Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Informationsmaterial

Mycket av vårt dagliga arbete och vår forskningsverksamhet mynnar ut i informationsmaterial av olika slag. Här kan du se och ladda ner material som vi producerat.

Hur påverkas invånarna av luftföroreningar, trafikbuller, kemikalier och andra miljöföroreningar? Det kan du läsa om i Arbets- och miljömedicins rapport Miljö och hälsa 2018.

Rapporten, som fokuserar på Södermanlands, Värmlands, Örebro och Västmanlands län, visar bland annat hur invånarna uppfattar problem med klimatförändringar, trafikbuller och luftföroreningar. Men du får även veta mer om invånarnas attityd till grönområden och hur viktig närheten till parker blir när urbaniseringen ökar. Allt detta tillsammans med andra viktiga ämnen som berör vår omgivning och hälsa. De olika miljöfaktorernas betydelse för hälsan förklaras även utifrån aktuellt kunskapsläge.

Rapporten riktar sig till allt från beslutsfattare och tjänstemän till privatpersoner och andra intresserade. Materialet utgör ett viktigt underlag i arbetet för en god och jämlik folkhälsa.

Bygger på enkätsvar

Rapporten är en regional version av Folkhälsomyndighetens nationella miljöhälsorapport som publiceras vart fjärde år. Materialet grundas på svar från Miljöhälsoenkät 2015, som skickades ut till vuxna i åldern 18 till 84 år i mars 2015.

Ann-Christine Mannerling

Enhetschef

Buller är ett utbrett och ökande miljöhälsoproblem i vårt samhälle. Många av landets städer växer snabbt, vilket kan medföra massförtätning, färre grönytor, minskad rörelsefrihet för barnen och mer buller.

Bullret påverkar vår hälsa

Trafikbuller påverkar människors hälsa, välbefinnande och livskvalitet genom att det stör eller hindrar vardagliga aktiviteter som sömn, vila, återhämtning, kommunikation, social samvaro och utevistelse. Vetenskapliga studier visar en ökad risk för högt blodtryck och hjärtinfarkt bland de som bor i områden med höga ljudnivåer från biltrafik eller flyg. Att ha tillgång till en tyst sida vid bostaden med låga utomhusnivåer av vägtrafikbuller kan minska bullerstörningar.

Bok om vägtrafikbuller

Läs vår bok om bullerproblematiken i våra städer. Boken är från 2016 och grundar sig i vårt projekt om vägtrafikbuller.

Vi arbetar rådgivande

Genom att följa kunskapsutvecklingen inom området buller och hälsa och genom regionala projekt och utredningar vill vi bidra med kompetens och ge bra underlag i frågor som rör buller och hälsa. Vi bidrar i arbetet med hälso- och miljökonsekvensbeskrivningar, i den hälsorelaterade miljöövervakningen (HÄMI) av buller samt i arbetet med EU-direktivet.

Anita Gidlöf Gunnarsson

Beteendevetare

Sömnproblem minskar med fast schema, men möjligheten att planera arbete och ledighet efter behov föredras av personalen.

Vårdpersonalen på akutmottagningen i Arvika har använt två olika arbetstidsmodeller, fast schema och önskeschema. Arbets- och miljömedicin har tillsammans med Regionhälsan (dåvarande Landstingshälsan) i Värmland undersökt hur de två modellerna påverkade bland annat personalens hälsa, upplevelse av arbetstider, sömn och fritid.

Med det fasta schemat minskade antalet tillfällen med kort nattvila. Ett tydligt resultat av den förändringen var att de sömnproblem man hade när arbetstiderna planerades med önskescheman minskade med det fasta schemat. Även vårdpersonalens hälsovärden förbättrades efter bytet till fast schema och råd om levnadsvanor.

Det fasta schemat medförde dock försämrade möjligheter att planera arbete och ledighet efter sina behov och en övervägande del av personalen föredrog önskeschema framför fast schema.

Anita Gidlöf Gunnarsson

Beteendevetare

Kemikalier förknippas ofta med giftiga och hälsofarliga ämnen, men alla kemikalier är inte farliga. För att reda ut begreppen har vi tagit fram informationsmaterial om kemikalier till gravida och småbarnsföräldrar.

Materialet används främst på barnavårdscentraler och barnmorskemottagningar, men vem som helst kan se och ladda ner materialet här.

Vi har även material som affischer, flippböcker och annat som används på barnmorskemottagningar och barnavårdscentraler i Örebro län. Kontakta oss gärna om du vill veta mer.

Även om du inte tänker på det, så är kemikalier en stor del av ditt liv. Kemikalier finns i ditt hem och runt omkring dig i till exempel kläder, elektronik och möbler.Många kemikalier är ofarliga, men vissa kan påverka dig och miljön negativt.

Vill du veta mer om var kemikalierna finns och vad du kan göra för att minska kemikalierna omkring dig? Läs i vårt material om elektroniken omkring dig, det du har på dig, produkter i ditt badrum samt plasten du lever med.

Stöd till skolor

Kontakta gärna Arbets- och miljömedicin om du vill ha tryckt material till exempelvis en skolklass. Annars kan du ladda ner materialet här.

Ann-Christine Mannerling

Enhetschef

Jens Qwarngård

Kommunikatör

Undervisningsmaterial

Här kan du se filmer som en introduktion till det framtida arbetslivet. De är tänkta att användas under det första året på gymnasiets yrkesprogram, med syftet att göra eleverna medvetna om arbetsmiljöns betydelse.

Filmerna ska även få eleverna att reflektera över sina egna förutsättningar för att få ett långt och hållbart arbetsliv inom den bransch som de har valt.

Tre filmer – välj den som passar bäst

Filmerna finns i tre versioner och vänder sig till elever på yrkesprogram inom

Det är viktigt att eleverna får kunskap om arbetsmiljörisker under sin yrkesutbildning. Många elever behöver hjälp och vägledning för att ta reda på om deras personliga förutsättningar kan leda till besvär i framtiden.

Se tillsammans med elever

I filmerna nämns begreppet medicinsk studie- och yrkesvägledning. Elevhälsan och studie- och yrkesvägledaren på skolan ska känna till mer om detta. De ska också kunna hjälpa elever med detta om det är aktuellt.

Se filmen tillsammans med dina elever – och diskutera sedan arbetsmiljö och risker i arbetslivet. På det viset får eleverna hjälp att börja reflektera över sitt framtida arbetsliv, och sina egna förutsättningar till ett hälsosamt liv. Som ett stöd kan du ladda ner en guide med diskussionsfrågor.

Kontakter

Jens Qwarngård

Kommunikatör

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 11 december 2020