Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Strukturellt stöd i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen

Inom hälso- och sjukvården finns rehabiliteringskoordinatorer och försäkringsmedicinskt sakkunnig läkare som stöd för vårdpersonal i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

Rehabiliteringskoordinatorerna är primärt tillsatta för att stödja sjukskrivna patienter i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen i syfte att främja deras återgång till eller inträde i arbetslivet. Sedan 2020 har hälso- och sjukvården även ett lagstadgat ansvar att erbjuda koordineringsinsatser till sjukskrivna patienter i detta syfte.

Lag (2019:1297) om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter

Enligt lagen ska koordineringsinsatser ges efter behov inom hälso- och sjukvårdsverksamheten och bestå av personligt stöd, intern samordning och samverkan med andra aktörer. Regionens ansvar omfattar inte insatser som andra aktörer ansvarar för enligt andra föreskrifter. Insatserna ska bara ges om patienten samtycker till det och ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten.

Rehabiliteringskoordinatorernas arbete hålls samman av processledaren för rehabiliteringskoordinatorerna. 

Försäkringsmedicinskt sakkunniga läkare har tillsatts inom hälso- och sjukvården som stöd för sjukskrivande läkare och övrig personal involverad i det försäkringsmedicinska arbetet, bland annat rehabiliteringskoordinatorerna.

Försäkringsmedicinskt sakkunnig läkare medverkar även i sjukvårdsregionalt samarbete kring försäkringsmedicin, genom deltagande i Regionalt programområde (RPO) rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin inklusive Regional arbetsgrupp (RAG) försäkringsmedicin.

Processledaren för rehabiliteringskoordinatorerna och regionens försäkringsmedicinskt sakkunniga läkare ingår i Sjukskrivningskommittén som är ett forum för samverkan runt sjukskrivningsprocessen mellan vården, Försäkringskassan (FK) och Arbetsförmedlingen (AF) inom Örebro län. Frågor, oklarheter eller avvikelser som uppstår i kontakten mellan parterna och som inte har kunnat lösas i direktkontakt mellan berörda och inte heller mellan ansvariga chefer inom respektive organisation kan lyftas till Sjukskrivningskommittén för gemensamt ställningstagande kring fortsatt hantering. Även avvikelse som är löst men som är av principiellt viktig karaktär kan lyftas dit i lärande syfte. Inom regionen svarar processledaren för rehabiliteringskoordinatorerna eller försäkringsmedicinskt sakkunniga läkare för detta. Inom Försäkringskassan samverkansvarig och inom Arbetsförmedlingen chef Arbetsförmedlingen. 

Kontakter

Processledare för rehabiliteringskoordinatorer inom primärvården

Helena Tholin

Försäkringsmedicinskt sakkunnig läkare för primärvården

Ola Lennbom

Försäkringsmedicinskt sakkunnig läkare för slutenvården

Vakant

Ordförande Sjukskrivningskommittén

Katrin Eriksson

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 mars 2021