Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Vancomycinresistenta enterokocker (VRE)

Enterokocker är en grupp tarmbakterier som ibland förekommer i sår, urinkatetrar med mera. Mest besvär orsakar de i samband med infektion av främmande material inne i kroppen, till exempel hjärtklaffar och proteser.

Anmälningspliktig sjukdom

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om VRE, inklusive hur det smittar, se smittskyddsblad för läkare. Vårdhygien märker journalen med VRE.

Förhållningsregler

Inga tvingande förhållningsregler, men råd ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter.

Smittspårning

MRB-teamet sköter eventuell smittspårning.

Anmälan

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet.

Kostnadsfrihet

VRE omfattas inte av kostnadsfrihet (ej allmänfarlig sjukdom).

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 23 december 2020