Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

SPUR är läkarledd verksamhet för granskning av utbildningskvaliteten för ST-läkare. Syftet med
kvalitetsgranskningen är att hjälpa kliniken hitta förbättringsområden i ST-utbildningen. Granskningen
genomförs av två inspektörer från aktuell specialitetsförening och utgår från de krav på ST-utbildningen som formulerats av Socialstyrelsen i SOSFS.
I regel granskas en klinik under en till två dagar.
I SPUR-granskningen ingår förberedelser, webbenkäter samt ett besök av inspektörerna på kliniken
med visning av lokaler och utrustning, intervjuer av ST-läkare, handledare, studierektor och
verksamhetschef. Granskningen avslutas med en gemensam diskussion om förbättringsåtgärder. Vid
gruppintervjuer kan enskilda samtal med inspektören arrangeras om önskemål finns. En skriftlig
sammanfattande bedömning sänds efter besöket till den inspekterade enheten och publiceras på Lipus.se

Från och med 1 april så gäller nedanstående information om SPUR-granskning. Det har skett några förändringar för att möta upp kraven från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2015:8 och/eller HSLF-FS 2021:8).

 

Granskningen utgår från kraven i:

Utbildningskvalitén för ST-läkare ska granskas

Vid besöket bedöms följande områden:

A. Verksamheten.
Är den allsidig? Inkluderar den jour?

B. Medarbetarstab och interna kompetenser.

Har enheten läkare med relevant specialistkompetens? Har handledarna genomgått handledarutbildning?

C. Lokaler och utrustning.
Är de moderna och ändamålsenliga?

D. Tjänstgöringens uppläggning.
Finns preciserade utbildningsprogram?

E. Handledning och uppföljning.
Har alla ST-läkare en personlig handledare? Genomförs handledningen regelbundet?

F. Teoretisk utbildning.
Erbjuds ett tillräckligt antal kurser? Finns regelbunden internutbildning?
Finns schemalagd tid för självstudier?

G. Medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete.
Erbjuds utbildning i vetenskapligt förhållningssätt?
Förekommer samarbete med forskande enhet? Genomför ST-läkare ett vetenskapligt arbete?

H. Ledarskapskompetens och kommunikativ kompetens.
Ges handledning i kommunikationsfärdighet?

Verksamheten har enligt våra avtal med LIPUS möjlighet att avboka en planerad granskning under vissa förutsättningar. Vid avbokning tidigare än 30 kalenderdagar före planerad granskning utgår ingen ersättning till LIPUS. Nytt datum för granskningen bör då avtalas inom tiden för vårt ramavtal (2022-2023).

Vid avbokning senare än 8 dagar före planerad granskning faktureras verksamheten 75% av kostnaden, vid avbokning mellan 8 och 30 dagar faktureras verksamheten 50 % av överenskommen ersättning.

Inspektören har rätt att omboka en planerad SPUR-granskning vid allvarlig sjukdom eller vid annan väsentlig frånvaro.

Alla ST-kurser och seminarier

11
november
2024

ST-kurs: Tumörsjukdomar i huvud- och halsområdet

måndag 11 november - fredag 15 november 2024

Visa alla

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 mars 2024