Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

24-05-06 Webbinarium Nationella riktlinjer vård och stöd vid ätstörningar
Syftet med seminariet är att presentera de nya riktlinjerna som ett stöd för
er region eller kommun i det kommande implementeringsarbetet. Vi
berättar om rekommendationerna och de stöd för implementering av
dessa som vi tagit fram. Vi presenterar även kort information om de
framtagna indikatorerna. Länk till anmälan.

24-05-03 Socialstyrelsens Nationella riktlinjer vård och stöd vid ätstörningar
Socialstyrelsen presenterar nu nationella riktlinjer för vård coh stöd vid ätstörningar med 38 rekommendationer som betonar ökad kunskap i hälso- och sjukvården, flera olika behandlingsalternativ och en mer individanpassad vård.
Länk till Socialstyrelsen

24-04-17 Film och bildspel 
En film och ett bildspel har tagits fram för dig som vill veta mer om Region Örebro läns arbete med nationella kunskapsstöd och som stöd till dig som vill berätta om det för andra, exempelvis på en arbetsplatsträff. Du hittar dem under Material.

24-03-22 Gemensam inriktning för en sammanhållen och ändamålsenlig kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården
Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har antagit en avsiktsförklaring om att alla invånare ska få en god, jämlik och kunskapsbaserad hälso- och sjukvård.
Länk till SKR.

24-03-19 Lokal arbetsgrupp Inflammatorisk tarmsjukdom
En lokal arbetsgrupp (LAG) för Inflammatorisk tarmsjukdom, IBD, har bildats. Uppdraget är att göra en gapanalys, det vill säga en kartläggning av nuläget i regionen i förhållande till rekommendationerna i det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för inflammatorisk tarmsjukdom hos vuxna. Ordförande i arbetsgruppen är Daniel Bergemalm, överläkare, VO medicin, USÖ.
Länk till vårdförloppet.

24-03-19 Lokalt programområde Äldres hälsa och palliativ vård
Lokalt programområde (LPO) Äldres hälsa och palliativ vård har efter ett längre uppehåll ombildats och har påbörjat sitt arbete igen. Ordförande är Dag Salaj, Länsövergripande äldrevårdsöverläkare.

2024-02-24 Uppdaterad överenskommelse
Dokumentet "Samverkan för kunskapsstyrning inom Hälso- och sjukvård. Överenskommelse mellan Region Örebro län och kommunerna i Örebro län är nu uppdaterat.

Sidorna är framtagna av Utvecklingsenheten, Hälso- och sjukvårdens verksamhets- och ledningsstöd. Vid frågor, kontakta kunskapsstod@regionorebrolan.se