Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Det är viktigt att fortsätta det allmänt smittförebyggande arbetet i skola och förskola. Exempelvis vid varje skolstart kan vi förvänta oss en ökad spridning av luftvägsinfektioner. Det är viktigt att barn, elever och personal stannar hemma när de är sjuka. 

Det är bra att ta vara på erfarenheterna från det förebyggande arbete som har gjorts under pandemin, såsom goda hygienrutiner.

Exempel på förebyggande åtgärder

  • Informera barn, elever, vårdnadshavare och personal om att det är viktigt att de stannar hemma när de är sjuka. Barn och vuxna kan återgå till arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter när de har blivit friska och har gott allmäntillstånd. Vissa enstaka symtom från luftvägarna kan finnas kvar en tid efter infektionen även hos den som blivit frisk. För förskolebarn innebär ett gott allmäntillstånd att barnet ska vara piggt, feberfritt och orka delta i förskolans normala aktiviteter.
  • Upprätthåll möjligheterna till god handhygien genom att se till att det finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar
  • Sätt upp affischer om handtvätt
  • Främja utevistelse då det främjar hälsan och minskar risken för luftvägsinfektioner
  • Se till att ventilationssystemen fungerar som de ska och att luftväxlingen är dimensionerad för det antal människor som vistas i lokalerna

Did the content help you?

Last updated: Friday, April 1, 2022