Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Kunskapsstyrning

Kunskapsstyrning är svensk vårds gemensamma system för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet. Samarbetet handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga kunskap inom hälso- och sjukvården. Målet är att bästa kunskap ska finnas tillgänglig och användas i varje patientmöte.

Systemet omfattar nationell, sjukvårdsregional samt lokal nivå och sker i samverkan med patient- och professionsföreningar, Sveriges kommuner och regioner (SKR), kommuner och staten. Alla Sveriges regioner har politiskt förbundit sig att stödja modellen och bidra med resurser och kompetens.

Visionen med kunskapsstyrning

Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa. Tillsammans gör vi varandra framgångsrika.

Nationella programområden

Regionernas gemensamma kunskapsstyrningssystem är organiserad i nationella programråden, NPO. Det finns 26 nationella programområden samt ett nationellt primärvårdsråd. Ett NPO består av sakkunniga experter från respektive sjukvårdsregion som har mandat att företräda hela regionen inom det specifika området.

Varje programområde har ett tydligt uppdrag att leda, samordna och följa upp kunskapsstyrningen inom det specifika området, bland annat genom att göra behovsanalyser och gap-analyser samt att arbeta med kunskapsstöd för jämlik hälsa och vård.

Det finns även nationella samverkansgrupper, NSG, för generella uppdrag rörande metodutveckling, kvalitetsregister, uppföljning och analys, läkemedel, forskning, patientsäkerhet och strukturerad vårdinformation.

Under NPO och NSG bildas nationella arbetsgrupper (NAG) som under begränsade perioder arbetar med särskilda insatser inom respektive programområde eller samverkansgrupp.

Region Örebro län har medarbetare som representerar regionen i nationella programområden, samverksangrupper och arbetsgrupper.

Alla nationella programområden på kunskapsstyrningvard.se

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tecknat en överenskommelse om att ta fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp inom olika sjukdomsområden. Syftet är att skapa en jämlik och effektiv vård baserad på bästa tillgängliga kunskap.

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp på kunskapsstyrningvard.se

Patient- och närståendemedverkan

En viktig del i kunskapsstyrningsarbetet är att ta tillvara den kunskap som patienter och närstående har. En nationell arbetsgrupp ska kartlägga nuvarande arbetssätt, föreslå nya sätt att arbeta samt värdera vilka arbetssätt och metoder som kan vara relevanta i ett nationellt sammanhang.

Patient- och närståendemedverkan på kunskapsstyrningvard.se

I sjukvårdsregion Mellansverige finns en kunskapsstyrningsgrupp vars uppdrag är att spegla och driva det nationella kunskapsstyrningssystemet på sjukvårdsregional nivå samt att samordna nationell, sjukvårdsregional och lokal nivå.

Här bildas regionala programområden (RPO) och regionala samverkansgrupper (RSG) med uppdrag att utgöra nod mellan nationell och lokal organisation. Det kan handla om att initiera frågor för nationell samverkan, anpassa och omsätta den kunskap som tas fram nationellt samt säkra att kunskapen når till mötet mellan vårdgivare och patient. Möjlighet finns att bilda sjukvårdsregionala arbetsgrupper (RAG) som under begränsade perioder arbetar med särskilda insatser inom programområde eller samverkansgrupper.

Region Örebro län har medarbetare som representerar regionen på sjukvårdsregional nivå.

Kunskapsstyrning på Sjukvårdsregion Mellansveriges webbplats

Värdskap för programområden

Sjukvårdsregionerna har fördelat ansvaret att vara värdar för programområdena mellan sig. Värdskapet innebär att vara ordförande för programområdet och ansvara för processledning och analysstöd. Sjukvårdsregion Mellansverige har värdskap för fyra nationella programområden:

Den lokala nivån, det vill säga Region Örebro läns hälso- och sjukvård, ska tillsammans med länets kommuner ta del av och införa de nationellt framtagna kunskapsstöden i den kliniska vardagen. Vi ska följa upp och analysera våra medicinska resultat och använda dem som utgångspunkt för utveckling och förbättring av verksamheten. Patient- och närståenderepresentanters erfarenheter och kunskap ska tillvaratas.

Inom regionen pågår arbete med att bilda lokala programområden (LPO) och underliggande arbetsgrupper (LAG). Uppdragen för dessa handlar huvudsakligen om att arbeta processorienterat med implementerings- och förbättringsarbete grundat på nationella kunskapsstöd. Arbetet ska ske efter analys av resultat och i samverkan med berörda verksamhetschefer.

Ledamöterna i respektive LPO/LAG ska representera vårdkedjan från berörda verksamheter, professioner samt patient- och närståendeföreträdare. Geografisk spridning ska beaktas.

Contacts

Ingmar Ångman

Områdeschef: Välfärd och folkhälsa

Anna Ståhl

Verksamhetsutvecklare

Did the content help you?

Last updated: Monday, March 20, 2023