Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Vid misstanke om Mpox (apkoppsvirus) kontaktas infektionsbakjour via växel. Misstänkta fall bedöms och handläggs enligt särskilt upprättad rutin. Ge patienten information om Mpox, inklusive hur det smittar. För vårdhygieniska riktlinjer, se länk nedan. Infektionsläkare informerar smittskyddsläkaren om misstänkta fall.

Länk till klinisk handläggning i Region Örebro län

Förhållningsregler

Ges muntligt och skriftligt. Se smittskyddsblad nedan. 

Smittsamhet och vårdhygieniska riktlinjer

Inkubationstiden är vanligen 6-13 dagar men kan variera mellan 5-21 dagar. Mpox (apkoppsvirus) smittar framför allt vid fysisk nära kontakt med en person som är infekterad. Fysiska sexuella kontakter eller andra nära hudkontakter med en smittsam person som har blåsor utgör en särskilt hög risk. Smittspridning kan också ske från person till person via luftvägarna, eller genom indirekt kontaktsmitta via kontaminerade föremål. Angående hur länge en person bedöms smittsam, se smittskyddsblad, läkarinformation nedan.

Vägledning för vårdhygieniska rutiner i sjukvården gällande Mpox (apkoppsvirus) - Folkhälsomyndigheten

Provtagning

Provtagningsindikation

Provtagning sker med virusprovtagningspinne/medium (UTM-rör, röd kork) från blåsa (blåssekret innehåller riklig mängd virus) eller sår. Man kan ta ett samtidigt prov för herpes som sparas för senare analys efter negativt svar för apkoppsvirus.

Ring jourhavande läkare på mikrobiologen på anknytning 23523, som i sin tur kontaktar virusjour på KS. Provet skickas till Karolinska Universitetslaboratoriet Huddinge för analys dagtid, vardagar.

Patientprover som innehåller, eller misstänks innehålla, apkoppsvirus klassificeras som smittförande ämnen kategori B (UN 3373) vid transport. Se, Packa provet rätt - Folkhälsomyndigheten

Smittspårning

Mpox är en allmänfarlig och därmed smittspårningspliktig sjukdom. Behandlande läkare är primärt ansvarig för smittspårning. Vid misstänkt fall kontakt med smittskyddsläkare, se ovan.

Anmälan

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Ange insjukningsdatum, sannolikt smittland, uppgifter om det finns flera misstänkta fall i omgivningen, smittväg samt om smittspårning påbörjats och av vem. Telefonkontakt med smittskydd, se ovan.

SmiNet, elektronisk anmälan av smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen

Kostnadsfrihet

Provtagning och vård för Mpox ska vara kostnadsfri för patienten (allmänfarlig sjukdom)

Vaccin

Mpoxvaccin

Om sjukdomen Mpox

Mpox är en sjukdom som orsakas av apkoppsvirus (en art av ortopoxvirus) och som främst överförs mellan djur och människa, men som också kan spridas mellan människor.

Sjukdomen förekommer vanligtvis i Central- och Västafrika där den sannolika reservoaren är gnagare som sprider sjukdomen till människa.

Sedan våren 2022 har en spridning skett i Europa, Nordamerika och andra världsdelar med fall främst bland män som har sex med män. Överföring av viruset har i de allra flesta fall skett i samband med sexuella kontakter med nära hudkontakt. Det aktuella utbrottet är via WHO klassat som ett internationellt hot mot människors hälsa. 

De vanligaste symtomen är feber, ont i huvudet och i musklerna, svullna lymfkörtlar samt hudutslag med blåsor eller sår. Vid smitta i samband med sexuell kontakt är utslagen och blåsorna vanligen lokaliserade till könsorganen och runt analöppningen samt i ansiktet och runt munnen. I vissa fall har symtombilden dominerats av proktit eller rektala symtom i kombination med feber och allmän sjukdomskänsla utan samtidigt synliga hud- eller slemhinnelesioner.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 maj 2023