Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Fördjupad utbildning i allmäntandvård för tandläkare - Certifieringsutbildning

I Sverige finns inom odontologin ingen av Socialstyrelsen godkänd specialitet inom allmäntandvård. Därmed heller inte rätten att kallas specialist i allmäntandvård.

Dock finns behovet av att höja allmäntandvårdens status och bredda kompetensen samt lyfta fram vetenskap och evidensbaserad tandvård. Folktandvården Region Örebro län anvisar här en möjlig karriärväg inom allmäntandvården genom att erbjuda en programmerad vidareutbildning, som leder fram till en certifiering som allmäntandläkare.

Hur sker utbildningen?

Din utbildning till certifierad allmäntandvårdkompetens och övertandläkare i allmäntandvård sker genom praktisk tjänstgöring under handledning. I utbildningen ingår också en kompletterande teoretisk del bestående av föreläsningar, seminarieverksamhet, studie av läroböcker och vetenskapliga tidskrifter samt ett individuellt anpassat deltagande i kursverksamhet.
Utbildningen pågår under en treårsperiod i nära samarbete med ST-utbildningen vid Odontologiska utbildningsenheten.

Examinationskrav

Utbildningen genomförs som klinisk tjänstgöring under handledning vid en allmäntandvårdsklinik i Örebro län under minst 3 år. Utbildningen har examinationskrav motsvarande Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS (M) 1993:4 avseende specialiseringstjänstgöring för tandläkare.

Krav på sökande

Tandläkare som vill erhålla certifierad allmäntandvårdskompetens inom Folktandvården Region Örebro län, ska ha utövat klinisk allmäntandvård under minst två år efter att ha fått legitimation som tandläkare.

Målbeskrivning

Contacts

Helén Björmark

Övertandläkare

Maria Holmgren

Övertandläkare

Annika Gustafsson

Studierektor och verksamhetschef Folktandvårdens specialisttandvård pedodonti

Did the content help you?

Last updated: Friday, October 21, 2022