Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Strukturen för den lokala nivån ska på ett ändamålsenligt sätt spegla den nationella. I Region Örebro län har vi valt att kalla arbetet kunskapsstödprocessen, då det framför allt är kunskapsstöd vi hanterar. Den lokala nivån, det vill säga Region Örebro läns hälso- och sjukvård och tandvård ska tillsammans med länets tolv kommuner ta del av och införa de nationellt framtagna kunskapsstöden i den kliniska vardagen. Vi ska följa upp och analysera våra medicinska resultat och använda dem som utgångspunkt för utveckling och förbättring av verksamheten. Patient- och närståenderepresentanters erfarenheter och kunskap ska tillvaratas.

Kunskapsstödsprocessen beskrivs i sin helhet i dokumentet "Kunskapsstödsprocessen i Region Örebro".

En film och ett bildspel har tagits fram för dig som vill veta mer om Region Örebro läns arbete med nationella kunskapsstöd och som stöd till dig som vill berätta om det för andra, exempelvis på en arbetsplatsträff. Du hittar dem under Material.

Arbetet med nationella kunskapsstöd sker i verksamheterna, med stöd från Kunskapsstödsgruppen. Processen följer patientens väg genom vårdkedjan. Beslut om implementering av åtgärder sker i berörda verksamheter, i samråd med Rådet för medicinskt kunskapsstöd. Vid större förändringar i hälso- och sjukvården fattas beslut av Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp. Vid större förändringar inom folktandvården fattas beslut av Folktandsvårdsförvaltningens ledningsgrupp. Socialchef eller motsvarande i länets tolv kommuner fattar beslut om införande i respektive kommun. 

Organisationsstruktur kunskapsstöd Region Örebro län

Figur 1 : Organisation Kunskapsstöd Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Örebro län.

Uppdragsgivare

Hälso- och sjukvårdsdirektör är uppdragsgivare och ansvarig för att kunskapsstödsprocessen bedrivs inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen i samråd med Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp. Folktandvårdsdirektör är ansvarig för att kunskapsstödsprocessen bedrivs inom folktandvårdsförvaltningen i samråd med Folktandvårdens ledningsgrupp.

Linjeorganisationen

Ansvaret för att kunskapsstödsprocessen bedrivs i linjen, ligger på områdeschefer och verksamhetschefer. Genomförandet sker i samarbete mellan berörda verksamheter i linjeorganisationen och aktuella samverkansparter.

Processägare

Kunskapsstödsprocessen ligger organisatoriskt under Utvecklingsenheten, Hälso- och sjukvårdens Verksamhets- och ledningsstöd. Processägare är Utvecklingsenhetens enhetschef.

Kunskapsstödsgruppen 

Kunskapsstödsgruppen, Utvecklingsenheten, Hälso- och sjukvårdens Verksamhets- och ledningsstöd leder och samordnar arbetet med kunskapsstöd i Region Örebro län. Enhetens uppdrag är att ha ett övergripande ansvar för hantering av nationella kunskapsstöd, samt att på ett systematiskt sätt stödja verksamheterna genom att bistå med metodstöd i processens olika delar.

Rådet för medicinskt kunskapsstöd

Rådet för medicinskt kunskapsstöd (RMKS) agerar operativt och ska säkerställa en sammanhållande struktur för Region Örebro läns arbete med kunskapsstöd. Kopplat till rådet finns en referensgrupp, som har i uppdrag att bistå rådet i specifika frågor. Referensgruppen adjungeras vid behov.

Kunskapsstöd utgör en central del i Nationellt systemet för kunskapsstyrning och hos Socialstyrelsen. Kunskapsstöd är ett samlingsbegrepp för olika typer av stödmaterial anpassade för olika målgrupper inom regional och kommunal hälso- och sjukvård samt socialtjänsten. Det finns många olika typer av kunskapsstöd, bland annat nationella riktlinjer, vårdprogram och vårdförlopp. De riktar sig till målgrupper på olika nivåer i hälso- och sjukvårdssystemet; till hälso- och sjukvårdpersonal, verksamhetschefer, politiker och övriga beslutsfattare, verksamhetsutvecklare, administrativa tjänstepersoner och även i viss mån till patienter, brukare och deras närstående.

1177 för vårdpersonal (tidigare Nationellt kliniskt kunskapsstöd)

1177 för vårdpersonal är en del av Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Webbplatsen samlar information och kunskapsstöd som riktar sig till vårdpersonal.

Syftet med 1177 för vårdpersonal är att bidra till en god och jämlik vård i hela landet genom att erbjuda bästa tillgängliga kunskap i varje enskilt vårdmöte.

Webbplatsen hette tidigare Nationellt kliniskt kunskapsstöd (NKK).

1177 för vårdpersonal

Socialstyrelsens regler och riktlinjer

De regler och riktlinjer som Socialstyrelsen har tagit fram, till exempel föreskrifter och allmänna råd, nationella riktlinjer och ledningssystem finns publicerade på Socialstyrelsens webbplats.

Kunskapsstöd - regler och riktlinjer

Kunskapsstöd inom cancervården

I Kunskapsbanken finns alla nationella vårdprogram, standardiserade vårdförlopp (SVF), stöddokument, läkemedelsregimer med information till patienter och basfakta om läkemedel från Regionala cancercentrum.

Kunskapsstöd för dig som arbetar i cancervården

Kunskapsstödsprocessen ligger organisatoriskt under Utvecklingsenheten, Hälso- och sjukvårdens Verksamhets- och ledningsstöd. Processägare är enhetschef, Utvecklingsenheten.

Kunskapsstödsgruppen, Utvecklingsenheten, Hälso- och sjukvårdens Verksamhets- och ledningsstöd leder och samordnar arbetet med kunskapsstöd i Region Örebro län. Enhetens uppdrag är att ha ett övergripande ansvar för hantering av nationella kunskapsstöd, samt att på ett systematiskt sätt stödja verksamheterna genom att bistå med metodstöd i processens olika delar.

Kunskapsstödsprocessen startar när ett nationellt kunskapsstöd kommer ut på remiss och omfattar delarna; remissförfarande, kartläggning, beslut, implementering samt uppföljning.

Region Örebro läns hantering av nationella  kunskapsstöd beskrivs i sin helhet i dokumentet ”Kunskapsstöd - lokal hantering”.

 

Hantering av kunskapsstöd i Region Örebro län

Figur 1: Kunskapsstödsprocessen – hantering av nationella kunskapsstöd inom Region Örebro län.

Remissförfarande

Regionen har möjlighet att lämna synpunkter på nationella kunskapsstöd innan fastställande.

Kartläggning

När ett kunskapsstöd är nationellt beslutat genomförs, i samråd med berörda verksamheter, en gapanalys och förslag på åtgärder för att täcka gapen tas fram.

Beslut

Gapanalys och åtgärdsförslag presenteras för kännedom/beslut om implementering i berörda verksamheter samt för kännedom/beslut om implementering för Rådet för medicinskt kunskapsstöd. Åtgärder som genererar större förändringar bereds för beslut i Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp och/alternativt i Folktandvårdsförvaltningens ledningsgrupp samt i länets tolv kommuner.

Implementering

Implementering av lokalt beslutat kunskapsstöd leds genom lokalt programområde/lokal arbetsgrupp tillsammans med berörda verksamheter, med stöd från Kunskapsstödsgruppen.

Uppföljning

Lokalt programområde och aktuella verksamheter följer regelbundet upp aktuella indikatorer och effektmål, samt analyserar och agerar på dessa.

Rådet för medicinskt kunskapsstöd (RMKS) agerar operativt och ska säkerställa en sammanhållande struktur för Region Örebro läns arbete med kunskapsstöd. Rådet består av deltagare från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt områdeschef för område Välfärd och folkhälsa.

Till Rådet för medicinskt kunskapsstöd finns en referensgrupp, som har i uppdrag att bistå rådet i specifika frågor. Referensgruppen adjungeras vid behov.

Ledamöter:

Roll i RMKS Funktion
Gustav Ekbäck, ordförande Planeringschef på Planering och politik, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Caroline Hagström, deltagare Processägare Kunskapsstöd. Enhetschef Utvecklingsenheten, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Martin Gunnarsson, deltagare Områdeschef område specialiserad vård
Representant Områdeschefer HS (mandatperiod 2 år)
Pernilla Sundqvist, deltagare Verksamhetschef verksamhetsområde urologi
Representant område specialiserad vård  (mandatperiod 2 år)
Dag Salaj,
deltagare
Äldrevårdsöverläkare, område nära vård
Representant område nära vård (mandatperiod 2 år)
Lise Bergman Nordgren, deltagare LPO ordförande Psykisk hälsa, biträdande områdeschef område psykiatri  
Representant område psykiatri (mandatperiod 2 år)
Ingmar Ångman, deltagare Områdeschef område Välfärd och folkhälsa, Regional utveckling
Stefan Jansson, deltagare Ordförande RMKS-referensgrupp, distriktsläkare Brickebackens vårdcentral

Anna Ståhl, 
deltagare

Samordnare Kunskapsstöd, Verksamhetsutvecklare, Utvecklingsenheten Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Lokala programområden (LPO) inrättas för att leda, prioritera, samordna och följa upp arbetet med kunskapsstöd inom aktuellt insatsområde. Det övergripande syftet är att bidra till en säker, god och jämlik vård i hela Örebro län.

Uppdraget innebär att ta emot, anpassa och implementera nationellt framtagna kunskapsstöd till den lokala kontexten. Detta kan ske direkt från det lokala programområdet eller via underliggande lokala arbetsgrupper.

Ett lokalt programområde kan utformas på olika sätt för bästa funktionalitet, sammansättningen ska godkännas av Rådet för medicinskt kunskapsstöd. I de fall där ett lokalt programområde inte är inrättat, ska en kontaktperson vara utsedd.

Varje lokalt programområde har en namngiven kontaktperson från Kunskapsstödsgruppen, Utvecklingsenheten, Hälso- och sjukvårdens Verksamhets- och ledningsstöd.

Lokala programområden

Lokal arbetsgrupp (LAG) inrättas på uppdrag av ordförande i lokalt programområde  alternativt av Kunskapsstödsgruppen, i samråd med berörda verksamhetschefer.

Syftet med lokal arbetsgrupp är att fördjupa analyser inom ett specifikt kunskapsområde samt att vid behov arbeta med implementering av lokalt anpassade åtgärder för att förbättra vården och skapa en jämlik vård i regionen.

Arbetsgruppen ska vara multiprofessionellt sammansatt. Geografisk spridning ska beaktas. Ledamöter ska representera vårdkedjan från berörda verksamheter inom region och kommun. Patient-, brukar- och/eller närståendeföreträdare eftersträvas.

Till arbetsgruppen kopplas ett metodstöd från Kunskapsstödsgruppen, Utvecklingsenheten, Hälso- och sjukvårdens Verksamhets- och ledningsstöd som bidrar med kompetens, kunskap och verktyg inom systematiskt förbättringsarbete och implementering.

Område välfärd och folkhälsa inom förvaltningen Regional utveckling är en regional samverkans- och stödstruktur, RSS, för länets tolv kommuner och hälso- och sjukvård. Utvecklingsledare på Område välfärd och folkhälsa samverkar med hälso- och sjukvårdens verksamhetsutvecklare i dessa frågor. Inom Område välfärd och folkhälsa organiseras nätverk för strategiska chefer och för medicinskt ansvariga sjuksköterskor/arbetsterapeuter, MAS/ MAR. Utvecklingsledare ansvarar för förankring av kunskapsstödsfrågor i nätverken.

Samverkan mellan Region Örebro län och Örebro läns kommuner i kunskapsstödsfrågor beskrivs i överenskommelsen: ”Samverkan för kunskapsstyrning inom Hälso- och sjukvård. Överenskommelse mellan Region Örebro län och kommunerna i Örebro län.”

välfärd och folkhälsa

Patienters-, brukares- och närståendes perspektiv är viktiga och bör finnas med när förbättringsområden identifieras, prioriteras och åtgärdas. Inom regionen eftersträvas detta framför allt i de arbeten som utförs i lokala arbetsgrupper. Patient-, brukare- och/eller närstående rekryteras i första hand via ”Levande bibliotek” eller patientorganisationer.


Länkar
Information om att bli patient-, brukar-, eller närståenderepresentant i lokala arbetsgrupper.

Funktionsbrevlåda till Kunskapsstödsgruppen: kunskapsstod@regionorebrolan.se

Caroline Hagström

Enhetschef

Ingmar Ångman

Områdeschef: Välfärd och folkhälsa

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, April 16, 2024