minskad risk för vårdrelaterade skador.

Verksamheten har också som mål att öka medarbetarnas intresse för att utveckla vården via ständiga förbättringar av arbetsmetoder.

KTC-verksamhet finns vid regionens alla tre sjukhus.

Huvuddelen av våra utbildningar vänder sig till region Örebro läns personal. På vårt intranät kan medarbetare läsa mera om KTC:s verksamhet och ta del av hela vårt utbildningsutbud.

Vi bedriver basverksamhet i form av regelbundet återkommande utbildningar för individ och team, till exempel:

 • träning av tekniska färdigheter
 • förflyttningskunskap
 • hjärtlungräddning
 • förebyggande och upptäckt av akut sjuk patient (proACT).

Vi kan även skräddarsy utbildningsaktiviteter tillsammans med enskilda vårdenheter utifrån specifika behov.

I KTC:s lokaler hålls även konceptutbildningar såsom AMLS, PHTLS, ATLS, ATSS, CEPS, PEPP och POB.

Vissa av våra utbildningar erbjuds till vårdpersonal utanför vår egen organisation. Här hittar du aktuella externa utbildningar.

På KTC finns tillgång till språkstöd för anställda inom regionen som har ett annat modersmål. Språkstödet är behovsanpassat och ges individuellt eller i grupp.

På förfrågan genomför vi språkbedömningar i rekryteringssyfte.

Mari Gustafsson

Språklärare

Helena Uddmyr

Språklärare

Klinisk forskning inom Region Örebro län

Region Örebro län befinner sig i en spännande fas när det gäller forskning och utveckling. Regionens forskningsstrategi lyfter fram vikten av en omfattande och högkvalitativ forskning för att kunna erbjuda medborgarna de bästa förutsättningarna för hälsa, vård och omsorg.

Läs mer på vår forskningswebb

Enhetschef

Åsa Lindby

Intensivvårdssjuksköterska

Hitta på sjukhusområdet - USÖ

Utbildningsledare

Lena Forsgren

KTC:s uppdrag är att främja en kunskapsbaserad och säker vård. Övergripande mål är att bidra till ökad patientsäkerhet, minskad risk för vårdrelaterade skador och ökad personaltrygghet.

Patientsäkerhet

KTC följer kontinuerligt avvikelserapporteringen och skapar regionövergripande utbildningsinsatser vid rapport av upprepade avvikelser.

Kompetenshöjning

Under 2020/2021 deltar KTC i  ett regionövergripande projekt för kompetenshöjning bland undersköterskor.

Under 2020/2021 har KTC skapat och genomfört utbildningar utifrån regionens behov i samband med Corona pandemin:

 • Introduktion till covidvård
 • Förhindra smittspridning i covidvård
 • Omvårdnad vid trakeostomi
 • Utbildning riktad till vaccinatörer och ansvariga läkare vid vaccinationsnod

Forskningsområden

 • Interprofessionellt lärande
 • Simuleringspedagoger i vården
 • Lärande av praktiska färdigheter

Jobba hos oss!

I regionen finns bland annat tre sjukhus, 29 vårdcentraler, psykiatri och habiliteringsverksamhet där nästan 8000 personer arbetar. Universitetssjukhuset i Örebro är ett av sju sjukhus i landet som bedriver och utvecklar högspecialiserad vård. Sedan 2011 har vi läkarutbildning vilket även fört oss till en position som en etablerad aktör inom klinisk forskning i Sverige och internationellt. Läs mer på:  Jobb och utbildning 

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, October 19, 2022