Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Madrasser - ikon.jpg

Illustration: Majsan Sundell

Förskrivarutbildning

Välkommen på utbildning 9 april - Trycksår, prevention och behandling.

Läs mer och anmäl dig här.

Förändring sortiment och byte av madrasser

Med start 1 februari genomförs förändring i sortimentet och hanteringen av de madrasser som tillhandahålls av Centrum för Hjälpmedel.

Centrum för Hjälpmedel övergår från att hyra CuroCell A4 CX20 från Care of Sweden till att äga CuroCell IQ CX15. 

Ändrad madrassmodell

Grundutrustningen för patient är likvärdig med ett par förändringar:

 • en ny, uppdaterad, kontrollpanel med förenklat handhavande (IQ)
 • en lägre höjd på madrassen, 15 cm kontra tidigare 20 cm, vilket ökar säkerheten vid användande av madrass i säng med grindar
Bild på kontrollpanel IQ till luftmadrass CuroCell

Kontrollpanel IQ - sitter på nya madrasser

Bild på kontrollpanel A4 till luftmadrass CuroCell

Kontrollpanel A4 - sitter på hyrmadrass

Madrassbyte

Redan förskrivna Curocell A4 CX20 kommer att bytas ut successivt. Aktuell förskrivare får information när det är dags att byta ut madrassen mot Curocell IQ CX15. Ny madrass skickas till förskrivare som genomför byte av madrass vid lämplig tidpunkt (men så snart som möjligt).

Retur av hyresmadrass

Som vanligt ska hyresmadrassen rengöras och packas ner i väska (med pumpen skyddad mitt i madrassen) innan kontakt tas med CFH:s kundtjänst för beställning av retur. Care of Swedens transportbolag Bring hämtar sedan madrassen.

Tidpunkt för byte?

Byten kommer starta under februari månad (som tidigast vecka 6). Vi kommer att börja med de madrasser som varit ute längst hos patient, med undantag om en förskrivare som ansvarar för flera madrasser önskar genomföra alla byten samtidigt. Vid den här typen av önskemål kontaktas Lars Kälvemark.

Förskrivningsrutin

Förskrivningsrutinen kommer inte att ändras. Däremot kommer förskrivningsblanketten att uppdateras med de nya artikelnumren när de nya madrasserna finns i lager.

Det finns olika typer av madrasser som används för att fördela eller avlasta tryck. Madrasser är gjorda i olika material, till exempel skum eller luftceller. Val av madrass utgår från patientens behov där det tas hänsyn till om patienten har sår eller hur stor risk patienten har att få sår. Madrassen är en del av flera åtgärder vid behandling av sår.

Kostnadsansvaret för madrasser i Örebro län är uppdelat mellan kommunerna och regionen. Det är sårgraden som styr kostnadsansvaret:

Kommunerna
Förebyggande madrasser och madrasser vid behandling av sår upp till sårgrad 2.

Regionen (Centrum för hjälpmedel)
Madrasser vid behandling av sår från sårgrad 3 och uppåt.

Förskrivarstöd

Virtuellt sårcentrum

Med ett digitalt arbetssätt kan personer med svårläkta och svårdiagnostiserade sår nu få specialistbedömning redan på sin vårdcentral eller inom den kommunala vården. Remiss skickas till Virtuellt Sårcentrum, där den bedöms av läkare på Venöst Centrum. Obs att patienter med stark misstanke på till exempel kritisk ischemi, diabetesfotsår eller liknande fortfarande ska remitteras direkt till aktuell specialistmottagning. Vid oklarheter om var patienten ska remitteras diskutera med Venöst Centrum, eller med konsult på annan specialistenhet.

Specialistläkare, så som infektionsläkare, hudläkare, invärtesmedicinare och kärlkirurg deltar digitalt vid ett patientmöte i primärvården. Det här sker tillsammans med en distriktsläkare eller distriktssköterska som är ansvarig för patienten.

För dig som har tillgång till Regionens intranät kan du läsa mer här.

Avlastning av hälar kan göras på olika sätt. Ett enkelt sätt är att använda en positioneringskudde med full längd under vaderna för att lyfta upp hälarna. Knät ska vara lätt böjt eftersom översträckning av knät kan orsaka obstruktion av vena poplitea, vilket ökar risken för djup ventrombos.

För att kontrollera tryckavlastningen läggs ett papper under hälarna – om det inte skrynklas och kan tas bort utan motstånd är avlastningen tillräcklig.

Tabellen nedan visar ansvarsfördelningen utifrån den kliniska hudbedömingen och RAPS.

Resultat av hudbedömning och RAPS 

Ansvar

INGA SÅR eller LÅG RISK FÖR SÅR
RAPS-poäng över 29 och inga sår

 

Kostnadsansvar: Länets kommuner

Förskrivare: Arbetsterapeut 

MEDELRISK FÖR SÅR
RAPS-poäng 29 eller lägre och EPUAP sårkategori 1-2
HÖG RISK FÖR SÅR
RAPS poäng 29 eller lägre och EPUAP sårkategori 3-4, samt icke klassificerbara eller misstänkt djupa sår 

Kostnadsansvar: Centrum för hjälpmedel

Förskrivare: Omvårdnadsansvarig sjuksköterska

 

Till patient i hemsjukvård eller särskilt boende

 1. Fyll i förskrivningsblanketten
 2. E-posta förskrivningsblanketten
 3. Ring till kundtjänst för att ange personuppgifter
 4. Leverans bokas vid samtalet

Vid hemlevernas får patienten betala transportavgift.

Till patient som skrivs ut från slutenvården

Det är parternas gemensamma ansvar att avsätta tillräckliga resurser så att patienten får de insatser och hjälpmedel som behövs för att utskrivning från sluten vård kan ske på ett tryggt och effektivt sätt. Det är fortfarande omvårdnadsansvarig sjuksköterska i kommunen som ansvarar för förskrivningen. 

 1. Fyll i förskrivningsblanketten
 2. E-posta förskrivningsblanketten
 3. Ring till kundtjänst för att ange personuppgifter
 4. Leverans bokas vid samtalet

Vid hemlevernas får patienten betala transportavgift.

Personuppgifter

Om du skickar in blanketten med vanlig e-post ska du inte ange kompletta personuppgifter på patient, dessa uppges under telefonsamtalet med Kundtjänst.

Signering blankett

När du fyller i blanketten i ett fönster på webbläsaren kan du också underteckna den med hjälp av att skriva ditt namn med musen.

Klicka på rita uppe i menyn, välj färg på pennan och skriv under (Det går att sudda och börja om om du inte blir nöjd).

Signeringwebbblankett.JPG

Kontaktuppgifter kundtjänst

Kundtjänst Centrum för hjälpmedel

Du som vill kan komma till CFH och prova att montera, installera och demontera en CuroCell A4 CX20-madrass. På så vis är du förberedd inför inprovning hos patient.

Vi rekommenderar att du avsätter cirka 90 minuter då det tar 20-30 minuter att fylla/tömma madrassen på luft.

Tid bokas enklast via e-post.

Lars Kälvemark

Hjälpmedelskonsulent i kundtjänst

Madrassen levereras vanligen till förskrivaren. 

Avsätt cirka en timme för installation och inprovning/inställning av madrassen.

Madrassen är en ersättningsmadrass och ska ligga direkt på sängbottnen.

 

Att tänka på

 • Används justerbar säng ska madrassen fästas enbart i sängens rörliga delar. 
 • Sängen bäddas med så få lager som möjligt för att inte ta bort madrassens tryckavlastande funktion. Patientens behov styr (lägesändring, förflyttning och läckage).
 • Har patienten inkontinenshjälpmedel är det viktigt att säkerställa att bästa skyddet är förskrivet, så att extra skyddsunderlägg om möjligt kan uteslutas.

Handcheck

Handcheck utförs för att kontrollera att madrassystemet fungerar som det ska.

Här på Youtube kan du se Care of Swedens instruktionsfilm för handcheck.

Uppföljning

Uppföljning av insatsen ska ske kontinuerligt i intervaller om maximalt tre månader. Uppföljningen ska rapporteras till CFH. Det görs via formuläret nedan. Underlaget nedan används som underlag vid uppföljningen.

Resultat av uppföljningen

Vid RAPS-poäng 29 eller lägre och EPUAP sårkategori 3-4, samt icke klassificerbara eller misstänkt djupa sår behålls madrassen och ny uppföljning rapporteras in efter maximalt tre månader.

Vid RAPS-poäng 29 eller lägre och EPUAP sårkategori 1-2 ska madrassen lämnas tillbaka. Annan madrass förskrivs ur kommunernas sortiment. 

Vid RAPS-poäng över 29 och inga sår ska madrassen lämnas tillbaka. Annan madrass förskrivs ur kommunernas sortiment. 

Rapportering uppföljning av madrass

Vid långvarigt behov av tryckavlastande madrass i behandlande syfte ska du, var tredje månad, rapportera in att behovet kvarstår. Det gör du i formuläret nedan.

Utebliven rapportering

Inkommer ingen uppföljning trots tre påminnelser räknas madrassen som borttappad. Ansvarig vårdgivare/Förskrivande enhet kommer då debiteras för kostnad av borttappad madrass (inklusive pump och väska). Madrassen ägs då av ansvarig vårdgivare och ska inte lämnas tillbaka till CFH.

När behovet upphört kontaktas CFH:s kundtjänst.

Nedmontering madrass

Det tar cirka 20 minuter för madrassen att tömma sig på luft.

 • Rengör madrassen
 • Töm madrassen på luft (tryck på knappen med väsksymbol)
 • Lägg madrassen i medföljande väska
 • Pumpen ska läggas mitt i madrassen, då blir den skyddad vid transport

Hämtning madrass

Madrassen hämtas på anvisad plats.

Skadad/Trasig madrass

Ansvarig vårdgivare debiteras kostnaden för skador som har uppstått på grund av handhavandefel.

Madrassen fungerar inte som den ska

 • Felsök enligt bruksanvisning
 • Kvarstår felet, ring CFH:s kundtjänst 019-6024200

Om du som förskrivit en eller flera madrasser ska avsluta din tjänst eller av annan anledning inte längre ska ha kvar omvårdnadsansvaret för en patient behöver vi få vetskap om det.

När du överrapporterat patienten till annan förskrivare meddelar du oss det genom att använda formuläret nedan.

Vid vissa situationer behöver dina förskrivaruppgifter i vårt beställningssystem uppdateras. Det kan till exempel vara i samband med

 • byte av arbetsplats
 • tillägg av ny arbetsplats
 • namnbyte

Kontakter

Kundtjänst Centrum för hjälpmedel

Lars Kälvemark

Hjälpmedelskonsulent i kundtjänst

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 8 maj 2023