Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Tjock- och ändtarmscancer - Standardiserat vårdförlopp (SVF)

Riktlinjer för dig som utreder tjock- och ändtarmscancer enligt det standardiserade vårdförloppet (SVF).

Riktlinjer för dig som remitterar för utredning

Om patienten avböjer eller bedöms ej klara av utredning med koloskopi kan man i Region Örebro län utföra en DT-kolon som då ska märkas: "Diagnos/fråga: SVF, Tjock- och ändtarmscancer?".

Individer som har symtom som väcker misstanke om kolorektalcancer men inte uppfyller kriterierna för välgrundad misstanke ska utredas enligt ordinarie rutiner.

Individer med riskfaktorer bör särskilt uppmärksammas avseende symtom som ger misstanke om tjock- och ändtarmscancer. Det finns också anledning att vara vaksam för kombinationer av symtom. 

Riskfaktorer 

 • patienten har haft kolorektalcancer eller ingår i polypuppföljningsprogram
 • patienten har haft kolit i minst 20 år
 • patienten har två förstagradssläktingar med kolorektalcancer
 • patienten har någon släkting som har insjuknat i kolorektalcancer eller endometriecancer före 50 års ålder.

Följande kan föranleda misstanke, enskilt eller tillsammans:

 • blod i avföringen
 • anemi
 • ändring av annars stabila avföringsvanor i > 4 veckor utan annan förklaring hos patienter över 40 år.

Där misstanken har väckts ska det utföras enligt följande (se även diagnosiskt flöde).

 • Vid blod i avföringen – (omedelbart eller inom några dagars tid) rektalpalpation samt proktoskopi. Fynd som tyder på cancer ger välgrundad misstanke. (Observera: beakta även kriterier för analcancer.) Avsaknad av synlig blödningskälla ger välgrundad misstanke. Om blödningskälla identifieras (utan några fynd som tyder på cancer) ska patienten bokas för uppföljning efter 4 veckors behandling. Kvarstående blödning ger välgrundad misstanke.
 • Vid anemi – ställningstagande om det är järnbristanemi. (Observera: prov för ferritin kan bekräfta men inte utesluta järnbristanemi, transferinmättnad kan bekräfta och utesluta järnbristanemi.) Konstaterad järnbristanemi utan annan uppenbar orsak ger välgrundad misstanke. (Observera: beakta även kriterier för SVF matstrups- och magsäckscancer.)
 • Vid ändring av annars stabila avföringsvanor i > 4 veckor utan annan förklaring hos patienter över 40 år – komplettering med f-Hb. Positivt f-Hb ger välgrundad misstanke.

Om undersökning visar annan blödningskälla ska denna behandlas med uppföljning efter 4 veckor.

Välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande:

 • Synligt blod i avföringen där rektalpalpation och prokto-/rektoskopi inte visar annan uppenbar blödningskälla (eller där blödningen kvarstår efter 4 veckor trots adekvat behandling av annan blödningskälla).
 • Järnbristanemi utan annan uppenbar orsak.
 • Ändrade avföringsvanor i mer än 4 veckor utan annan förklaring hos patienter över 40 år i kombination med positivt FHB.
 • Fynd vid prokto- /rektoskopi eller rektalpalpation som inger misstanke om kolorektalcancer.
 • Fynd vid bild- eller vävnadsdiagnostik eller koloskopi som inger misstanke om kolorektalcancer.

Observera att blodförtunnande medicinering inte minskar sannolikheten för att individer med blod i avföringen eller anemi har en bakomliggande kolorektalcancer.

Om välgrundad misstanke föreligger ska patienten omedelbart remitteras till Endkoskopienheten för en koloskopi enligt standardiserat vårdförlopp via remiss i RoS diagnostik.

Informera patienten om

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Ge informationen vid ett fysiskt möte

Om ni inte har kommit överens om något annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och och betydelsen av informationen.

Telefonnummer

019-602 17 53

Telefontider

Måndag-Torsdag 08:00-16:00 - lunch 11:30-12:30

Fredagar 08:00-11:30

Fax

019-12 54 39

Observera

Ta alltid längd, vikt och kreatinin vid misstanke om cancer. Utredning med kontraströntgen ingår i majoriteten av vårdförloppen och kan då tas vid läkarbesöket.

Remissen ska innehålla

anamnes, ange särskilt*:

 • symtom eller fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke
 • genomförd utredning
 • allmäntillstånd och samsjuklighet (särskilt diabetes)
 • läkemedel (särskilt immunosuppression, antikoagulantia och metformin)
 • läkemedelsöverkänslighet
 • eventuellt behov av inneliggande laxering inför koloskopi
 • social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar

Kontaktuppgifter*

Kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer.

Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

Hur patienten är informerad om SVF*

T ex via patientinformationsblad

Om obligatoriska prover är tagna*

T ex P-kreatinin, max 1 vecka gammalt

Patientens längd och vikt*

Ange längd (cm) och aktuell vikt (kg) alternativt var det finns dokumenterat.

Kommunikationssätt

Behöver patienten språktolk, teckenspråkstolk? Är patienten synskadad? Ombud? 

Överkänslighet

Vid svar JA, ange mot vad.

Antikoagulantia

JA/NEJ

Trombocythämmare

JA/NEJ

Metformin

(OBS! Vid kontraströntgen) JA/NEJ

Läkemedelsgenomgång

Är läkemedelsgenomgång utförd? JA/NEJ

Rökare

Är patienten rökare? JA/NEJ

 

*) Obligatoriskt

 • Märk remissen:"SVF, tjock- och ändtarmscancer". Glöm inte att skriva in patientens nåbara telefonnummer på remissen.
 • Vid välgrundad misstanke av skopist eller vid fynd på DT-kolon skickas remiss via elektronisk SVF konsultremiss till kirurgmottagning som fortsätter utredning.
 • Remiss skickas i RoS till: Kir sekt Kolorektal, USÖ.

 • Märk remissen: '"Diagnos/fråga: SVF, Tjock- och ändtarmscancer?"
 • Remissen ska faxas samma dag. Glöm inte att skriva in patientens nåbara telefonnummer på remissen.

Endoskopienheten USÖ
Fax skickas via EDI

Endoskopienheten Karlskoga
Fax: 0586-667 56

Telefonnummer

019-602 18 79

Texttelefon

019-670 25 78

Telefontider

Måndag-Torsdag 08:00-15:00

Fredagar 08:00-12:00

Öppettider

Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredagar 08:00-14:00

Fax

019-602 17 74

Postadress

Verksamhetsområde medicin
Universitetssjukhuset Örebro
701 85 Örebro

Telefonnummer

0586-667 95

Telefontider

Måndag-Fredag 07:00-12:00

Postadress

Karlskoga lasarett
691 81 Karlskoga

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 29 februari 2024

Läs mer om Tjock- och ändtarm