Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Läkemedel och miljö

Läkemedel är framtagna för att stå emot biologisk nedbrytning och för att redan vid låga koncentrationer påverka fysiologiska processer i människan. Dessvärre medför dessa egenskaper att många läkemedel passerar kroppen i princip oförändrade och når ut i våra svenska vatten. Detta kan leda till skadliga effekter på fiskar och andra vattenlevande djur och växter.

Handlingsplan för läkemedel och miljö

Handlingsplan för läkemedel och miljö i Region Örebro län (platina)

Tänk på miljön - släng rätt!

Patientinformation om korrekt kassering av P-piller och andra hormonläkemedel

Du kan göra skillnad

Patientsäkerheten har alltid högst prioritet och vi ska förstås inte neka våra patienter bästa möjliga läkemedelsbehandling på grund av risker för miljöpåverkan. I de fall när det finns möjlighet att välja mellan likvärdiga läkemedel ska dock miljöriskerna alltid vägas in. Det finns också generella åtgärder som du som förskrivare kan vidta för att minska läkemedels påverkan på miljö och klimat.

  • Välj icke farmakologiska metoder när så är möjligt. Förändrade levnadsvanor, fysisk aktivitet och samtalsmetoder kan vid vissa diagnoser utgöra effektiva alternativ/komplement till farmakologisk behandling.
  • Använd i första hand de preparat som Läkemedelskommittén rekommenderar. Vid val av rekommenderade preparat vägs även risken för negativ miljöpåverkan in.
  • Följ Stramas riktlinjer för antibiotikaförskrivning.
  • Vid nyinsättning av läkemedel, markera rutan för startförpackning eller be patienten att hämta ut den minsta förpackningen som går vid första uttaget på apoteket.
  • Gör en läkemedelsgenomgång vid behov. Det är vanligen lättare att sätta in än att sätta ut läkemedel. Genom att uppdatera patientens läkemedelslista regelbundet kan vi minska onödig läkemedelsanvändning, vilket är positivt både ur patient- och miljöperspektiv.
  • Uppmana patienten att lämna överblivna läkemedel till apotek. Detta gäller även förbrukade läkemedelsplåster, inhalatorer, hormonringar mm, eftersom dessa efter användning fortfarande innehåller läkemedelsrester.
  • Följ gällande rutin för säker kassation av läkemedel inom den egna verksamheten.
  • Överväg begränsad giltighetstid för vissa typer av recept, såsom exspektansrecept på antibiotika. Detta för att förhindra att patienten på eget initiativ använder antibiotika utanför indikation.
  • Undvik i möjligaste mån substansen diklofenak och då i synnerhet beredningar för kutan användning.

Läs gärna mer om kända miljörisker för läkemedel på Janusinfo.se (länk).

Region Örebro län arbetar aktivt för att på olika sätt förebygga läkemedels negativa miljöpåverkan. I Region Örebro läns Program för hållbar utveckling 2021–2025 ingår mål kring antibiotikaförsäljning och förskrivning av prioriterade miljöbelastande läkemedel.

Utöver det har Region Örebro län en framtagen handlingsplan för läkemedel och miljö med aktiviteter som syftar till att förebygga läkemedelshanteringens negativa miljökonsekvenser.

Miljökrav vid läkemedelsupphandling, minskad miljöpåverkan från medicinska gaser, kartläggning av förskrivning av miljöbelastande läkemedelsubstanser, läkemedelsgenomgångar och information till förskrivare och patienter är några av de aktiviteter som handlingsplanen omfattar.

Socialstyrelsens årsstatistik för receptexpedition av utvalda läkemedelssubstanser i Region Örebro län.

Kontakter

Susanne Keiter

Miljöcontroller, PhD Ekotoxikologi

Felix Pettersson

Leg. Apotekare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 2 februari 2024