Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Kunskapscentrum för äldres munhälsa - Folktandvårdens folkhälsoinsatser

Kunskapscentrum för äldres munhälsa (KCÄM) är en samlande enhet i länet för alla typer av frågor som rör äldres munhälsa och tandvård. Syftet är att förbättra tandvården och munhälsan för de sköra äldre i länet. KCÄM har ett nätverk av tandvårdspersonal i hela Örebro län som erbjuder föreläsningar, utbildningar och informationsmaterial inom området äldres munhälsa.

Utbildning i munhälsa till vårdpersonal

Vi erbjuder utbildningar i munhälsa riktat till vårdpersonal inom hälso- och sjukvård. Till exempel utbildning i ROAG (Revised Oral Assessment Guide) som är ett enkelt riskbedömningsinstrument för att förbättra munhälsan hos äldre eller annan anpassad utbildning i munhälsa riktad till er verksamhet.

För bokning av utbildning kontakta oss via mail

Webbutbildning och vägledning för munhälsa

Socialstyrelsen har tagit fram en grundläggande webbutbildning om munhälsa och munvård. Utbildningen riktar sig till personal som i sitt dagliga arbete möter personer som behöver stöd med sin munvård.
Webbutbildningen är kostnadsfri och den tar cirka en timme att genomföra.

Här finns mer information och länk till Socialstyrelsens webbutbildning

Senior alert

Senior alert är ett svenskt kvalitetsregister vad gäller bedömning och prevention av nutrition, fall, trycksår, munhälsa, blåsdysfunktion och rehabilitering.

Riskbedömningsinstrumentet ROAG (Revised Oral Assessment Guide) används för bedömning av munhälsan.

Gå till Senior alert

Uppsökande verksamhet

KCÄM har ett nära samarbete med Folktandvårdens uppsökande munhälsoinsatser  som utför munhälsobedömningar och ger utbildning i munhälsa riktat till kommunernas vård- och omsorgsboenden.

Information om Region Örebro läns tandvårdsstöd

Kunskapscentrum för äldres munhälsa arbetar kontinuerligt för att vidarutveckla tandvårdskompetensen inom området äldres munhälsa genom utbildningar och samverkan.
 
En viktig del i arbetet är äldresamordnare. Det är utsedd personal som arbetar med särskilt fokus på äldres munhälsa. Äldresamordnare finns på varje klinik inom Folktandvården och på vissa privata kliniker.

OBS! Vi har slutat att använda Odoweb för våra terapimöten. Vi jobbar nu med att hitta en bättre lösning där vi kan diskutera patientfall och andra frågeställningar.

För dig som är äldresamordnare

Uppgiftsbeskrivning av rollen som Folktandvårdens ”Äldresamordnare” i samverkan med Kunskapscentrum för äldres munhälsa (KCÄM)

En representant utses för varje klinik/enhet i allmäntandvården, en representant för specialisttandvården och en för sjukhustandvården. Representanterna utses av respektive verksamhetschef/områdeschef.

Att på den egna kliniken/enheten:
 • Vara behjälplig med att etablera området äldretandvård/äldres munhälsa som en viktig del av arbetet på kliniken.
 • Vara KCÄM:s ”förlängda arm” på den egna kliniken/enheten.
 • Delta i träffar och utbildningar anordnade av KCÄM.
 • Hålla fortlöpande kontakt med KCÄM.
 • Delta i ”arbetsgrupper” inom KCÄM.
 • Bevaka vad som händer inom området ”äldretandvård, äldres munhälsa ”Lyssna efter behov och önskemål inom området på den egna enheten, till exempel på arbetsplatsträff.
 • Föra ut kunskap inom området till den egna enheten.
 • Fortlöpande arbeta med 75+ återbudsriktlinje på kliniken.
 • Vara behjälplig vid introduktion av nyanställda, beträffande KCÄM.
 • Vid behov delta i lokala externa träffar inom området, t.ex. träff med vårdcentralspersonal eller en pensionärsförening.
 • Bidra med engagemang och aktivt deltagande.
 • Fortlöpande ha kontakt med kontaktperson från Uppsökande verksamhet.
 • Vid avslutat uppdrag, informera KCÄM om detta samt vem chefen utsett som efterträder (gäller både Äs & Ä-tdl).
Förutsättningar för att arbeta med uppdraget:
 • KCÄM ansvarar för att tillräcklig information och utbildning ges för att uppdraget ska kunna genomföras.
 • Uppdraget är ett Centralt uppdrag, vilket innebär att kliniken ersätts för den tiden som åtgår.

Ramdokument - Tandvård för seniorer

Ramdokumentet, Tandvård för seniorer, är framtaget av Sveriges Folktandvårdsförening och är avsett att vara en strategiplan, och ge en vägledning för hur vi på bästa sätt ska behandla våra äldre patienter, så att munhälsan även bland de äldre fortsätter att utvecklas i positiv riktning. Syftet med dokumentet är att uppmärksamma och skapa en samsyn vad gäller tandvård för äldre. Dokumentet innehåller texter och rekommendationer om bland annat hälsa, etik, prioriteringar, vårdambitionsnivåer, riskbedömning och vårdprogram.

Handlingsprogram - Munnen är allas ansvar!

Ett handlingsprogram för sköra äldre, Munnen är allas ansvar, lanserades på Sveriges Tandläkarförbunds riksstämma 2016. Handlingsprogrammet har tagits fram i samarbete med Akademikerförbundet SSR, Dietisternas Riksförbund, Svensk sjuksköterskeförening samt Sveriges Tandhygienistförening i syfte att förbättra sköra äldres munhälsa.

Handlingsprogram - Munnen är allas ansvar!

Svenskt Demenscentrum anordnar webbutbildningar:
Demens ABC
Demens ABC plus

Utbildningarna är baserade på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Utbildningen tar ett par timmar att genomföra och kräver inga förkunskaper.

Utbildningsportal

Du når utbildningarna via Svenskt Demenscentrums utbildningsportal där du enkelt skapar ett användarkonto för att sedan kunna logga in i portalen och påbörja vald utbildning.

Svenskt Demenscentrums utbildningsportal

Sveriges befolkning blir allt äldre och allt fler har egna tänder och/eller avancerade ersättningskonstruktioner. På senare tid har också munhälsans betydelse för allmän hälsa hamnat i fokus.

Vilka är vi?

Kunskapscentrum för äldres munhälsa (KCÄM) har en verksamhetschef och en sjukhustandläkare som samordnar kompetenser och resurser inom området äldres munhälsa. Tandhygienister från Folktandvårdens folkhälsoenhet är knutna till KCÄM och föreläser om munhälsa och munvård för olika organisationer och föreningar.

Vad gör vi?

KCÄM tillkom genom ett initiativ i landstingsfullmäktige och invigdes andra juni 2014. Uppdraget är att vara en samlande enhet i hela länet för alla typer av frågor som rör äldres munhälsa och tandvård. KCÄM ska knyta ihop och synliggöra kompetenser och lägga upp strategier inom området äldres munhälsa och tandvård tillsammans med och för:

 • länsinvånare
 • tandvårdspersonal
 • personal inom hälso- och sjukvård och omsorg

Inom Kunskapscentrum för äldres munhälsa ska vi ta vara på, sprida och utveckla kunskap och erfarenhet samt nätverka, samverka och påverka på lokal, regional och nationell nivå.

Vem är egentligen äldre?

"Äldre" är en oerhört heterogen grupp varför vi i diskussionen kring äldres munhälsa utgår från det totala omvårdnadsbehovet. Utifrån detta skapas indelningen oberoende, sköra och beroende äldre. Indelningen baseras därmed inte på en särskild ålder. Det är främst grupperingen sköra som KCÄM vill nå då det ofta är under denna tid som den kontinuerliga tandvårdskontakten går förlorad.

Kontakter

Kunskapscentrum för äldres munhälsa

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 17 januari 2024