Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Strukturellt stöd i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen

Inom hälso- och sjukvården finns rehabiliteringskoordinatorer och försäkringsmedicinskt sakkunnig läkare som stöd för vårdpersonal i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

Rehabiliteringskoordinatorerna är primärt tillsatta för att stödja sjukskrivna patienter i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen i syfte att främja deras återgång till eller inträde i arbetslivet. 

Rehabiliteringskoordinatorernas arbete hålls samman av processledaren för rehabiliteringskoordinatorerna.

Sakkunniga läkare finns som stöd

Försäkringsmedicinskt sakkunniga läkare har tillsatts inom hälso- och sjukvården som stöd för sjukskrivande läkare och övrig personal involverad i det försäkringsmedicinska arbetet, bland annat rehabiliteringskoordinatorerna.

Försäkringsmedicinskt sakkunnig läkare medverkar även i sjukvårdsregionalt samarbete kring försäkringsmedicin, genom deltagande i Regionalt programområde (RPO) rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin inklusive Regional arbetsgrupp (RAG) försäkringsmedicin.

Samarbete med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen

Processledaren för rehabiliteringskoordinatorerna och regionens försäkringsmedicinskt sakkunniga läkare ingår i Sjukskrivningskommittén som är ett forum för samverkan runt sjukskrivningsprocessen mellan vården, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen inom Örebro län.

Frågor, oklarheter eller avvikelser som uppstår i kontakten mellan parterna och som inte har kunnat lösas i direktkontakt mellan berörda och inte heller mellan ansvariga chefer inom respektive organisation kan lyftas till Sjukskrivningskommittén för gemensamt ställningstagande kring fortsatt hantering.

Även avvikelse som är löst men som är av principiellt viktig karaktär kan lyftas till Sjukskrivningskommittén i lärande syfte. Inom regionen svarar processledaren för rehabiliteringskoordinatorerna eller försäkringsmedicinskt sakkunniga läkare för detta, inom Försäkringskassan samverkansvarig och inom Arbetsförmedlingen chef Arbetsförmedlingen. 

Contacts

Processledare för rehabiliteringskoordinatorer inom primärvården

Helena Tholin

Försäkringsmedicinskt sakkunnig läkare för primärvården

Ola Lennbom

Försäkringsmedicinskt sakkunnig läkare för slutenvården

Carolina Blomberg

Ordförande Sjukskrivningskommittén

Karin Haster

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 23, 2023