Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Inom ramen för att utveckla universitetssjukvården utlyser Region Örebro län AT-block med forskningsinriktning. Tjänsterna är för närvarande placerade vid Universitetssjukhuset Örebro och omfattar 24 månaders tjänstgöring varav cirka sex månader är forskningstid tid. De sex månaderna finansieras av regionens ALF-medel.

Vid Universitetssjukhuset Örebro tillsätts tre AT-block med forskningsinriktning vid två tillfällen per år, så kallade forskar-AT. Ansökan till dessa tjänster sker samtidigt som övriga AT-tjänster.

Övergripande syfte
En AT med forskningsinriktning syftar till att stimulera en tidig kontakt med forskning. Det ger nyutbildade läkare möjligheten att kombinera forskning med de obligatoriska kompetensmålen för AT.
En AT med forskningsinriktning avslutas med ett vetenskapligt seminarium.

Omfattning
Ett AT-block med forskningsinriktning omfattar 24 månaders tjänstgöring varav cirka sex månader är forskningstid och startar samtidigt som regionens övriga AT-block, d.v.s. i mars och september. Efter 21 månaders tjänstgöring sker en extra löneuppräkning som kompensation för den längre tjänstgöringstiden.

Ansökan
I ansökan om AT med forskningsinriktning ska följande finnas med:

Forskningsplan för planerat forskningsprojekt. Använd gärna mall för projektplan för ansökan till forskar-AT.
För dig som är doktorandregistrerad vid Örebro universitet eller annat universitet bifogas också gällande doktorandplan.
Personligt brev och CV med information om eventuell tidigare forskningserfarenhet. Det personliga brevet ska också visa på hur ditt projekt knyter an till den forskning som bedrivs inom Region Örebro län.
Intygande från forskningshandledare eller forskargrupp om resurser för genomförande av projektet.


 

 

Bedömning av ansökan
Vi bedömer:

Personliga egenskaper såsom personlig mognad, god självinsikt, samarbets- och ledarskaps-förmåga, vilja att bidra till att utveckla verksamheten samt engagemang och vilja att lägga den tid och kraft som behövs för att klara uppdraget som AT-läkare.
Genuint intresse av att i framtiden arbeta och verka i Region Örebro län.
Erfarenhet av svensk sjukvård.
Forskningsplanens kvalitet och genomförbarhet
Publikationslista
Övriga meriter av betydelse för anställningen är forsknings- och utbildningserfarenheter.
Handledarkompetens
Handledare ska vara minst disputerad, gärna med docentkompetens, och anställd inom Region Örebro län eller Örebro universitet

Finansiering
Finansieringsintyg för doktorander enligt ordinarie rutin. Som AT med forskningsinriktning finns möjlighet att söka finansiering för projektkostnader från forskningskommittén.

För AT med forskningsinriktning och ännu inte doktorandregistrerad finns möjlighet att söka ALF-medel för vetenskapliga konferensresor. Krav är då att bidra till konferensen med en poster eller en muntlig presentation.

Deltagande i nationell eller internationell kongress för AT med forskningsinriktning bör tas från forskningstiden, i och med att den kliniska tjänstgöringstiden inom respektive block redan är på ett minimum för socialstyrelsens godkännande.

 

Kontakt
AT-ledningsgruppen

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 oktober 2022