Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Miljömedicinsk verksamhet

Inom miljömedicin undersöker vi hur utomhusmiljön och inomhusmiljön påverkar människors hälsa.

Vi arbetare förebyggande för att förhindra ohälsa hos allmänbefolkningen inom två olika fokusområden:

  • Människors hälsa i ett hållbart samhälle
  • Kemikalier och människors hälsa

Inom dessa fokusområden arbetar vi med luftföroreningar, buller, kemikalier, förorenad mark, vatten, gröna miljöer, klimatförändringar och kommunikation. Klimatförändringarnas påverkan på människors hälsa kommer att få allt större plats i vårt arbete eftersom omvärlden förändras med högre temperaturer, värmeböljor, torka och mer nederbörd. Detta påverkar såväl samhället som vår hälsa.

De pågående klimatförändringarna innebär bland annat ökade temperaturer och ökad risk för värmeböljor, något som påverkar människors hälsa och samhället vi lever i. Forskning har visat att dödligheten ökar vid hög värme, även i Sverige. Känsliga grupper är bland annat äldre, barn och unga vuxna.

Vi ser därför ett behov av att undersöka både äldres och barns inomhusmiljö, för att se om en god miljö säkerställs. Två temperaturprojekt utfördes under sommaren 2020:

  • Temperaturmätning och upplevelse av inomhusklimatet vid fyra vård- och omsorgboenden samt seniorboende i Örebro kommun sommaren 2020.
  • Temperaturmätning och upplevelse av inomhusklimatet i förskolor i Örebro kommun sommaren 2020.

Resultat och rapporter är under bearbetning och förväntas bli klara under 2021.

Under de senaste årtiondena har kemikalier i samhället ökat. Allt fler studier tyder på att kemikalierna i vår närhet påverkar hälsan, till exempel genom hormonstörande effekter. En grupp som är extra känslig är små barn och foster under utveckling.

Med utgångspunkt i miljökvalitetsmålet giftfri miljö arbetar vi därför i flera projekt med inriktning på barns exponering av kemikalier, med syftet att minska kemikalieexponeringen. I ett doktorandprojekt undersöks förekomster av hormonstörande kemikalier i barns förskolemiljöer och hemmiljöer, genom provtagning av damm, luft, vatten, handavstryk och urin. Resultaten är under bearbetning.

Gravida, små barn och kemikalier

Ett pågående arbete inom den miljömedicinska verksamheten är att informera gravida och småbarnsföräldrar om hur man kan minska barns exponering för kemikalier. Vi arbetar även med att upplysa barn och ungdomar mellan 6 och 19 år om hur man kan minska sin kemikaliebelastning.

På många platser där vi i dag vill bygga till exempel bostäder eller förskolor har det tidigare funnits verksamheter som förorenat marken. Gruvindustri och sågverk är exempel på verksamheter som varit vanliga i våra fyra län.

Vi arbetar med riskbedömningar gällande hälsoeffekter för personer som vistas eller arbetar på dessa områden. Riskbedömningar kan också leda till oro, så vi hjälper även till vid riskkommunikation och deltar vid informationsmöten.

Kontakta oss gärna om du har några frågor.

Vid misstanke om hälsobesvär orsakade av inomhusmiljön arbetar vi med den miljömedicinska enkäten, även kallad Örebroenkäten. Enkäterna är avsedda för gruppundersökningar och svaren jämförs med olika typer av referensdata. Utifrån jämförelsen tolkas resultaten, slutsatser dras om inomhusmiljöns funktionalitet och rekommendationer ges för åtgärder.

Folkhälsomyndighetens miljöhälsoenkät genomförs vart fjärde år och inriktar sig varannan gång på vuxna och varannan gång på barn. Den ger en aktuell bild av miljöexponeringar och hälsa samt utgör ett viktigt regionalt underlag i arbetet för en god och jämlik folkhälsa.

Vid årsskiftet 2019/2020 levererades data från Folkhälsomyndigheten och vi har bearbetat regionala data under året. Den nationella miljöhälsorapporten om barn lanseras i februari 2021. Arbets- och miljömedicin arbetar nu med att sammanställa de regionala resultaten för Södermanlands, Värmlands, Örebro och Västmanlands län, bland annat i en regional rapport.

image alt text
Miljöhälsorapport

Miljö och hälsa 2018

Hur påverkas vi av luftföroreningar, trafikbuller, kemikalier och andra miljöföroreningar? Läs rapporten Miljö och hälsa 2018.

image alt text
Vår forskning

Miljömedicinsk forskning

Vår miljömedicinska forskning handlar bland annat om barn och kemikalier samt om damm- och kvartsexponering för ryttare och ridinstruktörer.

Kontakt

Ann-Christine Mannerling

Enhetschef

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 22 februari 2021