Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Klinisk farmaci

Klinisk farmaci är de aktiviteter och den service som farmaceuten i vårdteamet bidrar med för att utveckla och främja rationell och ändamålsenlig användning av läkemedel.

Klinisk farmaci inom Region Örebro län

Region Örebro läns arbete med klinisk farmaci bedrivs inom både primärvård och slutenvård. En stor del av arbetet utgörs av att förbereda underlag inför läkemedelsgenomgångar för att underlätta för förskrivaren.

Kontinuerlig uppföljning av påbörjad läkemedelsbehandling samt skonsam avslutning av läkemedelsbehandling är något som vi fäster stor vikt vid, särskilt för äldre patienter.

Detta kan kliniska apotekare bidra med

 • Sammanfattande läkemedelshistorik
 • Beslutsstöd vid avancerad polyfarmaci
 • Farmakodynamiska och farmakokinetiska läkemedelsinteraktioner
 • Förslag på dosanpassningar efter patientens förutsättningar
 • Nya rekommendationer
 • Ökad kunskap om läkemedel
 • Klinisk telefonsupport för specifika läkemedelsfrågor

Stöd av apotekare vid läkemedelsgenomgångar

Apotekaren går igenom patientens journaluppgifter för att få en bild över

 • läkemedelshistoria
 • diagnoser
 • symtom
 • labvärden
 • annat som kan vara av betydelse för läkemedelsbehandlingen.

Ibland träffar även apotekaren patienten för läkemedelssamtal. Därefter sammanställer apotekaren ett rådgivande förslag (beslutsunderlag) till läkaren för optimering av läkemedelsbehandlingen. 

Apotekaren arbetar på uppdrag av en vårdcentral, enhet eller enskild läkare.

Läkemedelsgenomgång på distans

För läkemedelsgenomgång på distans behöver patienten remitteras till apotekare av läkare. Det brukar vara kommunens sjuksköterska som skickar remiss efter en läkarbedömning.

Instruktioner för PHASE-20 på Region Uppsalas webbplats

Övrig verksamhet

Vi finns även på plats på olika vårdcentraler som en del i multiprofessionella vårdteam och träffar patienter för samtal om läkemedelshantering.

Apotekarna svarar på kliniska läkemedelsfrågor via telefon eller e-post.

Apotekarna kan även hjälpa till med information eller utbildning till sjuksköterskor och annan vårdpersonal.

Region Örebro län har kliniska apotekare i slutenvården som arbetar integrerat i olika vårdteam för att förbättra läkemedelsanvändningen och öka patientsäkerheten gällande läkemedelsfrågor.

Läkaren ansvarar alltid för förskrivningen. Apotekarens roll är att stödja läkare vid läkemedelsgenomgång genom att göra ett förarbete och ta fram bästa möjliga underlag. Apotekaren kan också genom patientsamtal arbeta aktivt för att öka patientens concordance till läkemedelsförskrivningen.

Syftet med att integrera kliniska apotekare i vårdteamen är bland annat att:

 • Förebygga läkemedelsrelaterade negativa händelser
 • Förbättra läkemedelsanvändningen
 • Bidra med ökad kunskap kring läkemedel
 • Öka säkerheten kring läkemedelsbehandling i vårdövergångar 

Samarbetet med folktandvården i Region Örebro län är under uppbyggnad.

Vid frågor om läkemedel som kan utgöra risk för försämrad tandstatus vänligen kontakta oss via funktionsbrevlåda eller telefon.

Om du har frågor rörande klinisk farmaci

Stefan Wallén

Leg. apotekare

Om du har andra frågor

Phone number

019-602 35 12

Telefax

019-602 65 05

Visiting adress

Universitetssjukhuset Örebro, huvudentré, entré F, våning 2

Did the content help you?

Last updated: Thursday, October 21, 2021