Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Kikhosta

Kikhosta är en över hela världen vanlig smittsam sjukdom. Både barn och vuxna kan drabbas men sjukdomen är allvarligast för spädbarn. I Sverige, som i de flesta länder, ingår kikhosta i barnvaccinationsprogrammet men vaccinationsskyddet är inte livslångt.

Anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom

Medicinskt omhändertagande

Diagnosen ställs genom påvisande av Bortetella pertussis DNA i luftvägsprov, genom isolering av Bordetella pertussis i luftvägsodling, eller vid anikroppsreaktion tydande på aktuell infektion i 2 blodprov.

Ge patienten information om kikhosta inklusive hur det smittar. Antibiotika kan ges i tidigt stadium för att lindra sjukdom, till vissa grupper (till exempel vid sen graviditet), eller för att minska smittspridning till eventuella spädbarn i familjen. Se smittskyddsblad för läkare.

Förhållningsregler

Inga specifika.

Smittspårning

Viktigt att fråga om kontakt med spädbarn eller gravida inom eller utanför familjen. Spädbarn ( under 6 månader) som kan ha varit exponerade skall erbjudas profylax. Frikostig provtagning på patienter med symtom.

Anmälan

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet.

Kostnadsfrihet

Kikhosta omfattas inte av kostnadsfrihet (ej allmänfarlig sjukdom).

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 17 november 2020