Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Patientverksamhet

Arbets- och miljömedicins patientmottagning är klinikens kärnverksamhet och utgångspunkten för det preventiva arbetsmiljöarbetet.

En patientutredning på kliniken innebär en multiprofessionell hantering av remissen. Patientmottagningen bemannas av klinikens läkare, men ofta är någon annan av klinikens specialister med, som yrkeshygieniker, psykolog, ergonom eller företagssjuksköterska. 

Vi utreder miljöfaktorers betydelse för patienternas sjukdomar eller besvär och arbetar med frågeställningar kring miljö och ohälsa. Frågeställningar kring hudsjukdomar eller bullerskador handläggs av hudkliniken respektive audiologiska kliniken.

Du som patient hittar all information du behöver på vår mottagningssida. Där finns även kontaktuppgifter och mer information om vår rådgivning, där du kan få tala med vår företagssjuksköterska.

Läkare och annan vårdpersonal har remissrätt.

Det räcker med en vanlig remiss

Eftersom kliniken är en del av sjukvården i Södermanlands, Värmlands, Västmanlands och Örebro län räcker det med en vanlig remiss. Det behövs inte en specialistvårdsremiss. Remisserna skrivs på det sätt som är normalt inom respektive region och skickas till kliniken i Örebro. Bekräftelse på mottagen remiss postas till remittent. Patienten kallas senare till klinikens mottagning i Örebro eller till ett digitalt besök. Alla utredningar är kostnadsfria för remittenten.

Vi tar också emot specialistvårdsremisser från andra län, men de debiteras.

För mer information om vad en remiss till oss ska innehålla, se nedanstående dokument.

Länk till film om Arbets- och miljömedicin med remissråd för vårdgivare

Hudsjukdomar

Vid misstanke om arbetsrelaterad hudsjukdom, remittera till lokal hudmottagning eller till:  

Hudkliniken
Arbets- och miljödermatologisk mottagning
Universitetssjukhuset Örebro
701 85 Örebro

Patienten grundutredd innan besöket

Förutom en frågeställning med relation till arbete eller miljö, vill vi att remisserna innehåller information om genomförda medicinska undersökningar. En grundläggande allmänmedicinsk utredning, till omfattningen beroende på frågeställningen, ska normalt vara genomförd innan patienten remitteras till oss.

Kontakta oss gärna

Vi uppmuntrar telefonsamtal och försöker besvara brev eller e-post omgående. Sådana insatser debiteras aldrig.

Som en del i patientverksamheten utreder vi och bedömer den miljö patienten vistas i. Målet är att skapa en så komplett bild som möjligt av patientens exponeringsförhållanden.

I arbetet med att förebygga ohälsa orsakad av miljön ingår riskbedömning som en naturlig del.

Riskanalys måste ske snabbt och professionellt

I ett samhälle där vår miljö och arbetsmiljö är under ständig förändring är det viktigt att snabbt kunna bedöma risker med ett vetenskapligt förhållningssätt.

Riskanalys måste ske snabbt och professionellt för att vara motvikten till larm och medias riskbedömning. Allmänhetens oro för gifter i miljön eller faror i arbetslivet kan orsaka ohälsa och diffusa symtom som kan leda till läkarbesök.

Många har frågor om risker i arbetsmiljön

Arbets- och miljömedicin kontaktas av oroliga arbetstagare, småbarnsföräldrar, skolpersonal, gravida kvinnor samt äldre med kroniska sjukdomar. Genom bra bemötande och kunskap om både arbetsförhållanden och miljö får de en relevant och balanserad riskbedömning av exponeringar – vid behov kompletterad med besök och mätningar.

Riskkommunikationen viktig

Den viktiga dialogen mellan expert och allmänhet brukar kallas för riskkommunikation. Forskning och erfarenhet har visat att det inte alltid räcker för experter att åberopa sin expertkompetens när man diskuterar eller informerar om risker i samhället.

Arbets- och miljömedicin har länge arbetat med frågor kring riskkommunikation och arbetar utifrån vedertagna kommunikationsmodeller i dessa frågor. Vi brukar utgå från tre fundament i vår riskkommunikation:

  • En god kommunikation om risker i samhället kräver att man kan översätta resultat och vetenskapligt språk så att människor förstår. 
  • Uppmärksamma och kommentera de eventuella osäkerheter som finns.
  • En god riskkommunikation måste kunna hantera situationer där det vetenskapliga samhället ska samarbeta med politiker eller så kallade "policy makers".

Arbets- och miljömedicin har under de senaste 25 åren arrangerat ett flertal föreläsningar, utbildningar och forskningsprojekt som handlat om riskkommunikation.

Det kan finnas risker i arbetsmiljön för den som är gravid, nyss har fött barn eller som ammar. Se vår checklista för riskbedömning av arbetsmiljön för den som väntar barn.

Det finns föreskrifter och lagstadgade krav på att arbetsgivaren ska utföra en riskbedömning av arbetsmiljön för den som är gravid, nyss har fött barn eller som ammar. Riskbedömningen bör ske snarast och kontakt med arbetsgivaren rekommenderas så snart graviditeten är konstaterad. För att underlätta riskbedömningen har Arbets- och miljömedicin sammanställt en checklista, som arbetsgivare och arbetstagare kan gå igenom tillsammans.

Checklista vid graviditet

Checklistan tar upp arbetsmiljöfaktorer som arbetsställningar, vibrationer, buller, strålning, värme, kyla, kemikalier, smittämnen, arbetstider samt psykosociala faktorer. Den innehåller även en lista över vilka arbeten man inte får utföra när man är gravid eller ammar.

Kontakt

Av sekretesskäl hanteras inga patientärenden via mejl, men kontakta oss gärna via 1177.se eller ring 019-602 24 69.

Läkarundersökningar är obligatoriska i vissa arbetsuppgifter. Det är fastslaget i Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Föreskriften om medicinsk kontroll är riktad till arbetsgivarna och finns att läsa på Arbetsmiljöverkets webbplats.

Frågor om tolkningen av innehållet i Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska riktas till Arbetsmiljöverket, men fråga gärna våra läkare om du vill ha ett bollplank kring medicinska frågor.

Kontakter

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 20 januari 2021