Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Allmänfarlig sjukdom

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Smitta sker genom bett eller rivning av rabiessmittat djur där virus finns i djurets saliv. Inkubationstiden är vanligen 1-3 månader men kan vara allt från 5 dagar till över 1 år.

Angående postexpositionsprofylax vid möjlig exponering för rabiessmitta, se folkhälsomyndighetens pm nedan angående sårrengöring, humant immunglobulin mot rabies och/eller vaccination. Det är inte meningsfullt att ge immunglobulin om mer än 7 dagar förflutit från första vaccindos. Däremot finns ingen tidsgräns mellan rabies-exposition och start av postexpositionsprofylax.

Personer med oklara neurologiska symtom där man kan misstänka tidigare rabiesexponering bör utredas avseende rabies. Vid misstanke om ett kliniskt fall av rabies- kontakta smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten.

Förhållningsregler

Se smittskyddsblad för läkare.

Smittspårning

Se smittskyddsblad för läkare.

Anmälan

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Ange klinisk bild, misstänkt smittkälla samt  smittspårnings-  och smittskyddsåtgärder som vidtagits.

SmiNet, elektronisk anmälan av smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen

Kostnadsfrihet

Provtagning och vård för rabies ska vara kostnadsfri för patienten (allmänfarlig sjukdom).

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 september 2022