Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Flyktingmottagning - Ukraina

På den här sidan finns samlad information till er som möter flyktingar från Ukraina i er verksamhet.

händer framför ukrainska flaggan

Vård till flyktingar från Ukraina

Flyktingar från Ukraina har rätt till vård i samma utsträckning som asylsökande.

Detta gäller för personer som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv och för personer som använder rätten att vistas i Sverige i tre månader.

 

 

Rätt till vård som asylsökande

Flyktingar från Ukraina har rätt till vård i samma utsträckning som asylsökande. Detta gäller för personer som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv och för personer som använder rätten att vistas i Sverige i tre månader.

Flyktingar från Ukraina får ett uppehållstillståndskort som de ska använda vid kontakter med till exempel myndigheter och sjukvården.

Patientavgift ska tas ut

Patientavgift ska tas ut på samma sätt som för asylsökande

Avgiftsfria läkemedel

Hela kostnaden för läkemedel och läkemedelsnära förbrukningsartiklar på recept inom förmånen till flyktingar från Ukraina ska faktureras Region Örebro län.

Samtliga beslut gäller tills ett nytt nationellt beslut om flyktingar från Ukraina är fattat.

Läs hela beslutet:

Vård för asylsökande

Vård för asylsökande innebär att den som inte har fyllt 18 år ska erbjudas vård och tandvård i samma omfattning som den som är bosatt i Sverige.
Personer som har fyllt 18 år ska erbjudas omedelbar vård och vård/tandvård som inte kan anstå, mödrahälsovård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning. Detta gäller både personer som är del av massflyktingsdirektivet och personer som inte är det.

Vad menas med ”vård efter medicinskt behov” (vård som inte kan anstå)?

Nu finns ett beslut som sammanfattar vilken vård som ska erbjudas asylsökande och personer som flytt till Sverige enligt massflyktsdirektivet. Vuxna ska erbjudas nödvändig vård och barn har rätt till samma vård som svenska medborgare.

Hälso- och sjukvårdsdirektörens beslut:  

 

Information från Röda korset

Information för papperslösa och andra immigranter 

Hälsoundersökningar

Asyl- och invandrarhälsan har i uppdrag att utföra hälsoundersökningar för asylsökande och vårdcentraler, sjukhus och verksamheter inom psykiatri tar hand om övriga vårdbehov.
Asyl-och invandrarhälsan Region Örebro län (regionorebrolan.se)

Personer som flytt Ukraina och kommer till Region Örebro län behöver få information om och tillgång till hälso- och sjukvård inom ramen för smittskyddslagen

Personer rekommenderas hälsoundersökning på samma sätt som asylsökande från andra länder. Den innefattar provtagning och kartläggning av vaccinationsstatus. I Region Örebro län hänvisas hälsoundersökning och vaccinationsplanering till Asyl- och invandrarhälsan. 

Sannolikt kommer majoriteten av de som söker skydd i Sverige att vara kvinnor och barn, och många kommer att ha gott hälsostatus. Vissa infektioner, som till exempel tuberkulos, hiv och multiresistenta bakterier (MRB) är är dock vanligare i Ukraina jämfört med Norden. Eventuell behandling för smittsamma sjukdomar som tuberkulos och hiv ska ske via specialistklinik.

Rekommendation gällande smittskyddsinsatser till personer som ankommer till Sverige från Ukraina, beslutsunderlag - Folkhälsomyndigheten

Information med anledning av rådande situation i Ukraina - Folkhälsomyndigheten

Asyl och migration, hälsoundersökning - Smittskydd Region Örebro

Vaccination

Kompletterande vaccinationer enligt nationella vaccinationsprogrammen ska erbjudas barn upp till 18 års ålder. Särskilt viktig är skyddet mot mässling, polio och kikhosta, liksom vaccination mot Hib och pneumokocker som bör erbjudas barn upp till 6 år. Vaccination mot Hepatit B rekommenderas för barn 0-18 år.

Vaccination mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio och kikhosta bör prioriteras oavsett ålder.

Ukraina har barnvaccinationsprogram, men täckningsgraden är lägre jämfört med i Sverige och tidigare mässlingsutbrott under åren 2018‐19 har visat på luckor i vaccinationstäckningen. Täckningsgraden av covid‐19 vaccination är låg.

Flyktingar som kommer till Sverige omfattas även av rekommendation om vaccination mot covid-19. Vaccination mot covid-19 kan ske vid sidan av annan vaccinationsplanering för att nå ut med vaccination i så tidigt skede som möjligt.

Eventuell vaccinering för barn sker via BVC, elevhälsan och för vuxna inom primärvården.

Vaccination av människor på flykt från Ukraina - Folkhälsomyndigheten

Riktlinjer mässlingsvaccination - Smittskydd Region Örebro

Riktlinjer för vaccination av personal - Smittskydd Region Örebro

Övrigt

Region Örebro läns arbete i det förändrade säkerhetsläget

Tillsynsvägledning om hälsoskydd i akuta ankomstboenden för flyktingar - Folkhälsomyndigheten

Frågor och svar om rabies – angående sällskapsdjur från Ukraina- Folkhälsomyndigheten

 

Film för dig som möter patienter från Ukraina

Film för dig som möter patienter från Ukraina.

Ukraina har stora problem med antibiotikaresistenta bakterier. Det här behöver vi tänka på när vi tar hand om patienter från Ukraina.

Att tänka på vid vård av patienter från Ukraina – vårdhygieniska aspekter

Information om hur vård ska betalas och administreras för personer som är på flykt från Ukraina.

Vård av personer från Ukraina

Förskrivning av hjälpmedel till flyktingar från Ukraina

Ukrainska flyktingar - receptförskrivning

Stöd till hälso- och sjukvårdens medarbetare med anledning av mottagande av ukrainska flyktingar

Dokumentet innehåller en beskrivning av Ukrainas hälso- och sjukvårdssystem tillsammans med en beskrivning av sjukdomsbild i Ukraina.

Foldrarna ovan kan du beställa via Region Örebro län. Fyll i formuläret nedan. Glöm ej att ange antal foldrar du vill beställa per språkversion. 

Kryssa i den språkversion du önskar beställa.
Kryssa i den språkversion du önskar beställa.
Hantering av personuppgifter

På 1177.se finns information om hur man söker vård och tandvård i Örebro län, information om covid-19, och information om regler och rättigheter, på ukrainska och ryska.

Information på ukrainska/українська

Information på ryska/Pусский

Information med bildstöd:

Var ska jag söka vård - ukrainska (material från Västra Götalandsregionen)

Var ska jag söka vård - ryska (material från Västra Götalandsregionen)

 

Länsstyrelsernas webbplats med information om Sverige för dig som är asylsökande eller nyligen har fått uppehållstillstånd.

Informationssverige.se

Information på ryska 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 24 maj 2023