Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Vid misstanke om mässling, kontakta infektionsbakjour via växeln för vidare handläggning. Det är angeläget med snar undersökning och provtagning på isoleringsrum. Vid stark misstanke kontaktas även smittskyddsläkaren.

Förhållningsregler

Inga specifika förhållningsregler finns, men patienten skall uppmanas att undvika kontakt med icke-immuna under den smittsamma perioden (fyra dagar före och fyra dagar efter debut av utslag).

Smittspårning

Behandlande läkare bistår infektionsbakjour och smittskyddsläkare i att identifiera potentiellt exponerade individer som kan behöva postexpositionsprofylax. Personer som vistats i samma lokal som indexfallet samtidigt eller till och med två timmar efter att index lämnat lokalen är exponerade.

Anmälan

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet, vanligen av infektionsläkaren.

SmiNet, elektronisk anmälan av smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen

Kostnadsfrihet

Mässling omfattas inte av kostnadsfrihet (ej allmänfarlig sjukdom).

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 24 mars 2021