Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom

Behandlande läkares ansvar

Apkoppor är en ovanlig sjukdom som orsakas av apkoppsvirus. Infektionen förekommer naturligt i Väst- och Centralafrika där vanligaste smittvägen tidigare varit kontakt med infekterade djur.

Fall av apkoppor har nu upptäckts i flera europeiska länder och i Nordamerika. De nu aktuella fallen har i första hand hittats hos män som har sex med män (MSM) och i dessa fall bedöms smittan vara sexuellt överförd. Smittan bedöms inte som högsmittsam, utan nära kontakt krävs för att den ska överföras.

De vanligaste symtomen är feber, svullna lymfkörtlar, allmän sjukdomskänsla samt hudutslag med blåsor. Vid sexuellt överförd smitta är utslagen och blåsorna lokaliserade till könsorgan, hud runt analöppningen och runt munnen.

Medicinskt omhändertagande

Kontaktas infektionsbakjour och smittskyddsläkare vid misstanke om apkoppor. Misstänkta fall handläggs primärt via infektionskliniken enligt särskilt upprättad rutin.

Länk till rutin på infektion (intranätet)

Kontakt med smittskyddsenheten sker dagtid vardagar via telefon 019-602 11 30. Helger, kvällar nås smittskyddsläkare via växel.

Förhållningsregler

Ges muntlig och skriftligt. Smittskyddsblad till läkare och patienter är under framtagande.

Smittsamhet

Inkubationstiden är vanligen 6-13 dagar men kan variera mellan 5-21 dagar. Kontakt med infekterade djur är den vanligaste smittvägen. Smittspridning kan också ske från person till person via luftvägarna, som direktkontakt med infekterad person eller indirekt kontaktsmitta genom kontaminerade föremål. I samband med nu aktuella fall bedöms smittan vara sexuellt överförd.

Patienten ska tas direkt in på behandlingsrum samt vårdas på enkelrum med negativt lufttryck alternativt rum med stängd dörr.

Vid vistelse i vårdrum ska smittförebyggande åtgärder vidas vilket innebär följsamhet till basala hygienrutiner, andningsskydd (FFP2), visir, långärmat förkläde samt handskar.

Vårdhygieniska riktlinjer, apkoppor - Vårdhygien

Vägledning för vårdhygieniska rutiner i sjukvården gällande apkoppor - Folkhälsomyndigheten

Provtagning

Provtagning sker enligt Folkhälsomyndighetens provtagningsindikation.

Provtagningsindikation vid misstanke om apkoppor - Folkhälsomyndigheten

Provtagning utförs via infektionskliniken. Vid misstanke om apkoppor och innan provtagning tas kontakt med Klinisk mikrobiolog i beredskap, Folkhälsomyndigheten, KMiB telefon 020-205 2060. Folkhälsomyndigheten utför PCR för Orthopoxvirus (variola, monkeypox, cowpox, vaccinia) samt metagenomik och elektronmikroskopi.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har, 2022-05-24, efter samråd med Folkhälsomyndigheten beslutat att patientprover som innehåller, eller misstänks innehålla, apkoppsvirus ska klassificeras som UN 3373, Biologiskt ämne, kategori B vid transport. Packa provet rätt - Folkhälsomyndigheten

Smittspårning

Apkoppor är en allmänfarlig och därmed smittspårningspliktig sjukdom. Behandlande läkare är primärt ansvarig för smittspårning som sker i samråd med smittskydd. Vid misstanke kontakt med smittskyddsläkare, se ovan.

Anmälan

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Telefonkontakt med smittskydd, se ovan.

SmiNet, elektronisk anmälan av smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen

Kostnadsfrihet

Provtagning och vård för apkoppor ska vara kostnadsfri för patienten (allmänfarlig sjukdom)

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 3 juni 2022