Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Bastjänstgöring (BT)

En ny ST-förordning (HSL-FS 2021:08) trädde i kraft den 1 juli 2021. Den nya förordningen innebär bland annat införandet av en introduktion till klinisk tjänstgöring i svensk sjukvård som kallas för bastjänstgöring, BT.

 

Två ingångar till bastjänstgöring

Bastjänstgöring i Region Örebro län kan utföras via två tydliga ingångar:

Fristående BT: En tidsbegränsad tjänst på 12 månader med liknande anställningsvillkor som för AT-läkare. Huvudhandledare samt närmaste chef finns på regionens utbildningscentrum.

Integrerad BT: 12 månaders tjänstgöring som BT-läkare under pågående tillsvidareanställning som ST-läkare i en av regionens verksamheter. Verksamhetschef ansöker till Utbildningscentrum när en integrerad BT ska planeras. För att säkra en god framförhållning avseende tillgången på BT-platser ska ansökan ske innan ett avtal om ST-anställning enl. HSLF-FS 2021:8 ingås. Målsättningen är att bastjänstgöringen utförs under de första två åren av ST. Huvudhandledare finns kvar i verksamheten där BT-läkaren har sin anställning. Chefsfunktionen delas mellan verksamhetschef och BT-chef. 

Upplägg

Kvalitet på innehåll, kompetensbedömningar, handledning, placeringar och utbildningsaktiviteter kommer att samordnas centralt oberoende om tjänstgöringen utförs som fristående eller integrerad BT.

BT-placeringarna i Region Örebro län fördelas mellan akut sjukvård, primärvård och psykiatri. Bastjänstgöringen inleds med en gemensam introduktion som delvis genomförs tillsammans med våra nyanställda AT-läkare. Kompetenskraven för BT-bevis uppfylls genom klinisk tjänstgöring och kompletterande utbildningsaktiviteter i form av föreläsningar och seminarier anordnade av Utbildningscentrum. 

BT-bild.png

 

 

Ytterligare information 

Fristående BT

Utlysning av fristående BT-tjänster sker vanligtvis två gånger per år. Tjänsterna annonseras via regionens rekryteringsenhet på sedvanligt sätt. 

Integrerad BT

Verksamhetschef fyller i nedanstående formulär för ansökan om integrerad BT. Utbildningscentrum står för lönen under BT. Individuell tjänstgöringsplan upprättas av BT-chef. Det finns ej möjlighet för andra kurser och utbildningar förutom de som erbjuds inom ramen för BT under denna period.

När ansökan är behandlad inbjuds den blivande BT-läkaren och dennes huvudhandledare och verksamhetschef till ett möte tillsammans med BT-chef samt språklärare (om den blivande BT-läkaren ej har svenska som modersmål). 

Ansökningshandlingar inför start på våren vecka 9 ska vara oss tillhanda senast vecka 40.

Ansökningshandlingar inför start på hösten vecka 35 ska vara oss tillhanda senast vecka 12.

Ansökningsformulär för integrerad BT (enbart för ST-läkare anställd i regionen och med behov av BT)

Syftet med BT är framför allt att fördjupa kunskaper och färdigheter från grundutbildningen och bygga på med klinisk erfarenhet. BT syftar även till att vara en likvärdig introduktion till svensk sjukvård för både läkare som framöver kommer att examineras från den nya svenska läkarutbildningen och för läkare med legitimation utfärdad i annat land.

Läkare som är utbildade utomlands och som inte har gjort AT i Sverige för att få läkarlegitimation, kommer att omfattas av de nya bestämmelserna efter 1 juli 2021.

Läkare som tjänstgjort motsvarande AT utomlands kommer att omfattas av de nya bestämmelserna efter 1a juli 2021. Det innebär att de behöver göra BT innan eller som inledande del av sin ST.

Läkare som framöver examineras enligt de nya 6-åriga utbildningsprogrammen på svenska lärosäten kommer att göra BT enligt den nya ST-förordningen. Denna grupp beräknas dock inte vara aktuell förrän om ett antal år.

Övergångsbestämmelser fångar upp de som inte har gjort AT men som har påbörjat ST, så att de inte behöver byta ST-system mitt i sin tjänstgöring. Flera olika situationer kan omfattas av bestämmelsen.

Ex. Om en läkare har påbörjat en ST tidigare men avbrutit den och sedan fortsätter efter den 30 juni 2021 så kan hen omfattas av övergångsbestämmelsen.

Ex. Om en läkare har påbörjat en ST före den 1 juli 2021 men sedan byter till ST i en annan specialitet efter den 30 juni 2021 så kan hen omfattas av övergångsbestämmelsen.

Ex. Om den del av en läkares ST som ligger i tiden före den 1 juli 2021 är tjänstgöring som tillgodoräknas så kan hen omfattas av övergångsbestämmelsen genom den tjänstgöringen. Det gäller även utländsk tjänstgöring som tillgodoräknas. Det innebär till exempel att det finns stora möjligheter att omfattas av denna övergångsbestämmelse för befintliga specialister som ska specialisera sig ytterligare och som tillgodoräknar sig tjänstgöring från sin tidigare ST.

Socialstyrelsen godkänner endast i undantagsfall tillgodoräknanden från tidigare tjänstgöring i en bastjänstgöring. Måluppfyllelse utifrån BT-delmålen måste vara formellt intygad, handledning och fortlöpande bedömningar samt extern slutbedömning måste vara genomförd och dokumenterad.

Tillgodoräknanden innebär inte heller alltid att den totala tjänstgöringstiden förkortas om det samtidigt finns tveksamhet över förutsättningar att uppnå andra delmål.

Socialstyrelsens normtid för BT är 12 månader och tillsvidare erbjuder Region Örebro län, precis som andra regioner, endast 12 månaders BT. Normtid 12 månader minskar risken för att behöva kompletterande tjänstgöringstid för att uppnå Socialstyrelsens BT-delmål.

Läkare som genomför BT mellan 2021-2027 har ingen erfarenhet från utbildning inom svensk hälso- och sjukvårdsverksamhet och i många fall endast begränsad erfarenhet av tjänstgöring inom svensk sjukvård. En fastställd BT-period skapar förutsättningar för kliniska handledare, chefer och utbildningsorganisation att bedriva BT-utbildning med god kvalitet i länet.

Nej, enligt övergångsreglerna har du då möjlighet att välja att påbörja din ST inom ramen för den tidigare förordningen ST:2015 som inte innehåller krav på BT. Om du vill kan du förstås också välja att påbörja enligt ST:2021 som inkluderar BT.

Nej, bastjänstgöring ska endast genomföras en gång och behöver inte upprepas vid ytterligare specialisering.

AT och BT kommer att samexistera under flera år. Det finns inget beslutat datum för när AT ska upphöra helt i Sverige. Läkarstudenter som går den nuvarande läkarutbildningen, som inte leder till legitimation, kommer att kunna examineras enligt den till och med 2029. Sannolikt kommer därför AT att erbjudas ända fram till år 2030.

Kontakter

Läkarchef AT/BT

Lisa Ahlberg Jangentorp

Läkarchef AT/BT

Sasan Sayadi

Administrativ samordnare

Camilla Frisö Åsell

Utbildningsadministratör

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 22 maj 2024