Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

För ST-handledare

Här finns information till dig som handledare inom ST samt information om studierektorsgruppen.

Handledarutbildning

Som handledare ska du ha genomgått den handledarutbildning som regelbundet ges i samverkan med Örebro universitet eller annan jämförbar utbildning.

Fortbildning ges i företrädesvis i samband med återträffar, men också andra aktiviteter kan förekomma.

Läs mer om utbildning för kliniska handledare.

Att vara handledare

Handledarna har en nyckelroll vid utbildning av nya specialister. Handledning är en egen pedagogisk metod. Avsikten är att stödja ST‐läkaren in i den praktiska yrkesutövningen och att där integrera det teoretiska kunnandet med praktiken.

Handledarens roll är instruerande, stödjande, men också styrande och bedömande så att handledaren ska värdera hur ST‐läkarens kompetens utvecklas, kunna ge ST‐läkaren feedback på detta samt vara delaktig i slutbedömningen inför specialistintyget.

Bedömningen av ST‐läkarens kompetensutveckling bör omfatta alla aspekter av specialiseringstjänstgöringen och alla de mål som målbeskrivningen omfattar. Handledaren bör dokumentera sina handledarsamtal med ST‐läkaren.

ST‐läkaren bör ha ett rimligt inflytande i valet av handledare. I början av utbildningen arbetar ST‐läkare och handledare ihop på ett sådant sätt att båda får underlag för den utbildningsplanering som ska göras vid startseminariet. Handledaren medverkar vidare vid uppföljningsträffar, den mittbedömning och den avslutande bedömning som ska göras.

Handledning bedrivs regelbundet efter en gemensam överenskommelse. Ett riktvärde är en gång per vecka under vårdcentralstjänstgöring och en gång per månad under kliniktjänstgöring.

Handledaren får tid avsatt i sitt schema för handledning och det ska inte drabba utrymmet för eget administrativt arbete.

Stöd för dig som ST-handledare

I Region Örebro län finns en grupp av övergripande studierektorer som samverkar gemensamt för att utveckla och förbättra ST-utbildningen.

Studierektorsgruppen fungerar som en resurs både för ST-läkare, handledare, lokala studierektorer och verksamhetschefer för att ST-utbildningen ska fungera så bra som möjligt. I gruppens arbete ingår bland annat att ta fram och driva kursprogrammet för ST-utbildning i kompetenserna vetenskap, kvalitet, kommunikation och ledarskap.

Gruppen ansvarar för utbildningsaktiviteter som berör ST-läkare och ST-handledare. För uppföljning av ST-utbildningen har mallar för bland annat medsittning, feedback och ST-kollegium framtagits.

Mallarna hittar du under Riktlinjer och dokument.

Gruppen genomför även enkäter för att kartlägga hur ST-utbildningen fungerar, delvis i samarbete med övriga universitetsorter. Genom att gruppen representerar olika områden stärks samarbetet över specialitetsgränserna och över länet.

Gruppen består av:

  • Torbjörn Södergren (Specialiserad vård)
  • Anna Gandhi (Primärvård)
  • Rebecka Runnamo (Psykiatri)

 

Alla ST-kurser och seminarier

11
november
2024

ST-kurs: Tumörsjukdomar i huvud- och halsområdet

måndag 11 november - fredag 15 november 2024

Visa alla

Kontakter

Övergripande ST-studierektor

Torbjörn Södergren

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 22 augusti 2023