Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Myeloproliferativ neoplasi (MPN) - Standardiserat vårdförlopp (SVF)

Riktlinjer för dig som utreder myeloproliferativ neoplasi enligt det standardiserade vårdförloppet (SVF).

Följande värden kan utgöra underlag för misstanke, om bestående förhöjda ( > 3 månader) och vid samtidig frånvaro av annan rimlig förklaring:

 • Hematokrit (EVF) > 0,48 för kvinnor och > 0,49 för män
 • Hemoglobin (Hb) > 160 g/L för kvinnor, > 165 g/L för män
 • Trombocyter (TPK) > 450 x 109/L

Vid misstanke ska följande kontrolleras i syfte att utröna om kriterier för välgrundad misstanke föreligger alternativt talar för annan rimlig förklaring.

 • Tidigare eller aktuell tromboembolisk händelse, framför allt upprepade tromboser eller enskild ovanlig trombos
  • Lokal för och typ av trombos
  • Tidpunkt för trombos
 • Fysikaliskt status; särskilt hjärt- och lungauskultation, bukpalpation och saturation.
 • Blodstatus; erytrocytvolymfraktion, hemoglobin, vita blodkroppar med differentialräkning, trombocyter, blodkroppskonstanter (t.ex. MCV)
 • CRP
 • Ferritin
 • S-erytropoietin
 • Uppgift om rökvanor, läkemedel och ev. annat substansintag (t.ex. alkohol, anabola steroider)

För ytterligare information om tidig utredning och differentialdiagnostik hänvisas till det nationella vårdprogrammet för MPN, kapitel 6 Symtom och tidig utredning.

Andra symtom som bör remitteras men utanför SVF MPN

 • Splenomegali, tillsammans med något av följande:
  • Förhöjt LPK orsakad av proliferation inom granulopoesen, utan annan förklaring
  • Påverkan på TPK (lågt eller högt), utan annan förklaring
  • Anemi och förhöjt LD, utan annan förklaring
 • Omogna eller avvikande mängd vita blodkroppar
  • Omogna vita blodkroppar i perifert blod (t.ex. blaster eller promyelocyter) ska handläggas enligt Standardiserat vårdförlopp akut myeloisk leukemi
  • Anemi i kombination med avvikande mängd vita blodkroppar eller trombocytopeni utan annan förklaring ska handläggas enligt Standardiserat vårdförlopp akut myeloisk leukemi.

Välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande:

 • Hemoglobin (Hb) > 190 g/L
 • Hematokrit (EVF) > 0,55 för män, > 0,52 för kvinnor som ensamt fynd
 • Hematokrit (EVF) > 0,48 för kvinnor och >0,49 för män tillsammans med minst ett av följande:
  • Tromboembolisk händelse inom det senaste året
  • LPK > 12,5 x 109/L och/eller TPK > 450 x 109/L
  • S-erytropoetin nedom eller i det lägre normalintervallet
  • Lågt ferritin
 • Trombocyter (TPK) > 1000 x 109/L som ensamt fynd
 • Trombocyter (TPK) > 450 x 109/L tillsammans med minst ett av följande:
  • Tromboembolisk händelse inom det senaste året
  • LPK > 12,5 x 109/L utan annan uppenbar orsak
  • Bestående förhöjt värde ( > 3 månader ) utan hållpunkter för reaktiv trombocytos.

Informera patienten om

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Ge informationen vid ett fysiskt möte

Om ni inte har kommit överens om något annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och och betydelsen av informationen.

Telefonnummer

019-602 11 11

Telefontider

Måndag-Fredag 08:00-16:00

Om du vill diskutera med en läkare eller fråga något innan du skickar iväg en remiss finns en hematologkonsult att ringa. Hit kan du även höra av dig om du vill ha hjälp med handläggning.

Observera

Ta alltid längd, vikt och kreatinin vid misstanke om cancer. Utredning med kontraströntgen ingår i majoriteten av vårdförloppen och kan då tas vid läkarbesöket.

Remissen ska innehålla

Anamnes, ange särskilt*:

 • symtom eller fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke
  • företagen utredning inklusive provsvar för blodstatus, CRP, ferritin och S-erytropoetin
  • allmäntillstånd och samsjuklighet (framför allt uppgift om hjärt-/lungsjukdom)
  • tidigare sjukdomar och behandlingar
  • rökvanor
  • läkemedel och ev. annat substansintag
  • social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar.

Kontaktuppgifter*

Kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer.

Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

Hur patienten är informerad om SVF*

T ex via patientinformationsblad

Om obligatoriska prover är tagna*

T ex P-kreatinin, max 1 vecka gammalt

Patientens längd och vikt*

Ange längd (cm) och aktuell vikt (kg) alternativt var det finns dokumenterat.

Kommunikationssätt

Behöver patienten språktolk, teckenspråkstolk? Är patienten synskadad? Ombud? 

Överkänslighet

Vid svar JA, ange mot vad.

Antikoagulantia

JA/NEJ

Trombocythämmare

JA/NEJ

Metformin

(OBS! Vid kontraströntgen) JA/NEJ

Läkemedelsgenomgång

Är läkemedelsgenomgång utförd? JA/NEJ

Rökare

Är patienten rökare? JA/NEJ

 

*) Obligatoriskt

 • Remiss skickas i RoS till: Med sekt hemat, USÖ
 • Märk remissen: SVF MPN
 • Markera i rutan: Rutin

 • Märk remissen: "Diagnos/fråga: SVF MPN"
 • Remissen ska faxas samma dag

Fax dagtid: 019-602 12 89

Ring koordinator och meddela patientuppgifter, 019-602 23 19, alt. kontakta MVA vid koordinators frånvaro, 019-602 31 26 el. 019-602 21 53.

Fax helg + övrig tid: enligt överenskommelse med hematologkonsult.

Telefonnummer

019-602 17 68

Texttelefon

019-670 25 78

Telefontider

Måndag-Torsdag 07:00-14:30

Fredagar 07:00-12:00

Öppettider

Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredagar 08:00-15:00

Fax

019-602 45 80

Postadress

Verksamhetsområde medicin
Universitetssjukhuset
701 85 Örebro

Ledtider för nationell uppföljning

Följande ledtid används för nationell uppföljning av de standardiserade vårdförloppen.

Från Till Tid
Beslut välgrundad misstanke Diagnosbesked och behandlingsresultat tillsammans med patient. Används som mätpunkt för start av första behandling. Samma avslutskod (behandling, annan) används för alla patienter 34 kalenderdagar

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 oktober 2023