Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Arbetsmiljö

Vi erbjuder konsultation och fördjupad rådgivning i arbetsmiljöfrågor.

Via digitala möten, telefon och e-post kan individer, representanter från företagshälsovård, chefer, HR, branschorganisationer, skyddsombud med flera få konsultation och fördjupad rådgivning i arbetsmiljöfrågor. Kontakta oss gärna om du vill veta mer.

I arbetet med att förebygga ohälsa orsakad av miljön ingår riskbedömning som en naturlig del.

Riskanalys måste ske snabbt och professionellt

I ett samhälle där vår miljö och arbetsmiljö är under ständig förändring är det viktigt att snabbt kunna bedöma risker med ett vetenskapligt förhållningssätt.

Riskanalys måste ske snabbt och professionellt för att vara motvikten till larm och medias riskbedömning. Allmänhetens oro för gifter i miljön eller faror i arbetslivet kan orsaka ohälsa och diffusa symtom som kan leda till läkarbesök.

Många har frågor om risker i arbetsmiljön

Arbets- och miljömedicin kontaktas av oroliga arbetstagare, småbarnsföräldrar, skolpersonal, gravida kvinnor samt äldre med kroniska sjukdomar. Genom bra bemötande och kunskap om både arbetsförhållanden och miljö får de en relevant och balanserad riskbedömning av exponeringar – vid behov kompletterad med besök och mätningar.

Riskkommunikationen viktig

Den viktiga dialogen mellan expert och allmänhet brukar kallas för riskkommunikation. Forskning och erfarenhet har visat att det inte alltid räcker för experter att åberopa sin expertkompetens när man diskuterar eller informerar om risker i samhället.

Arbets- och miljömedicin har länge arbetat med frågor kring riskkommunikation och arbetar utifrån vedertagna kommunikationsmodeller i dessa frågor. Vi brukar utgå från tre fundament i vår riskkommunikation:

  • En god kommunikation om risker i samhället kräver att man kan översätta resultat och vetenskapligt språk så att människor förstår. 
  • Uppmärksamma och kommentera de eventuella osäkerheter som finns.
  • En god riskkommunikation måste kunna hantera situationer där det vetenskapliga samhället ska samarbeta med politiker eller så kallade "policy makers".

Arbets- och miljömedicin har under de senaste 25 åren arrangerat ett flertal föreläsningar, utbildningar och forskningsprojekt som handlat om riskkommunikation.

Det kan finnas risker i arbetsmiljön för den som är gravid, nyss har fött barn eller som ammar. Se vår checklista för riskbedömning av arbetsmiljön för den som väntar barn.

Det finns föreskrifter och lagstadgade krav på att arbetsgivaren ska utföra en riskbedömning av arbetsmiljön för den som är gravid, nyss har fött barn eller som ammar. För att underlätta riskbedömningen har Arbets- och miljömedicin sammanställt en checklista, som arbetsgivare och arbetstagare kan gå igenom tillsammans.

Checklista vid graviditet

Checklistan tar upp arbetsmiljöfaktorer som arbetsställningar, vibrationer, buller, strålning, värme, kyla, kemikalier, smittämnen, arbetstider samt psykosociala faktorer. Den innehåller även en lista över vilka arbeten man inte får utföra när man är gravid eller ammar.

Podd

När man väntar barn väcks det nya frågor för de flesta av oss. Många är oroliga för om deras arbetsmiljö kan skada fostret i magen. Det kan handla om kemikalier, tunga lyft eller risk för smitta. Företagssjuksköterskan Annette Ericsson och överläkaren Håkan Löfstedt svarar på några av de frågor som gravida brukar ha, i ett samtal med kommunikatören Karin Stenström.

Kontakt

Av sekretesskäl hanteras inga patientärenden via mejl, men kontakta oss gärna via 1177.se eller ring 019-602 24 69.

Läkarundersökningar är obligatoriska i vissa arbetsuppgifter. Det är fastslaget i Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Föreskriften om medicinsk kontroll är riktad till arbetsgivarna och finns att läsa på Arbetsmiljöverkets webbplats.

Frågor om tolkningen av innehållet i Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska riktas till Arbetsmiljöverket, men fråga gärna våra läkare om du vill ha ett bollplank kring medicinska frågor.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 januari 2021