Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Verksamhetsområde obstetrik och gynekologi

Verksamhetsområde obstetrik och gynekologi erbjuder och bedriver öppen, sluten och akut gynekologisk och obstetrisk vård. Gynekologisk tumörvård bedrivs i nära samarbete med verksamhetsområde onkologi och vid särskilda behov tillsammans med kirurg/urolog i det bäckenkirurgiska teamet. Förlossningsvård, fosterdiagnostik och obstetrisk vård bedriver vi i nära samarbete med neonatologer. Här finns också fertilitetsvård med IVF, ICSI och donationsverksamhet.

Bild på gravid kvinna där personal lyssnar på magen

Tumörkirurgi

Klinikens tumörteam består av 4 vana tumörkirurger, 2 blivande tumörkirurger på olika erfarenhetsnivå, 3 specialinriktade kontaktsjuksköterskor/barnmorskor, en koordinator, kurator och sekreterare. Ansvarig tumörkirurg finns i tjänst alla vardagar och går att nå via sjukhusets växel.

Tumörteamet samarbetar med onkologiska kliniken vid utredningar och bedömningar av patienter samt med kirurger och urologer vid utredning och operationer av avancerade cancrar och tumörrecidiv för att optimera operationsresultatet.

Verksamhetsområde obstetrik och gynekologi arbetar ihop med kvinnokliniken i Uppsala för att optimera den kirurgiska behandlingen av gynekologisk cancer. I Örebro opereras livmoderhalscancer, livmoderkroppscancer samt tidiga stadier av äggstockscancer. I Uppsala opereras avancerad äggstockscancer och livmoderkroppscancer. Cancer i vulva opereras inom nationella centra. Recidivcancer opereras primärt i Uppsala. Två gånger/vecka sker multidisciplinära ronder för hela sjukvårdsregionen där i stort sett alla cancerpatienter diskuteras, detta för att få fram den mest optimala behandlingen.

Medicinsk behandling och strålbehandling ges på onkologiska kliniken på USÖ.

Behandlingen av gynekologisk cancer, både den kirurgiska och den postoperativa behandlingen med cytostatika och strålbehandling, har under de senaste åren förbättrats och långtidsöverlevnaden för patienterna har ökat.  

Tumörkirurgiska patienter vårdas på avdelning 23. Tumörmottagning finns på kvinnoklinikens mottagning. Båda enheterna är belägna på våning 3 i B-huset.

Fertilitetsbehandling

Reproduktionsmedicinsk centrum är certifierad av DNV enligt ISO 9001. Det innebär att verksamheten har genomgått en objektiv granskning som visar att USÖ har god kvalitet på utredning och behandling av ofrivillig barnlöshet.

Ansvarig läkare specialistmödravård

Karin Hildén

Överläkare

Ansvarig läkare förlossningsvård

Hanna Östling

Överläkare

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Ansvarig läkare urogynekologi

Summer Ishaq

Överläkare

Ansvarig läkare RMC

Juliane Baumgart

Överläkare

Ansvarig tumörkirurg

Finns i tjänst alla vardagar, går att nå via sjukhusets växel

Verksamhetschef verksamhetsområde obstetrik och gynekologi

Gill Kullberg

Adress

Kvinnokliniken
Universitetssjukhuset Örebro
701 85 Örebro

Huvudhandledare för barnmorskor

Anna Samuelsson

Barnmorska

Malin Lundström

Barnmorska

Kontaktperson för AT- och ST-läkare

Irma Mehmedagic

Specialistläkare

Utbildningsansvarig läkarstuderande termin 4-6

Hanna Wahlund

Underläkare ST

Maria Eriksson

Underläkare ST

Utbildningsansvarig läkarstuderande termin 9

Amanda Strömgren

Underläkare ST

Gina Sidiqi

Underläkare ST

Universitetssjukhuset Örebro

Karlskoga lasarett

Jobba hos oss!

I regionen finns bland annat tre sjukhus, 29 vårdcentraler, psykiatri och habiliteringsverksamhet där nästan 8000 personer arbetar. Universitetssjukhuset i Örebro är ett av sju sjukhus i landet som bedriver och utvecklar högspecialiserad vård. Sedan 2011 har vi läkarutbildning vilket även fört oss till en position som en etablerad aktör inom klinisk forskning i Sverige och internationellt. Läs mer på:  Jobb och utbildning 

Inom verksamhetsområde obstetrik och gynekologi pågår ett flertal studier och kliniska prövningar. Nedan presenteras några av dem

Inom verksamhetsområdet obstetrik och gynekologi genomförs en studie vid namn OPTION. OPTION (Outpatient induktion) är en svensk multicenterstudie där man jämför igångsättning av förlossning i hemmet med igångsättning på sjukhus.

Syftet med studien är att ta reda på om det gör någon skillnad för barnet, kvinnan eller hennes partner beroende av var kvinnan vistas under igångsättning.

Vem kan delta i studien? 

Patienter som planeras för igångsättning av förlossning och vars livmodertapp är omogen kan delta i studien. Patienten får inte har några riskfaktorer som gör att igångsättningen behöver övervakas på sjukhus.

Hur går det till?

 • En läkare gör en medicinsk bedömning för att se om patienten kan delta i studien.
 • Patienten får information och skriver under ett samtycke om att hen vill delta i studien.
 • Läkaren bedömer vilken igångsättningsmetod som är mest lämplig.
 • Patienten lottas därefter till att gå hem eller vara kvar på sjukhus för fortsatt igångsättning.
 • Patienten som går hem kommer att få tydliga instruktioner om när hen skall höra av sig via telefon och komma tillbaka för kontroll på förlossningen.

Var kan jag hitta mer information om studien?

www.optionstudien.se

OPTION Broschyr

Har du frågor eller önskar kontakt?

Mejla till option@regionorebrolan.se

Ring till forskningsbarnmorska Cecilia Jinghede Nordvall 019-6022617

Vad är FoSSH-studien?

Studien initieras av överläkare Emma Hååstad på Akademiska sjukhuset i Uppsala och ämnar undersöka om man kan ersätta rutinen med dubbelanalys hos barnmorska med enbart självprovtagning för HPV som uppföljning efter konisering. Man vill också se om provet kan tas redan efter 3 månader.

Nuvarande rutin för uppföljning efter konisering är ett cellprov där man både tittar på cellerna och gör en HPV-analys  (dubbelanalys) efter sex månader. Det är visat i tidigare studier att självprovtagning för HPV är lika bra för att upptäcka viruset som de tester som görs av barnmorska/läkare. Framför allt vill man undersöka om det är lika säkert, det vill säga att inga fler fall av kvarvarande eller tidiga återfall i cellförändringar missas jämfört med nuvarande rutin. Självprovtagning skulle förenkla uppföljningen betydligt för kvinnan och även spara vårdresurser.

Vilka kan delta?

Inklusionskriterier:

 • Patient som kommer för konisering.
 • Patient som förstår de angivna instruktionerna och kan utföra självtestet. 

Exklusionskriterier:

 • Gravida kvinnor.
 • Pågående cervixcancer.
 • Patient som inte kan utföra provtagningen själv.
 • Patient som har svårt att förstå instruktionerna på svenska.

Hur går det till?

Patienter som kallas till Kolposkopimottagningen erhåller information om studien i samband med kallelsen. Alla patienter som har genomgått en konisering vid besöket till mottagningen tillfrågas om deltagande i studien. Patienten erhåller muntlig och skriftig information och får besvara en enkel enkät digitalt via mobilen. Patienten erhåller två provtagningskit samt instruktion för provtagning innan hemgång.

Ytterligare information om FoSSH-studien

www.kbh.uu.se/forskning/reproduktionsbiologi/fossh/

Vid frågor eller kontakt

Forskningsbarnmorska

Cecilia Jinghede Nordvall

Mejl: ceciia.jinghede-nordvall@regionorebrolan.se

Telefon: 019-6021726

Studien syftar till att undersöka kvinnors upplevelse av att få graviditetsdiabetes diagnos och behandling

Vad är studiens syfte?

Syftet är att undersöka om diagnosen graviditetsdiabetes påverkar upplevelsen av graviditeten, förlossning och amning.

Vad är graviditetsdiabetes?

Graviditet innebär en påfrestning för kroppen och hos vissa individer klarar kroppen inte av att producera tillräckliga mängder av insulin, ett hormon som krävs för att upprätthålla ett normalt blodsocker. Konsekvensen blir att individen får förhöjda blodsockervärden och detta tillstånd kallas Graviditetsdiabetes.

Varför är studien viktig?

 Målet är att genom ökad kunskap kunna förbättra vården och omhändertagandet av kvinnor som diagnosticeras med graviditetsdiabetes.  

Hur går studien till?

De kvinnor som skall göra ett glukosbelastningstest kommer att kontaktas och tillfrågas om deltagande av en forskningsbarnmorska. Deltagandet innebär att du svarar på ett frågeformulär vid två tillfällen, innan du gör det orala glukosbelastningstestet, samt ca 8 veckor efter att barnet har fötts. Enkäterna skickas till dig via e-post och du besvarar dem elektroniskt via mobiltelefon, dator eller surfplatta. Att fylla i enkäten tar ca 15 minuter vid respektive tillfälle. 

Vill du läsa mer om studien?

Välkommen till CDC4G Studien | Changing Diagnostic Criteria for Gestational Diabetes in Sweden

Har du frågor?

Forskningsbarnmorska

Cecilia Jinghede Nordvall

Mejla: Cecilia.jinghede-nordvall@regionorebrolan.se

Ring: 019-6021726

Klinisk forskning inom Region Örebro län

Region Örebro län befinner sig i en spännande fas när det gäller forskning och utveckling. Regionens forskningsstrategi lyfter fram vikten av en omfattande och högkvalitativ forskning för att kunna erbjuda medborgarna de bästa förutsättningarna för hälsa, vård och omsorg.

Läs mer på vår forskningswebb

I Region Örebro län utbildar vi vårdpersonal som kan möta och förena framtidens krav på yrkeskunnande baserat på teoretisk kunskap, forskningsanknytning och praktiskt handlag.

Utbildningstjänster (regionorebrolan.se)

Kurser och kompetensutveckling för yrkesverksamma

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, August 3, 2022