Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Pneumokockinfektion PNSP

Pneumokocker är den vanligaste orsaken till bakteriella luftvägsinfektioner. Sjukdomar orsakade av pneumokocker finns över hela världen och ger allvarligast sjukdom hos små barn och äldre.

Allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om PNSP, inklusive bärarskap, symtom vid eventuell klinisk sjukdom och smittvägar. Eventuell behandling ges utifrån resistensmönster.

Förhållningsregler

Ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter. Ta ställning till om patienten behöver vara hemma, gäller förskolebarn och viss vårdpersonal (arbete inom neonatalvård eller med kraftigt immunsupprimerade) och bedömning görs i samråd med smittskyddsläkare. Hygienråd. Fortsatt uppföljning med kontrollodlingar i samråd med Smittskydd.

Smittspårning

Smittspårning görs kring förskolebarn samt vuxna/barn med nära kontakt med förskolebarn. I normalfallet odlas förskolekontakter. Provtagning andra familjemedlemmar/hushållskontakter utifrån individuell bedömning. Rådgör med smittskyddsläkare angående omfattning av smittspårning.

Anmälan

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet.

Kostnadsfrihet

Provtagning, vård och behandling för PNSP ska vara kostnadsfri för patienten (allmänfarlig sjukdom).

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 23 december 2020