Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

LOL-Läkare

Här finns information för dig som bedriver verksamhet enligt lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning, LOL.

Du ska vara väl insatt i innehållet i både lagen och förordningen. Vare sig Region Örebro län eller vårdgivaren kan göra avsteg från innehållet i lag eller förordning.

En läkare kan bedriva privat verksamhet enligt LOL. Denna verksamhet finansieras av Region Örebro län via det nationella ersättningssystemet, som också kallas nationella taxan.

Lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning

Ersättningen utgår enligt den taxa som beslutas av regeringen utifrån ett gemensamt underlag från Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges Läkarförbund.

Den nationella taxan framgår av:

Här har vi samlat information om du som läkare vill sälja eller köpa en ersättningsetablering.

Du som vårdgivare kan genom försäljning av din ersättningsetablering överlåta din verksamhet och rätten till samverkansavtal med Region Örebro län till en annan vårdgivare. Överlåtelsen går till den anbudsgivare som lagt högsta budet.

Region Örebro läns genomför annonsering och sköter viss del av den administrativa hanteringen av försäljningen, överlåtelsen.

 

Vid försäljning av din ersättningsetablering måste du uppfylla heltidskravet

Heltid innebär att du har arbetat minst 35 tim/vecka i genomsnitt under en tolvmånadersperiod de senaste två åren. Den ekonomiska ersättningen ska ha uppgått till minst 85 procent av ersättningstak 1.

Vårdgivare som har rätt till ersättning enligt övergångsbestämmelser har rätt att sälja etableringen om den drivits på deltid innan införandet av lagen om läkarvårdsersättning.

Den som vill sälja sin etablering till annan vårdgivare fyller i blanketten:

Anmälan om ersättningsetablering enligt lagen (1993:1652) om läkarvårdsersättning.

Region Örebro Län bedömer om kraven för försäljning är uppfyllda och sammanfattar en anbudsinbjudan utifrån uppgifterna från  ovanstående blankett, vilket också ska godkännas av den överlåtande vårdgivare.

Av anbudsinbjudan ska det framgå:

 • Vems etablering som ska överlåtas
 • Kontaktuppgifter till säljaren
 • Vilka villkor som ska gälla för samverkansavtalet
 • Hur en ansökan ska lämnas
 • Vilken dag ansökan senast ska ha kommit in

Specifika krav avseende utrustning, lokal med mera hänvisas till den överlåtande vårdgivaren.

Regionen publicerar anbudsinbjudan i opic

Anbudsinbjudan (annonsen) är publicerad i Opic i 8 veckor. Eventuell övrig annonsering står den överlåtande vårdgivaren för.

När ansökningstiden har gått ut gör Region Örebro län en anbudsöppning och prövar anbuden utifrån gällande regelverk. Inkomna anbud är bindande och anbudssekretess gäller. Regionen beslutar om samverkansavtal med den sökande som erbjudit högsta pris för etableringen och som uppfyller angivna krav.

Regionen skickar ut tilldelningsbeslut till samtliga sökande. När informationen om tilldelningen gått ut finns möjlighet att inom 10 kalenderdagar överklaga beslutet.

För att få teckna ett samverkansavtal måste du som fysioterapeut först säga upp din eventuella anställning i någon region.

Du kan nekas att teckna samverkansavtal om du är försatt i eller föremål för:

 • Ansökan om konkurs
 • Tvångslikvidation
 • Ackord
 • Inställda betalningar
 • Näringsförbud

Andra skäl som hindrar samverkansavtal är om du inte fullgjort betalningar av skatt och socialförsäkringsavgifter. Att lämna felaktiga upplysningar eller att låta bli att lämna begärda upplysningar kan också innebära uteslutning vid anbudsutvärderingen.

Du kan också uteslutas om du är dömd för brott inom din yrkesutövning eller om Region Örebro län kan visa att du gjort dig skyldig till ett allvarligt fel i din yrkesutövning.

Information om ersättningsetableringar som är till försäljning och tillvägagångssätt vid anbudsgivning finner du på www.opic.com.

Första gången du besöker Visma Tendsign behöver du fylla i personuppgifter samt organisations- eller personnummer.

Du lägger ett bud, det belopp du kan tänka dig att betala för etableringen. Det är ingen auktion utan den anbudsgivare som lagt det högsta budet efter ansökningstidens utgång vinner, under förutsättning att de formella kraven är uppfyllda.

Nej, det gäller sekretess från upphandlingsstart och fram tills upphandlingen är avslutad. Det innebär att inga uppgifter från de anbud som lämnats in får offentliggöras eller lämnas ut till annan än den som lämnat anbudet. Anbuden är alltså hemliga.

Kontakta Region Örebro län så får du reda på priserna för de senaste ersättningsetableringarna. Du hittar kontaktuppgifter under kontakt.

Ansökningsinbjudningar från Region Örebro län ska publiceras på en elektronisk databas som är allmänt tillgänglig. Region Örebro län publicerar alla ansökningsinbjudningar på OPIC, www.opic.com.

Det står vårdgivaren fritt att även annonsera ut sin verksamhet i annan form, exempelvis i tidningar och tidskrifter. Kostnader för detta svarar vårdgivaren själv för.

Ja, du kan lägga bud på flera om du vill men bara köpa en. Om Du lagt högst bud på flera etableringar så vinner du den etablering som annonserats först. Vinner du en upphandling så diskvalificeras du från de efterkommande.

Om du vinner en budgivning är du bunden vid ditt anbud under den tid som är angiven i förfrågningsunderlaget. Ett återkallande av en ansökan under denna tidsperiod kan resultera i skadeståndskrav från den fysioterapeut som överlåter etableringen. Har du lagt bud på flera och lagt det högsta anbud på en av dessa, är du inte bunden av dina andra anbud

Nej, etableringarna är bundna till den ort som verksamheten har bedrivits på. Det framgår av anbudsinbjudan.

All information avseende etableringen finner du på www.opic.com.

Nej, anbud kan endast läggas av en fysisk person.

Det enda sätt du kan få ett samverkansavtal är genom att du köper en ersättningsetablering. Information om etableringar som är till försäljning och hur detta går till finner du på www.opic.com.

Säljaren har rätt att fram till dess att det nya samverkansavtalet har ingåtts, skriftligen återkalla sin anmälan.

Ja, du har rätt att inom 10 kalenderdagar från att du har fått del av beslutet överklaga detta till Förvaltningsrätten.

Ersättning för åtgärder utförda av vikarie kan utgå som längst 12 hela kalendermånader från det datum anmälan kommit in till Region Örebro län.

Du som ägare av verksamheten har fortfarande under den period du använder vikarie ansvar för att geonomföra uppföljning, dialogmöten eller motsvarande med Region Örebro län.

Du som vårdgivare inom LOF har rätt till vikarie för:

 • Sjukdom
 • Semester
 • Föräldraledighet
 • Förestående ålderspensionering
 • Vidareutbildning eller forskning inom yrkesområdet
 • Politiskt eller fackligt uppdrag 

Kontakta Region Örebro län om du ansöker om vikarie av andra skäl. Du hittar kontaktuppgifter under kontakt.

Sjukdom

Arbetsoförmåga på grund av sjukdom ska kunna styrkas med giltigt läkarintyg. Vikariat på grund av hel sjukersättning som inte är tidsbegränsad accepteras inte.

Semester

Semester ska företrädesvis tas ut i sammanhängande perioder, maximalt 30 dagar per kalenderår. Semester kan endast tas ut i heldagar och inte del av dag eller i procent.

Föräldraledighet

För föräldraledighet kan vikariat tillämpas upp till heltid till dess barnet är 18 månader och därefter maximalt upp till 25 procent till dess barnet fyllt 8 år.

Förestående ålderspensionering

Vikariat med anledning av förestående ålderspensionering kan tillämpas sammanlagt i högst två år och för ett år i taget. Avbryts vikariatet anses denna möjlighet vara förverkad och nytt vikariat av samma skäl är inte tillåtet.

Vidareutbildning eller forskning inom yrkesområdet

Vikariat med anledning av forskning eller vidareutbildning ska kunna styrkas genom särskilda handlingar. Vikariat får inte lämnas för längre sammanhängande eller närliggande perioder om sammanlagt tre år om inte särskilda skäl finns.

Vidareutbildning ska avse utbildning med koppling till den egna specialiteten.

Politiskt eller fackligt uppdrag

Vikariat med anledning av politiskt eller fackligt uppdrag ska kunna styrkas med intyg.

Handlingar som gäller vikariat

När du anställer vikarie ska du på begäran av Region Örebro län kunna redovisa och styrka din angivna frånvaroanledning och att frånvaron är ett hinder för dig som vårdgivare att tillfälligt, helt eller delvis bedriva din verksamhet.

Handlingar som gäller vikariat ska finnas ordnade hos dig som vårdgivare till exempel inhämtade uppgifter från socialstyrelsen och intyg rörande frånvaroanledningen. 

Om du lämnar felaktiga uppgifter kring vikariat kan Region Örebro län kräva att du återbetalar ersättningen.

När du tecknar avtal med Region Örebro län får du en arbetsplatskod. Arbetsplatskoden behöver du för att få subvention vid läkemedelsförskrivning.

Du som är vårdgivare måste enligt patientskadelagen (SFS 1996:799) teckna en patientskadeförsäkring.

Du kan utöver detta behöva en ansvarsförsäkring.

Högkostnadskort och frikortsmaterial kan du beställa från kontaktpersoner på Regionservice. Där två stycken assistenter arbetar med administrationen av privata vårdgivare. Kontakta någon av dem när det gäller utbetalningar, inskickade dokument (LMA kort) eller om ni behöver frikortsmaterial.

Kontakt

Du som vårdgivare ska på begäran kunna lämna upplysningar och visa upp patientjournaler eller övrigt material som rör undersökning, vård eller behandling av en patient för kontroll av begärd ersättning. Journaler utgör också underlag för fakturerad vård.

Införda anteckningar ska kunna ge stöd inte bara för att besöket ägt rum utan också för fakturerad ersättningsnivå. Detta gäller särskilt i de fall en högre ersättning begärs för en särskilt tids- eller kostnadskrävande åtgärd.

Regelverket om journalföring återfinns i:

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9 beskriver vilka krav som ställs inom detta område avseende din verksamhet.

Materialet går att hämta på Socialstyrelsens webbplats

Region Örebro län använder ersättningssystemet PriComp för att hantera ersättningar och utbetalningar till privata vårdgivare.

PriComp är en tjänst som man når via www.pricomp.se.

Du som vårdgivaren rapporterar in underlag och godkänner sedan din ersättning i PriComp. Inrapporteringen sker enligt aktuella filspecifikationer.

Du ansvarar själv som vårgivare för dina IT-system i form av utrustning, program och licenser. Du tecknar också själv nödvändiga avtal med it-leverantörer när det gäller support, nät, utrustning med mera. 

Registrera din verksamhet i vårdgivarregistret

Du som vårdgivare ska innan din verksamhet startar se till att verksamheten är registrerad i vårdgivarregistret hos Inspektionen för vård- och omsorg (IVO).

Alla som driver en hälso- och sjukvårdsverksamhet som står under IVO:s tillsyn är skyldiga att anmäla verksamheten till IVO enligt patientsäkerhetslagen.

 

Du kan beställa SITHS kort, som används för bland annat för inloggning till Pascal hos flera företag.

 

Samma regelverk gäller för såväl offentligt driven vård som privat vård. För dig som bedriver privat verksamhet med avtal eller anslutning till offentlig finansiering, finns det bestämmelser som är viktiga att känna till.

Socialstyrelsen har sammanställt en del av de lagar, regler och föreskrifter som gäller just för dig som privat vårdgivare och som du måste förhålla dig till.

Socialstyrelsens sammanställning på relevanta områden för privata vårdgivare 

Det är du som vårdgivare som ansvarar för att beställa tolk utifrån dem som Region Örebro län har avtal med. Regionen ansvarar för tolkkostnaderna.

Boka tolk

Regionen ansvarar för tolkservice till:

 • Döva
 • Dövblinda
 • Gravt hörselskadade
 • Personer med talskada
 • Personer som behöver språktolk

 

Did the content help you?

Last updated: Monday, January 3, 2022