Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Fågelinfluensa (H5N1)

Fågelinfluensa (aviär influensa) är en sjukdom som framför allt sprids mellan fåglar och som orsakas av flera olika varianter av fågelinfluensavirus

Bakgrund

Fågelinfluensa av typen H5N1 förekommer hos vilda fåglar i stora delar av landet. Den fågelinfluensavariant som cirkulerat under vår-sommar 2023 är särskilt väl anpassad till måsfåglar, samtidigt som skrattmåsar häckar och lever tätt i kolonier. Det kan finnas risk för spridning till omkringliggande områden, och det är därför viktigt att skydda fjäderfän från smitta.

Risken för smitta till människa bedöms som mycket låg, men kan förekomma. Ingen människa har hittills blivit smittad i Sverige.

Förebyggande åtgärder

I områden med pågående utbrott av fågelinfluensa som eventuellt kan smitta människor bör man undvika kontakt  med sjuka eller döda fåglar.

Du som ändå behöver hantera döda fåglar uppmanas att använda handskar och tvätta händerna efteråt.

För att undvika att dina fåglar blir smittade

  • Rör inte döda eller sjuka fåglar utan handskar. Tvätta händerna efteråt.
  • Undvik att dina fåglar får direkt eller indirekt kontakt med vilda fåglar
  • Ta inte med dig viruset in till dina fåglar via till exempel skor, redskap, foder eller strömedel

Läs mer om smittskyddsrekommendationer på Jordbruksverkets och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) webbsidor

När ska fågelinfluensa misstänkas hos människa?

Klinisk bild förenlig med sjukdom orsakad av fågelinfluensavirus samt epidemiologiskt samband.

Hos person som insjuknar med symtom förenliga med fågelinfluensa (H5N1) och som inom 10 dagar:

  • har exponerats för levande eller döda fåglar/fjäderfän/däggdjur med konstaterad fågelinfluensa (H5N1)

eller

  • som haft samma fågel/däggdjursexponering som ett bekräftat humanfall

ska betraktas som ett misstänkt fall.

Fågelinfluensa kan även övervägas vid viral encephalit/meningoencefalit av oklar genes.

För ytterligare riskvärdering av exponering, t.ex. vård och omsorgspersonal, se smittskyddsblad.  

Handläggning av misstänkt fall

Infektionsbakjour och smittskyddsläkare ska kontaktas omgående.

Antiviral behandling ska påbörjas så snart som möjligt, helst inom 48 timmar från symtomdebut. Fall som kräver sjukhusvård ska behandlas oavsett tid från symtomdebut. Rådgör med infektionsbakjour.

Vårdhygieniska riktlinjer

  • I slutenvård: Inneliggande patient ska vårdas på enkelrum med sluss och reglerad ventilation
  • I öppenvård: patienten visas om möjligt direkt in på behandlingsrum
  • Vid patientvård ska basala hygienrutiner tillämpas samt andningsskydd klass FFP2 alt. FFP3 användas. Andningsskydd kombineras med visir/skyddsglasögon
  • Tvätt och avfall hanteras enligt sedvanlig rutin.
  • Städning och rengöring sker enligt sedvanlig rutin. Till ytor och material som behöver desinfekteras används ytdesinfektion med rengörande verkan

Vägledning om vårdhygieniska åtgärder i sjukvården vid misstänkt eller bekräftat fall av högpatogen fågelinfluensa - Folkhälsomyndigheten

Diagnostik

PCR-analys för påvisande av virus eller isolering av virus samt sekvensering för verifiering av influensavirus A(H5N1) sker på Folkhälsomyndigheten. Prov för diagnostik ska tas vid klinisk bild förenlig med fågelinfluensa (H5N1) när epidemiologisk misstanke föreligger. Provet tas så tidigt som möjligt från luftvägsmaterial och annan relevant lokal. Före provtagning kontaktas Folkhälsomyndighetens kliniska mikrobiolog i beredskap (tfn 010-205 24 00 (knappval 2). Vid provtagning ska basala hygienrutiner tillämpas samt andningsskydd klass FFP3 användas. Proverna transporteras enligt UN3373.

Vid konstaterat fall, läs mer

Fågelinfluensa (aviär influensa, konstaterat fall • Vårdgivare Region Örebro län (regionorebrolan.se)

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 augusti 2023