Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Mässling

Mässling är en vanlig och mycket smittsam barnsjukdom i länder med låg vaccinationstäckning. Dödligheten kan vara hög hos spädbarn. Mässling förekommer nuförtiden sällan i Sverige på grund av ett väl fungerande allmänt vaccinationsprogram.

Anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom

Medicinskt omhändertagande

Vid misstanke om mässling, kontakta infektionsbakjour via växeln för vidare handläggning. Det är angeläget med snar undersökning och provtagning på isoleringsrum. Vid stark misstanke kontaktas även smittskyddsläkaren.

Förhållningsregler

Inga specifika förhållningsregler finns, men patienten skall uppmanas att undvika kontakt med icke-immuna under den smittsamma perioden (fyra dagar före och fyra dagar efter debut av utslag). Se smittskyddsblad för läkare.

Smittspårning

Behandlande läkare bistår infektionsbakjour och smittskyddsläkare i att identifiera potentiellt exponerade individer som kan behöva postexpositionsprofylax. Personer som vistats i samma lokal som indexfallet samtidigt eller till och med två timmar efter att index lämnat lokalen är exponerade.

Anmälan

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet, vanligen av infektionsläkaren.

Kostnadsfrihet

Mässling omfattas inte av kostnadsfrihet (ej allmänfarlig sjukdom).

PM

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 23 december 2020