Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

För PTP-handledare och chefer

Här finns information om handledarprogrammet som erbjuds alla PTP-handledare.

Handledarprogrammet

Du som handledare har möjlighet att delta i Region Örebro läns program för PTP-handledare. Syftet med programmet är att förmedla aktuell information om PTP, utbyta erfarenheter samt stärka handledarrollen.

Utse handledare inför rekrytering

Inför en rekrytering av en PTP-psykolog ska ansvarig chef utse en handledare med minst tre års yrkeserfarenhet efter legitimation. Det är önskvärt att handledaren arbetar inom samma verksamhet som PTP-psykologen. Handledaren bör vara delaktig i rekryteringsprocessen, exempelvis genom att delta i urval och intervjuer.

Handledning 

Handledning av PTP-psykolog bör ske enligt de kvalitetskriterier som Region Örebro län har. Yrkeshandledning ska planeras in minst en timme per vecka. Handledning i exempelvis psykologisk behandling eller utredningsmetodik bör också planeras in och ges vid behov av annan psykolog om efterfrågad kompetens inte finns hos handledaren.

Tjänstgöringsplan

Handledare och chef ska tillsammans med PTP-psykologen utforma en individuell tjänstgöringsplan vid start av tjänstgöringen.

Läs mer om tjänstgöringsplan.

PTP-året handlar om tillämpning och fördjupning av psykologisk kompetens. PTP-psykologer behöver tid för inläsning, planering, reflektion, utvärdering och dokumentation av arbetet. Tid behöver avsättas för handledning, PTP-program, studiedagar och eventuella utbildningar.

Mer information finns i PTP-handboken.

Kontakter

Studierektor

Maria Fjällhed

Psykolog, studierektor

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 24 april 2023