Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Region Örebro län rekommenderar Innohep

Region Örebro län rekommenderar nu Innohep som lågmolekylärt heparin istället för Fragmin. Bytet görs p.g.a. lägre pris  och kan spara upp till 1,3 MKr årligen för regionen. Störst vinst uppstår vid receptförskrivning men det är billigare att använda även inom slutenvården.

Innohep har likvärdig effekt som Fragmin och kan användas på samma indikationer. Doseringen skiljer sig dock något. För att underlätta finns receptfavoriter inlagda på §innohep.

Följande tabell visar dosering av Innohep vid olika vanliga indikationer (och motsvarande dos Fragmin)

Trombosprofylax efter kirurgi eller immobilisering

Innohep 4500E
Fragmin 5000E

Behandling DVT/LE

Innohep 175 E/kg
Fragmin 200 E/kg

Behandling DVT/LE cancer

Innohep 175 E/kg
Fragmin 200 E/kg -> 150 E/kg (efter 1 månad)

Behandling DVT/LE gravida

Innohep 100 E/kg x 2
Fragmin 125 E/kg x 2

Emboliprofylax mekanisk klaff/annan hög risk

Vikt < 65 kg

Innohep 4500E
Fragmin 5000E

Vikt > 65 kg

Innohep 9000E (alt 4500E x 2)
Fragmin 10000E (alt 5000E x2)

Cytisin (Asmoken) för rökavvänjning

Doseringsregimen för cytisin (Asmoken) är invecklad och måste noga gås igenom med patienten för att undvika misstag. Exempel på behandlingsschema till patient ses här (tillverkarna föreslår att dosen initialt är 1x6 men 2x3 fungerar lika bra och förenklar för patienten). Föreslagna dostillfällen kan t ex vara kl. 8, 14 och 20.

Receptfavorit finnes (sök §asmoken) men doseringstexten är väldigt kortfattad och kan vara svår för patienten att förstå. Skriv därför gärna ut behandlingsschemat och skicka med patienten.

 

Det råder skillnader i frisättning och indikationer mellan metoprololtartrat (Metoprolol 1A Farma, tidigare Metoprolol GEA Retard) och metoprololsuccinat (samtliga övriga depåberedningar av metoprolol som finns tillgängliga i Sverige).
Metoprolol 1A Farma har snabbare frisättning, vilket leder till högre maximal plasmakoncentration och kortare duration jämfört med andra metoprololpreparat.
Samtidigt matintag leder dessutom till en ökad total exponering av Metoprolol 1A Farma jämfört med andra preparat.

Mot bakgrund av ovanstående har Läkemedelsverket därför bedömt att Metoprolol 1A Farma inte är generiskt utbytbart på apotek.

Detta kan leda till onödigt merarbete för både patient och förskrivare i de fall som Metoprolol 1A Farma inte finns tillgängligt på apotek, då det krävs ett nytt recept för att apoteket ska kunna expediera ett annat metoprololpreparat.

Antalet indikationer för Metoprolol 1A Farma är också färre än för övriga preparat, se nedan:

Indikationer för metoprololsuccinat (Metoprolol 1A Farma):

 • Hypertoni
 • Palpitationsbesvär utan organisk hjärtsjukdom

Indikationer för metoprololtartrat (Samtliga övriga generika):

 • Hypertoni
 • Palpitationsbesvär utan organisk hjärtsjukdom
 • Angina Pectoris
 • Stabil, kronisk hjärtsvikt
 • Förebyggande av hjärtdöd och reinfarkt efter hjärtinfarkt
 • Hjärtarrytmier
 • Migränprofylax

Läkemedelscentrum rekommenderar därför att man till de patienter som är aktuella för behandling med metoprolol i möjligaste mån väljer att förskriva en annan tillverkare än just Metoprolol 1A Farma.

Nationella Läkemedelslistan ger hälso- och sjukvården, apoteken och patienten samma bild av patientens förskrivna och uthämtade läkemedel. Den ersätter dagens receptregister och läkemedelsförteckning, och ger möjlighet till vissa nya funktioner.

Via e-tjänsten Förskrivningskollen får användaren tillgång till patientens förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor. (Patientens samtycke krävs för att använda tjänsten).

Vid driftstopp i regionens vårdsystem är det också möjligt att förskriva läkemedel i Förskrivningskollen.

Förskrivningskollen inloggningssida

Mer information om NLL hittas här (Kräver tillgång till Region Örebro läns intranät)

Webbutbildning NLL (E-hälsomyndigheten)

Förskrivarkod

Recept måste vara märkta med förskrivarkod för att apoteket ska kunna expediera. Uppgift om förskrivarkod lämnas av Socialstyrelsen.

Läkare, tandhygienister och tandläkare får sin personliga förskrivarkod av Socialstyrelsen i samband med beslut om legitimation.

Sjuksköterskor och barnmorskor som har ansökt om förskrivningsrätt får sin personliga förskrivarkod efter beslut från Socialstyrelsen.

Läs mer på Socialstyrelsens hemsida.

Arbetsplatskod

Arbetsplatskod är obligatorisk på recept för att läkemedlen ska omfattas av läkemedelsförmånen (Lag (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.). Saknas arbetsplatskod får patienten ingen subvention och måste själv betala den fulla kostnaden för läkemedlen.

Region Örebro län hanterar arbetsplatskoder till:

 • Verksamheter i Örebro län
 • Enskilda förskrivare som är folkbokförda i länet.

Förskrivare med anställning använder i normalfallet verksamhetens ordinarie arbetsplatskod för fritidsförskrivning.

Ansökan om arbetsplatskod

Ansökan om arbetsplatskod görs hos regionen på därför avsedd blankett. Beslut meddelas via post.

Om regionen avslår ansökan om arbetsplatskod, kan överprövning begäras hos Socialstyrelsen.

Elektronisk förskrivning som huvudregel

Under 2021 och 2022 sker ändringar i förskrivningsregelverket för att öka patientsäkerheten. 

Två förändringar som berör samtliga förskrivare är att elektronisk förskrivning blir huvudregel fr.o.m. den 10 maj 2022. En ny receptblankett har redan införts, men denna får fr.o.m. detta datum enbart användas i undantagsfall.

Läs mer om förändringarna på Läkemedelsverkets hemsida.

Webbaserad tjänst för förskrivning av e-recept

E-hälsomyndigheten tillhandahåller ett kostnadsfritt webbaserat verktyg för elektronisk förskrivning, Förskrivningskollen.
Systemet kan vara lämpligt för fritidsförskrivning eller som reservrutin.

Det finns även ett antal andra webbaserade e-receptlösningar.
E-hälsomyndigheten kan lämna mer information om vilka system som finns tillgängliga på marknaden.

Person med reservnummer – elektroniskt recept kan skickas men måste skickas till ett specifikt apotek.

Person med samordningsnummer – recept måste skrivas på pappersblankett

Utvandrad/Försvunnen person (ej folkbokförd i Sverige) - recept måste skrivas på pappersblankett.

Då en person har avregistrerats i den svenska folkbokföringen men har kvar sitt svenska personnummer kan hen ha kvar sin journal inom regionen. Recept kan då skrivas i Läkemedelslistan men med val att skriva ut pappersrecept istället för att skicka.

Person folkbokförd i Sverige utan folkbokföringsadress - för att kunna skicka elektroniskt recept till person som är hemlös och saknar adress i NCS Cross måste en adress anges i NCS Cross personinfobilden oavsett om förskrivning sker i NCS eller KP, kontakta Servicecenter på telefon 019-602 60 00 (260 00) för hjälp med adress.

Om du är förskrivare eller annan vårdpersonal med synpunkter på de centrala receptfavoriterna så går det bra att kontakta Eva Wallén, som är sammanhållande för underhåll av funktionen.

Manual för förskrivning med hjälp av receptfavoriter hittas på intranätet i dokumentet Nyförskrivning läkemedel.

Manual - Intranätet

Kontakt

Eva Wallén

Apotekare Läkemedelscentrum

Postadress

Läkemedelscentrum
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Universitetssjukhuset Örebro
701 85 Örebro

Om läkemedel kan köpas receptfritt vid nedanstående tillstånd, bör recept inte utfärdas. Patienten bör i stället hänvisas till apotekens försäljning av receptfria produkter.

 1. Tillstånd som beräknas gå över inom 2–3 månader med receptfri behandling. Detta inkluderar exempelvis kortvariga smärttillstånd, tillfälliga dyspeptiska besvär och tillfälliga förstoppningsbesvär.
 2. Behandling med receptfria produkter gäller även vid vissa tillstånd som beräknas sträcka sig över en längre period än 2–3 månader.
  Exempel på detta är:
  • Torr hud eller torra ögon som inte har sjukdom som orsak. Mjukgörande betraktas som egenvårdsmedel förutom vid svårare eksem, psoriasis och komplicerad hudsjukdom med större utbredning.
  • Tårsubstitut betraktas som egenvårdsmedel förutom vid sjukdom som diagnostiserad keratokonjunktivitis sicca, eller torrhet sekundär till annan system- eller ögonsjukdom såsom exempelvis facialispares, reumatologisk sjukdom, Graft Versus Host Disease (GVHD) och korneal sjukdom.
 3. För pollenallergi rekommenderas egenvård med receptfri medicinering under hela pollensäsongen om effekten är tillfredställande*. Hos barn under 2 år är pollenallergi inte så vanligt, varför besvären kan behöva bedömas av läkare för rätt diagnos.
  En sammanställning av receptfria allergiläkemedel finns här:

*Om medicineringen mot pollenallergi är en del av astmabehandling kan vi skriva recept. Detta för att minska risken vid försämring. Gäller nasala steroider samt antihistaminer.​

Ovanstående rekommendationer gäller för samtliga patienter, det vill säga även där särskild hantering av läkemedelskostnaden råder (barn under 18 år, asylsökande och tillståndslösa).

Syftet med rekommendationerna är att undvika vårdkontakter som orsakas enbart av receptförskrivning, där sådan inte behövs på grund av att läkemedlet är tillgängligt utan recept. Syftet är också att tydliggöra vid vilka tillstånd som läkemedel inte betraktas som del av behandling av sjukdom och därmed inte bör innefattas av läkemedelsförmånen och bekostas av regionen.

Från och med den 1 maj 2021 är förskrivning av läkemedel via pappersrecept endast tillåten i undantagsfall. 

Samtidigt med detta ändrades utformningen av receptblanketter. De tidigare blanketterna (en blankett med två fält vilken användes för vanliga läkemedel samt en blankett med ett fält vilken användes för särskilda läkemedel) är således inte längre tillåtna att använda. Dessa blanketter fungerar inte heller layoutmässigt för utskrift i våra skrivare.

Den nya receptblanketten används för såväl vanliga läkemedel som särskilda läkemedel och beställs via Varuförsörjningen (länk).

Beställning av receptblanketter med förtryckta uppgifter (såsom förskrivarkod) görs hos Adda (länk)